Eva Ondřejová: Zavřete-li jednou dveře svobodě projevu, nemusíte je již otevřít

Rozhovor

 Rovnováha mezi svobodou projevu a ochranou osobnosti patří k vysoce aktuálním tématům. Jedním ze zcela nových subjektů, který se věnuje ochraně osobnosti, je Unie mediálních advokátů. O vzniku Spolku a jeho poslání, ale i o plánovaných aktivitách jsme si povídali s jednou ze zakladatelek Unie JUDr. Evou Ondřejovou, Ph.D., LL.M.

 

Před pár dny jste prostřednictvím LinkedInu informovala o vzniku Unie mediálních advokátů. Mohla byste čtenářům Advokátního deníku přiblížit, proč jste se – společně se svými kolegy JUDr. Bohdanem Chrenovským a JUDr. Miroslavou Zajíčkovou, Ph.D. – rozhodla Unii založit?

Unii jsme založili proto, abychom měli platformu, kde sdružovat kolegy, kteří se zaměřují na úzkou oblast ochrany osobnosti, mohli si vyměnit zkušenosti a diskutovat. Druhým důvodem také bylo odlišit ty z nás, kteří se dané problematice věnují, od těch, kteří nemají zkušenosti, neznají judikaturu, ale přesto převezmou zastoupení a klientům pak uškodí tím, že jsou této problematiky ve skutečnosti neznalí.

 

Co je hlavním posláním Spolku?

Posláním Spolku je poskytovat prostor pro zkoumání otázek týkajících se práva na ochranu osobnosti, a to zejména prostřednictvím

a) sledování národní a mezinárodní úpravy ochrany osobnostních práv a svobody projevu a vyvíjením iniciativy k jejímu zlepšování;

b) studia a srovnávání národní i mezinárodní judikatury, národních úprav ochrany osobnosti, projektů směřujících k vývoji, zlepšení či sjednocování těchto právních úprav;

c) účasti na studiích a aktivitách národních a mezinárodních organizací sledujících stejné cíle;

d) odborné podpory poskytované zákonodárným orgánům, úřadům, soudům a mezinárodním organizacím při přípravě legislativy a při její implementaci;

e) poskytování stanovisek k případům na národní i mezinárodní úrovni;

f) pořádání seminářů, konferencí a dalších vzdělávacích akcí v oboru práva na ochranu osobnosti.

 

V roce 2013 převzala Eva Ondřejová ocenění Právník roku v kategorii Talent roku.

Jaká byly reakce Vašich kolegů-advokátů na tento počin? Předpokládám, že veskrze kladné…

Reakce byly pozitivní a máme již nové členy, avšak na druhou stranu mě někteří zrazovali, že vést spolek je náročné a nevděčné. Tak uvidíme.

 

Na webových stránkách Spolku zmiňujete, že jeho základní premisou je nalézt rovnováhu mezi svobodou projevu a ochranou osobnosti a v tomto ohledu podporovat dobrý obraz advokacie a odborné veřejnosti. Znamená to, že se domníváte, že stávající obraz advokacie, resp. odborné právní veřejnosti není ideální?

Dosavadní obraz advokacie je – domnívám se – velmi dobrý, stejně tak justice. Jsou to vždy jednotky advokátů nebo soudců, kteří dané oblasti nerozumí nebo jsou motivováni jinak, a pak rozhodují na základě jiných než právních podkladů. Také je nutné se nenechat ovlivnit politikou.

 

Jak Vy sama vnímáte svobodu projevu ve vztahu k ochraně osobnosti?

Když máte proti sobě dobrého advokáta, čtete vyjádření k žalobě nebo žalobu, tak si pak říkáte, taky mají pravdu, ale my… Co je na této oblasti krásné, je to, že musíte nalézt ten balanc. Jestliže jednou zavřete dveře svobodě projevu, pak bude těžké je znovu otevřít. A na druhé straně, pokud nedáte řádnou ochranu osobnostním právům člověka, pak ztratí důvěru v systém.

 

Na podzim tohoto roku připravujete první velkou akci – konferenci Ochrana dobré pověsti právnických osob. Můžete nám již nyní přiblížit její program, příp. představit hlavního řečníka této akce?

Nároky právnických osob v případě zásahů do jejich dobré pověsti jsou velmi třaskavé téma, a to z důvodu názoru Nejvyššího soudu ČR k otázce přiznávání satisfakce za nemajetkovou újmu. Některé nižší soudy nyní rozhodují proti danému rozhodnutí, avšak rozhodovací praxe všech soudů je nyní velmi nejednotná čeká se na další vývoj judikatury v této věci. Téma je proto aktuální. Aktéry konference budou nejen akademici, ale i soudci. V současnosti jednáme s Právnickou fakultou UK a jakmile bude vše potvrzeno, pozvánku zveřejníme.

 

Chystáte do konce roku ještě nějaká další setkání odborníků zabývajících se ochranou osobnosti v oblasti mediálního práva?

Započali jsme činnost v červnu tohoto roku, nabíráme členy a v prosinci proběhne neformální setkání, kde si stanovíme priority na příští rok – zejména vydání stanovisek, sborník aktuální judikatury a plán konferencí.

 

Jak vidíte vztah Unie a ČAK, zvažovala jste nějakou formu spolupráce, např. zviditelnění akcí a aktivit Spolku prostřednictvím médií ČAK? 

Velmi rádi bychom spolupracovali, je možné i uvažovat o seminářích nebo konferenci na půdě České advokátní komory, bude-li ze strany Komory zájem. Věřím, že Unie může posloužit advokátům a advokátním koncipientům, a budeme rádi, když se k nim informace o naší činnosti dostanou.

 

Děkujeme za rozhovor!

 

Redakce AD
Foto: archiv JUDr. Evy Ondřejové, Ph.D., LL.M., a archiv ČAK

 

Go to TOP