SD EU k vrácení plateb za zrušenou cestu do zahraničí v době pandemie covid-19

Soudní dvůr EU zveřejnil svůj rozsudek ve věci C-83/22 | Tuk Tuk Travel, týkající se ukončení souborných služeb pro cesty za výjimečných okolností (např. pandemie onemocnění covid-19). Podle rozsudku platí, že vnitrostátní soud může za určitých podmínek bez návrhu informovat cestujícího o jeho právu na bezplatné odstoupení od smlouvy.

 

V říjnu 2019 zakoupil cestující od organizátora souborných služeb pro cesty Tuk Tuk Travel soubornou službu pro cesty pro dvě osoby do Vietnamu a Kambodže: k odjezdu z Madridu (Španělsko) mělo dojít dne 8. března 2020, návrat byl naplánován na 24. března 2020. Cestující zaplatil téměř polovinu celkové ceny cesty. Smlouva obsahovala informace o možnosti ukončení smlouvy před datem odjezdu, a to za poplatek. Naproti tomu neobsahovala informace ohledně možnosti ukončení smlouvy bez poplatků z důvodu mimořádných a nevyhnutelných okolností, které nastaly v místě určení, jak stanoví směrnice o souborných cestovních službách1.

S ohledem na šíření koronaviru v Asii informoval cestující dne 12. února 2020 společnost Tuk Tuk Travel o svém rozhodnutí vypovědět smlouvu a požádal ji o vrácení všech částek, na které má nárok. Organizátor souborných služeb mu oznámil, že po odečtení storno poplatků mu bude vrácena pouze malá část zaplacené částky, a cestující se obrátil na soud. Uplatnil, že dotčenou smlouvu vypověděl zhruba jeden měsíc před plánovaným datem odjezdu a že bylo způsobeno vyšší mocí: šířením koronaviru v Asii. Cestující, který není zastoupen advokátem, požaduje vrácení pouze části zaplacené částky, neboť má za to, že čtvrtina uvedené částky odpovídá administrativním nákladům vynaloženým společností Tuk Tuk Travel.

Španělský soud, kterému byla věc předložena, požádal Soudní dvůr o výklad směrnice o souborných cestovních službách. Táže se zejména, zda je možné i bez návrhu přiznat cestujícímu na základě směrnice vrácení všech provedených plateb, pokud posledně uvedený ukončil smlouvu z důvodu výjimečných okolností. Španělský soud poznamenává, že tato možnost by byla v rozporu se základními zásadami španělského procesního práva.

Ve svém rozsudku ze 14. září 2023 Soudní dvůr nejprve zdůrazňuje, že směrnice ukládá organizátorovi souborných služeb pro cesty informovat cestujícího zejména o jeho právu smlouvu ukončit.

Dále Soudní dvůr konstatuje, že s ohledem na význam práva na ukončení smlouvy zaručeného směrnicí (jakož i souvisejícího práva na vrácení veškerých zaplacených částek), jeho účinná ochrana vyžaduje, aby se vnitrostátní soud mohl bez návrhu zabývat jeho porušením, zejména pokud cestující své právo neuplatní, protože si jej není vědom. Tento přezkum bez návrhu však podléhá určitým podmínkám2.

V projednávané věci a s výhradou posouzení předkládajícím soudem jsou tyto podmínky podle všeho splněny, a to tím spíše, že Soudní dvůr již obecně rozhodl, že pojem „nevyhnutelné a mimořádné okolnosti“ zahrnuje vypuknutí celosvětové zdravotní krize a že věc projednávaná před španělským soudem se týká vrácení částek zaplacených cestujícím v návaznosti na jeho rozhodnutí ukončit smlouvu z důvodu šíření koronaviru3. Mimoto nelze vyloučit, že cestující nevěděl o svém právu na ukončení smlouvy, protože společnost Tuk Tuk Travel jej o něm neinformovala. Španělský soud je tedy povinen zkoumat i bez návrhu právo na ukončení smlouvy. Bude tak muset zejména zaprvé informovat cestujícího o tomto právu a zadruhé mu poskytnout možnost jej uplatnit v probíhajícím soudním řízení.

Naproti tomu posouzení i bez návrhu nevyžaduje, aby vnitrostátní soud i bez návrhu ukončil dotčenou smlouvu o souborných službách pro cesty bez poplatku a přiznal cestujícímu nárok na vrácení veškerých uskutečněných plateb. Je na cestujícím, aby se rozhodl, zda si přeje uplatnit toto právo před soudem, či nikoli.

 

Úplné znění rozsudku, a případně jeho shrnutí jsou zveřejněny na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Ilustrační foto: canva.com

 


1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS (Úř. věst. 2015, L 326, str. 1).

2 Jedná se o tyto podmínky: jedna ze stran dotčené smlouvy o souborných službách pro cesty musí zahájit soudní řízení před vnitrostátním soudem a předmětem tohoto řízení musí být uvedená smlouva; právo na ukončení smlouvy musí souviset s předmětem sporu vymezeným stranami; vnitrostátní soud musí mít k dispozici všechny právní a skutkové okolnosti nezbytné k posouzení, zda se tohoto práva na ukončení smlouvy může dovolávat dotyčný cestující; cestující nesmí vnitrostátnímu soudu výslovně sdělit, že vznáší námitky proti použití směrnice, pokud jde o toto právo. (54-57)

3 Viz rozsudek Soudního dvora ze dne 8. června 2023, UFC – Que choisir a CLCV, C-407/21 (viz rovněž ZDE).

Go to TOP