FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – září 2023

Flash news

 První poprázdninové zasedání představenstva České advokátní komory se uskutečnilo ve dnech 11. a 12. září 2023. A jeho program byl po letní přestávce mimořádně nabitý. Ty nejdůležitější informace jsme pro Vás připravili do těchto Flash News, podrobnosti budou následně k dispozici v zápisu ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, stanoviscích nebo rozhovorech.

 

O čem tedy (krom dalšího) jednalo představenstvo ČAK na své 19. schůzi v tomto volebním období, tedy 11.–12. 9. 2023 v Praze?

 

Novela zákona o advokacii

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., informoval o aktuálním stavu projednávání novely zákona o advokacii, která byla předložena do připomínkového řízení, přičemž v současné době probíhá vypořádání připomínek.  Stejně jako některé další otázky byla tato novela též předmětem jednání představenstva s ministrem spravedlnosti a jeho náměstky.

 

eLegalizace

Součástí navrhované novely zákona o advokacii je rovněž právní úprava eLegalizace prováděné advokáty, tj. právní rámec prohlášení advokáta o pravosti elektronického podpisu. Cílem navrhovaného řešení je umožnit advokátům, aby k této činnosti mohli použít CzechPOINT, jako v případě eLegalizace prováděné kontaktními místy veřejné správy dle zákona o ověřování. V případě přijetí  této změny by pak došlo k nezbytné úpravě stavovského předpisu upravujícího prohlášení advokáta o pravosti podpisu. Samostatně je v návrhu řešeno zjišťování totožnosti klienta na dálku kombinací videokonference se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci.

 

Novela advokátního tarifu

Představenstvo se rovněž zabývalo vývojem legislativního procesu ohledně novely advokátního tarifu a pověřilo předsedu, aby v součinnosti s Odborem vnější a vnitřní legislativy ČAK pokračoval v jednáních s příslušnými orgány. Advokátní deník se bude tomuto tématu v následujícím období intenzivně věnovat.

 

Jednání s vedením Ministerstva spravedlnosti

Představenstvo přivítalo na svém zasedání v rámci druhého dne ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka, Ph.D., a jeho náměstky Mgr. Karla Dvořáka, Mgr. Antonína Stanislava, Ph.D., a Ing. Bc. Radomíra Daňhela, MBA, LL.M. V podnětné debatě společně diskutovali aktuální otázky týkající se novely zákona o advokacii, advokátního tarifu a novely trestního řádu, jakož i jmenování ústavních soudců. V neposlední řadě se probíraly i otázky týkající se oddlužení a insolvenčního řízení, nesporných rozvodů, a valorizace a efektivity vymáhání výživného. ČAK rovněž apelovala na to, aby došlo ke zrušení prohlídek koncipientů při vstupech na soudy.

 

AI a poskytování právních služeb

Představenstvo ve svém dalším programu schválilo stanovisko k užívání umělé inteligence při poskytování právních služeb. To bude publikováno následně ve Věstníku a advokátních mediích. Představenstvo rovněž v této souvislosti schválilo záměr připravit k této problematice sympozium či kulatý stůl, v jehož rámci proběhne debata, jak s tímto rychle se vyvíjejícím fenoménem pracovat, a to za účasti těch, kteří se problematikou umělé inteligence zabývají. Zejména by akce měla být určena členům orgánů ČAK za účelem diskuse o dalším vývoji regulace poskytování právních služeb a demografického vývoje advokacie.

 

Online sněm

Představenstvo se seznámilo s postupem výběrové komise pro konání online sněmu, který vzalo na vědomí, a pověřilo komisi, aby pokračovala v jednání s vybranými subjekty.

 

Rekonstrukce paláce Dunaj

Představenstvo vzalo na vědomí zprávu o postupu prací, přičemž nastěhování odborů a oddělení Komory do zrekonstruovaných prostor se předpokládá v průběhu příštího roku.

 

VOPOZA

Předseda Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů JUDr. Marek Nespala informoval o aktuální agendě tohoto výboru, jehož je předsedou. Na základě podnětů výboru i přítomného regionálního představitele (viz níže) se Komora bude zabývat problematikou cen právních služeb účtovaných pod náklady. Předseda připomněl, že Komora se tímto zabývala opakovaně a narazila na limity hospodářské soutěže sledované ÚOHS.

 

Region Východní Čechy

Na představenstvu vystoupil také představitel Východočeského regionu Mgr. Ing. Vítězslav Paděra, který přednesl zprávu za region Východní Čechy. Upozornil na problém vinklaření, zmínil snížení zájmu advokátů o zapojení do vzdělávacích, sportovních i společenských akcí po covidové pauze.   V této souvislosti bylo Výboru regionálních představitelů uloženo zrevidovat pravidla komunikace mezi regionálními zástupci, ČAK a advokáty při organizaci regionálních akcí.

 

Soudní spory

Tajemník Komory JUDr. Petr Čáp informoval představenstvo o probíhajících soudních řízeních vedených proti Komoře, jakož i o výsledcích řízení již skončených.

 

Druhý právnický sjezd

Představenstvo bylo informováno o přípravách druhého Právnického sjezdu, který by měl proběhnout v květnu 2025, a vzhledem k jeho tématu „Digitalizace justice“ nominovalo do pracovní skupiny pro jeho přípravu JUDr. Martina Maisnera, PhD., MCIArb., a JUDr. Jiřího Nováka ml.

 

Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.

 

JUDr. Hana Rýdlová, šéfredaktorka BA a AD
Foto: redakce AD

Go to TOP