Zástupci Evr. soudní sítě pro občanské a obchodní věci se sešli v Praze

U příležitosti českého předsednictví v Radě EU se ve dnech 7. – 8. listopadu 2022 konalo v pořadí již 87. setkání zástupců Evropské soudní sítě

U příležitosti českého předsednictví v Radě EU se ve dnech 7. – 8. listopadu 2022 konalo v pořadí již 87. setkání zástupců Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci. Několik desítek odborníků napříč Evropou během dvou konferenčních dní diskutovalo o nejožehavějších problémech, které tuto oblast aktuálně tíží a sdíleli své zkušenosti a poznatky.

V Evropské unii existuje velké množství různých vnitrostátních právních systémů a jejich různorodost, společně s novými právními předpisy Unie, vedla k potřebě poskytnout prostřednictvím zvláštní sítě podporu a informace orgánům, které se zabývají přeshraničními věcmi. Tyto věci se mohou týkat obchodních, spotřebitelských či pracovněprávních sporů, jakož i rozvodů, péče o děti či dědictví.

Síť spojuje vnitrostátní orgány odpovědné za pomoc místním soudům a byla zřízena, aby zjednodušila justiční a právní spolupráci mezi členskými státy. Síť se skládá z kontaktních míst určených členskými státy, stanovených ústředních orgánů, styčných soudců či také zástupců profesních komor.

Ministerstvo spravedlnosti ČR ve spolupráci s Evropskou komisí vybralo pro 87. setkání téma problematiku právní pomoci v návaznosti na směrnici EU 2003//EC o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech, která od svého přijetí nedoznala změn.

Během dvou dnů diskutovali evropští zástupci v rámci několika odborných panelů o právní pomoci a mezinárodní spolupráci na úrovni evropské i celosvětové, o potřebě a poskytování právní pomoci v přeshraničních případech, získali také přehled o judikatuře Soudního dvora EU.

Téma bezplatné právní pomoci nejen v přeshraničních sporech je blízké advokacii evropské i české. Evropská advokacie byla zastoupena Radou Evropských advokátních komor, jejíž zástupce podal výklad o doporučení této organizace k poskytování právní pomoci advokáty; česká advokacie pak byla zastoupena ředitelkou brněnské pobočky České advokátní komory JUDr. Irenou Schejbalovou. Ta představila auditoriu právní úpravu bezplatné právní pomoci v České republice, přičemž jak úvodem uvedla „náš právní řád upravuje právo na svobodnou volbu advokáta, přičemž toto právo je omezeno na případ, kdy je dané osobě advokát buď ustanoven rozhodnutím soudu nebo je-li mu advokát určen rozhodnutím předsedy ČAK podle § 18 odst. 2 a násl. zákona o advokacii.“ Úvod svého vystoupení věnovala úpravě ustanovení zástupce soudem v civilním věcech, následně přesunula svou pozornost na novelu zákona o advokacii, účinnou od 1. července 2018, upravující poskytování bezplatné právní pomoci advokáty, kdy zákon rozeznává její tři typy – poskytování informativní právní porady, poskytování právního poradenství blíže neurčenému počtu osob nacházejících se v zařízeních pro zajištění cizinců a poskytování právních služeb v širším významu. Závěrem pak představila statistiku určování advokátů.

Účastníci dvoudenního zasedání se shodli, že taková prezenční odborná setkání a jednání jsou přínosnou platformou pro výměnu názorů, zkušeností a uvědomění si možností pro praxi na národní úrovni.

 

MEZ a redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP