Nabídka seminářů brněnské pobočky ČAK zahrnuje pestrou škálu témat

Prázdniny se překlopily do druhé poloviny a pomalu se blíží začátek školního roku. Nezapomeňte v nastalém shonu myslet i na sebe a na své vzdělávání a vyberte si některý ze seminářů, které pro Vás připravila Pobočka ČAK v Brně. Nabídka je opravdu široká a zahrnuje nejen kurzy angličtiny či ruštiny, ale i semináře ke stavebnímu právu, společnému jmění manželů, aktuálním otázkám advokátní praxe či k vývojovým trendům kriminality v kybersvětě.

 

NOVELIZACE VEŘEJNÉHO STAVEBNÍHO PRÁVA– STAVEBNÍ ŘÁD

Povolování staveb, kolaudace a odstraňování staveb (informace o aktuálním stavu rekodifikace stavebního práva)

Termín: úterý 5. září 2023 od 09:00 do 16:00 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39

Upozornění: v areálu VOP není možno parkování vozidel účastníků semináře!

Seminář povede: JUDr. Alena Kliková, Ph.D., advokátka, odborná asistentka na Katedře správní vědy a správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, členka Komise pro veřejné právo, správní právo I, Legislativní rady vlády

 

Obsah semináře:

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s vybranými otázkami novelizace veřejného stavebního práva, s procesem rekodifikace a se stávajícím právním stavem.

Účastníci semináře budou seznámeni se systematikou nového stavebního zákona, jeho členěním, navrhovanou reformou stavební správy a postavením dotčených orgánů v řízeních dle stavebního zákona Primárním cílem je snaha objasnit a vysvětlit základní pojmy a instituty nového stavebního zákona se zaměřením na stavební řád a základní postupy dle stavebního řádu ve vztahu k povolování staveb, jejich kolaudacím a povolováním/nařizováním odstraňování staveb.

Seminář bude primárně zaměřen na formy/způsoby povolování staveb, budou vysvětleny vybrané postupy před zahájením řízení o povolení stavby, zahájení správního řízení o povolení stavby, průběh řízení o povolení stavby, lhůty, rozhodnutí o povolení stavby, možnost tzv. zrychleného řízení o povolení stavby a dále formy a způsoby kolaudace a povolování/nařizování odstranění stavby.

Program semináře:

 • Obecné informace o rekodifikaci
 • Základní pojmy a instituty stavebního řádu
 • Správní orgány – stavební úřady, dotčené orgány
 • Povolování staveb – žádost, postup v řízení, rozhodnutí, lhůty, aj.
 • Kolaudace/užívání staveb
 • Řízení o odstranění stavby
 • Bude prezentován vývoj legislativy dané problematiky k datu konání semináře
 • Dotazy

Uzávěrka přihlášek: 1. září 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek.

 

Přihlásit se můžete ZDE.

Více informací naleznete ZDE.

 

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ 4

Projekt „Společné jmění manželů“ 1 – X… představuje širší koncept přednášek a seminářů připravený pro rok 2023 a následující, v rámci kterého budou odpřednášena a lektorována jednotlivá dílčí témata k problematice společného jmění manželů.

Semináře a přednášky jsou určeny posluchačům alespoň se základními znalostmi společného jmění manželů a budou zaměřeny i na některá složitější témata spojená se společným jměním manželů promítající se do právních otázek spojených zejména s vypořádáním společného jmění manželů. Výklad bude zaměřen na řešení praktických otázek s využitím dosavadní a nejnovější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky zaměřené na společné jmění manželů. Poslední období je totiž významné přijímáním zásadních rozhodnutí Nejvyššího soudu k výkladu společného jmění manželů, která mění dosavadní právní praxi nebo vykládají nové otázky společného jmění manželů.

 

Termín: úterý 12. září 2023 od 09:00 do 16:00 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39

Upozornění: v areálu VOP není možno parkování vozidel účastníků semináře!

Seminář povede: Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR

 

Program semináře:

 • Nakládání s majetkem ve společném jmění manželů a principy správy společné věci (principy správy společné věci, následky porušení zákonných pravidel, jednotlivé formy správy společné věci)
 • odklony součástí společného jmění manželů, zejména finančních prostředků (podstata a formy tzv. odklonů, hmotněprávní a procesní obrana proti nim, judikatura Nejvyššího soudu)
 • Smluvní modifikace společného jmění manželů a modifikace rozhodnutím soudu – základní otázky (podstata obou forem modifikací, dosavadní judikatura Nejvyššího soudu)
 • v případě zůstatku času – obvyklé vybavení rodinné domácnosti a společné jmění manželů (podstata institutu, jeho vztah ke společnému jmění, přechodná ustanovení)

Uzávěrka přihlášek: 8. září 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek.

 

Přihlásit se můžete ZDE.

Více informací naleznete ZDE.

 

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ADVOKÁTNÍ PRAXE

Termín: čtvrtek 14. září 2023 od 13:00 do 16:00 hodin

Místo konání: přednášková místnost Pobočky ČAK v Brně, Kleinův palác, nám. Svobody 84/15, IV. nadzemní podlaží

Seminář povedou: JUDr. Irena Schejbalová, advokátka, ředitelka pobočky ČAK v Brně, místopředsedkyně Kontrolní rady ČAK; a Mgr. Michal Zahnáš, advokát, místopředseda Kárné komise ČAK

 

Odborný program semináře:

Úschovy * Nové povinnosti při činění prohlášení o pravosti podpisu * Přestupky advokátů dle AML zákona

 

Uzávěrka přihlášek: 12. září 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek.

 

Přihlásit se můžete ZDE.

Více informací naleznete ZDE.

 

KURZ PRÁVNICKÉ RUŠTINY – PODZIM 2023

Termín: od pondělí 18. září do pondělí 11. prosince 2023

Místo, forma konání: kurz bude probíhat formou hybridní výuky

(účastníkům bude umožněna účast online, zároveň bude kurz probíhat prezenční formou v přednáškové místnosti pobočky ČAK v Brně, v Kleinově paláci, nám. Svobody 84/15)

Lektor: Mgr. Vladimir Srebnitskiy, lektor, jazykový poradce, překladatel a tlumočník

 

Obsah kurzu:

Kurz je určen pro advokáty a advokátní koncipienty, kteří chtějí získat a prohloubit si znalosti a dovednosti v oblasti pojmosloví a konceptů ruského práva a ruské právnické terminologie. Důraz bude kladen zejména na terminologii smluvního práva včetně druhů smluv s použitím případových studií.

Cílem kurzu je získání pasivní znalosti základních pojmů systému ruského práva s jejich následující aktivizací pomocí jazykových cvičení a moderovaných diskusí.

Jednotlivé lekce (2 vyučovací hodiny, 45 minut každá – celkem 90 minut) se budou skládat z 20 minutové společenské konverzace na různá témata, 30 minutového studia a procvičování vybraného právnického tématu a 40-minutové diskuze.

 

Uzávěrka přihlášek: 13. září 2022, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115.

 

Přihlásit se můžete ZDE.

Více informací naleznete ZDE.

 

KURZ PRÁVNICKÉ ANGLIČTINY – PODZIM 2023

Termín: od pondělí 18. září do pondělí 11. prosince 2023

Místo, forma konání: kurz bude probíhat formou hybridní výuky

(účastníkům bude umožněna účast online, zároveň bude kurz probíhat prezenční formou v přednáškové místnosti pobočky ČAK v Brně, v Kleinově paláci, nám. Svobody 84/15)

Lektor: Denisa Petriláková, Lic. Dip. TEFLA, akreditovaná členka Cambridgeské rady školitelů a lektorů UCLES

 

Obsah kurzu:

Kurz je určen pro advokáty a advokátní koncipienty s pokročilou úrovní angličtiny, kteří chtějí dál procvičovat, udržovat a zdokonalovat angličtinu při diskusích týkajících se práva, analýzy soudních rozhodnutí a právnického diskurzu celkem. Kurz je zaměřen na rozvoj právnické slovní zásoby a zlepšení komunikačních schopností.

Kurz bude probíhat ve frekvenci 1 x 90 minut týdně (dvě vyučovací hodiny) a jeho jádrem bude recyklace relevantní slovní zásobou, diskuse s použitím obtížné slovní zásoby a komunikační část – procvičování slovní zásoby, poslech nebo videonahrávky z právnické prostředí v anglickém jazyce.

Kurz využívá především interaktivní a deduktivní metody výuky, metodické postupy recyklace, nabízí autentické relevantní materiály ke samostudiu. Obsah hodin (včetně audionahrávek a odkazů na video záznamy) bude k dispozici po skončení kurzu.

Kurz bude veden v souladu s obecně platnými požadavky interaktivní metodologie.

Na závěr kurzu obdrží frekventanti certifikát s hodnocením dle Evropského referenčního rámce CEFR.

 

Uzávěrka přihlášek: 13. září 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115.

 

Přihlásit se můžete ZDE.

Více informací naleznete ZDE.

 

KURZ PRÁVNICKÉ ANGLIČTINY – II. pololetí 2023

Termín: od středy 20. září do středy 6. prosince 2023

Forma kurzu: distanční forma online coachingu

Lektor: Denisa Petriláková, Lic. Dip. TEFLA, akreditovaná členka Cambridgeské rady školitelů a lektorů UCLES

 

Obsah kurzu:

Kurz je určen pro advokáty a advokátní koncipienty se středně pokročilou úrovní odborné angličtiny, kteří chtějí procvičovat, udržovat a zdokonalovat angličtinu při diskusích týkajících se práva, analýzy soudních rozhodnutí a právnického diskurzu celkem. Kurz je zaměřen na rozvoj právnické slovní zásoby a zlepšení komunikačních schopností.

Kurz bude probíhat ve frekvenci 1 x 90 minut týdně (dvě vyučovací hodiny).

 

Uzávěrka přihlášek: 18. září 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115.

 

Přihlásit se můžete ZDE.

Více informací naleznete ZDE.

 

POVINNOSTI ADVOKÁTŮ PODLE AML PŘEDPISŮ

Termín: čtvrtek 21. září 2023 od 09:00 do 13:00 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39

Upozornění: v areálu VOP není možno parkování vozidel účastníků semináře!

Seminář povede: Mgr. Illia Antonov, advokát se specializací na všeobecné korporační právo, fúze a akvizice, bankovnictví a finance, řešení sporů a migrační právo

 

Obsah semináře:

 • základní definice sledovaných činností
 • povinnosti advokátů při poskytování služeb – sledovaných činností –

vybrané aspekty s akcentem na praxi

 • vedení AML spisů v praxi
 • aktuality

Uzávěrka přihlášek: 19. září 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115.

 

Přihlásit se můžete ZDE.

Více informací naleznete ZDE.

 

VÝVOJOVÉ TRENDY KRIMINALITY V KYBERSVĚTĚ

Termín: úterý 26. září 2023 od 09:30 do 16:30 hodin

Místo konání: přednášková místnost Pobočky ČAK v Brně, Kleinův palác, nám. Svobody 84/15, IV. nadzemní podlaží

Seminář povedou: Mgr. Tomáš Foldyna, státní zástupce NSZ; JUDr. Pavel Zeman, státní zástupce NSZ a vědecký pracovník Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; a Mgr. Václav Stupka, Ph.D., Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně

 

Odborný program semináře:

 • Kyberbezpečnost
 • Bezpečnost a zabezpečení dat
 • Směrnice NIS 2  a Cyber Resilience Act – možné důsledky v oblasti compliance a odpovědnosti statutárních orgánů
 • Jednotliví hráči na poli potírání kyberkriminality
 • Spolupráce aktérů – na koho se obrátit v případě problému
 • Praktické otázky na místě činu
 • Co udělat v případě napadení
 • Znalci a možnost spolupráce
 • Procesní úkony ve vztahu ke kyberkriminalitě
 • Vzdělávání v oblasti kyber (OČTŘ, UNI, Kyberpolygon)
 • Nové trendy v oblasti kyber: quantum computing, AI, IoT
 • Použití AI k rozhodování

 

Uzávěrka přihlášek: 22. září 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek.

 

Přihlásit se můžete ZDE.

Více informací naleznete ZDE.

 

Další informace o uvedených akcích získáte u paní Mgr. Lenky Danilišin, na tel. č. 513 030 115.

 

Pobočka České advokátní komory Brno
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP