ÚS k vymezení kapacity v tržním řádu obce podle živnostenského zákona

Ústavní soud zveřejnil dne 13. září 2023 svůj nález sp. zn.  Pl. ÚS 31/23, podle kterého platí, že podle zákona o obcích je obec oprávněna vydávat nařízení v přenesené působnosti na základě zákona a v jeho mezích, je-li k tomu zákonem zmocněna. Při vydávání nařízení jde o výkon státní správy, jehož ústavní základ je obsažen přímo v Ústavě. Není přípustné, aby zastupitelstvo obce (nebo rada obce, je-li zřízena) nařízením delegovalo pravomoc ke stanovení kapacity tržiště na sebe či jiný orgán, protože v takovém případě jde o postup vybočující ze zákonných mezí. Zakotvení pověření ke stanovení kapacity tržiště v nařízení je nezákonné proto, že k němu zastupitelstvo obce není zmocněno živnostenským ani jiným zákonem.

 

Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje navrhl zrušení nařízení obce Holubice č. 1/2019, tržní řád, ze dne 24. 10. 2019, pro jeho rozpor s § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení čl. 3 odst. 1 nařízení zastupitelstvo obce přijalo v následujícím znění: „Počet prodejních míst a jejich výměru stanoví Obecní úřad Holubice a vhodným způsobem o tom informuje prodejce a poskytovatele služeb (dále jen prodejci).“ Podle navrhovatele obec může tržním řádem stanovit kapacitu tržiště (tedy počet prodejních míst) podle živnostenského zákona. Má-li však v úmyslu kapacitu tržišť upravit, je povinna tak učinit vždy výslovně a přímo v tržním řádu, který musí obsahovat skutečné určení kapacity. Přitom nelze upravit kapacitu například odkazem na budoucí úpravu mimo tržní řád, jako tomu bylo v případě čl. 3 odst. 1 nařízení.

Ústavní soud po projednání návrhu čl. 3 odst. 1 nařízení zrušil. Přisvědčil navrhovateli v tom, že v případě tohoto ustanovení obec Holubice překročila zákonem předvídané meze zmocnění. Obec musí kapacitu tržiště podle § 18 odst. 2 písm. a) živnostenského zákona vymezit konkrétním způsobem přímo v tržním řádu a nemůže se odkazovat na následnou (budoucí) úpravu nacházející se mimo něj.

Podle zákona o obcích je obec oprávněna vydávat nařízení v přenesené působnosti na základě zákona a v jeho mezích, je-li k tomu zákonem zmocněna. Při vydávání nařízení jde o výkon státní správy, jehož ústavní základ je obsažen přímo v Ústavě. Není přípustné, aby zastupitelstvo obce (nebo rada obce, je-li zřízena) nařízením delegovalo pravomoc ke stanovení kapacity tržiště na sebe či jiný orgán, protože v takovém případě jde o postup vybočující ze zákonných mezí. Zakotvení pověření ke stanovení kapacity tržiště v napadeném nařízení je tak nezákonné proto, že k němu zastupitelstvo obce není zmocněno živnostenským ani jiným zákonem. Nadto zastupitelstvo obce Holubice přeneslo pravomoc vymezit kapacitu tržiště na obecní úřad, který k rozhodování v přenesené působnosti v této oblasti není oprávněn.

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj JUDr. Jaromír Jirsa) zrušilo ustanovení čl. 3 odst. 1 nařízení obce Holubice č. 1/2019, tržní řád, ze dne 24. 10. 2019, dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

Ve zbytku návrh odmítl jako zjevně neopodstatněný z důvodu absentující argumentace.

Ústavní soud rozhodoval v situaci, kdy již Krajský úřad Jihomoravského kraje pozastavil účinnost nařízení. Rozhodnutí krajského úřadu o pozastavení účinnosti pozbyde platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci. Od tohoto okamžiku bude napadené nařízení ve zbylé (nezrušené) části znovu vyvolávat právní účinky. Postup krajského úřadu, který pozastavil účinnost nařízení jako celku (nikoliv dílčího ustanovení), Ústavní soud nepovažoval za účelný. V obecné rovině není vhodné pozastavovat účinnost celého nařízení a navrhovat jeho zrušení, je-li fakticky namítána nezákonnost či protiústavnost jednotlivého ustanovení, neboť ve zbývající části může mít daný předpis pro obec svůj význam.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 31/23 je dostupný ZDE.

 

Zdroj: Ústavní soud
Ilustrační foto: canva.com

 

Go to TOP