Priority španělského předsednictví v EU v oblasti justice a spravedlnosti

Europe, closer – pod tímto heslem se Španělsko 1. července ujalo svého předsednictví v Radě EU. Blíž má být Evropská unie občanům členských států i v oblasti práva, justice, spravedlnosti a vnitřních věcí. Priority španělského předsednictví jsou v těchto směrech následující:

 

Spravedlnost

Prostor svobody, bezpečnosti a práva musí v souladu s článkem 2 Smlouvy o EU zaručovat dodržování demokratických hodnot, na nichž je Evropská unie založena. Služba veřejného soudnictví 21. století musí být přístupná, účinná, udržitelná a oddaná demokratickým hodnotám a právnímu státu. Cílem španělského předsednictví je upevnit moderní soudní systém ve službách občanů EU, v němž je rovnost hlavní zásadou a sociální a územní soudržnosti je dosaženo prostřednictvím digitální transformace.

Digitalizace soudního systému bude představovat významnou směr činnosti, zejména v oblasti přeshraniční justiční spolupráce. Španělské předsednictví bude pracovat na nových nástrojích, které nahradí stávající strategii a akční plán evropské e-justice. Navrhne závěry Rady o budování digitálních kapacit pro ochranu základních práv.

V trestněprávních záležitostech se předsednictví zaměří na uzavření jednání s Evropským parlamentem o návrzích týkajících se ochrany životního prostředí, konfiskace a vymáhání majetku, boje proti násilí páchanému na ženách a domácího násilí a předcházení obchodování s lidmi a boje proti němu. Rovněž se pokusí pokročit v jednání o návrhu směrnice o předávání trestního řízení. Úloha Eurojustu bude v boji proti přeshraničnímu organizovanému zločinu klíčová.

V občanskoprávních záležitostech bude mít prioritu dokončení jednání o SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). Předsednictví bude pokračovat v jednáních o návrzích týkajících se vztahů mezi rodiči a dětmi, odpovědnosti za újmu způsobenou vadnými výrobky, přizpůsobení mimosmluvní občanskoprávní odpovědnosti umělé inteligenci, platební neschopnosti a ochrany dospělých osob v přeshraničních situacích.

Španělské předsednictví bude prosazovat praktickou účinnost nástrojů justiční spolupráce nad rámec regulačního rámce například dalším vzděláváním zapojených odborníků.

Předsednictví bude také pokračovat v podpoře konsolidace právního státu a jeho cyklu přezkumu v Evropské unii a úlohy Úřadu evropského veřejného žalobce v boji proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Evropské unie.

Kromě toho španělské předsednictví pokročí v jednáních o návrhu směrnice o boji proti korupci. Předsednictví bude podporovat proces přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o lidských právech. Konsolidace prostoru svobody, bezpečnosti a práva nepostrádá výzvy, jako jsou ty, které vyplývají z ruské agrese proti Ukrajině. V tomto ohledu španělské předsednictví podpoří přijetí návrhu směrnice o definici trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie.

 

Předsednictví uspořádá ve dnech 20. července (vnitřní věci) a 21. července (spravedlnost) v Logroñu neformální zasedání ministrů věnované spravedlnosti a vnitřním věcem.

 

Vnitřní věci

Jednou z hlavních priorit bude uzavřít jednání o legislativních návrzích, které tvoří pakt o migraci a azylu, před koncem funkčního období Evropského parlamentu.

Vnější rozměr migrace bude pro španělské předsednictví základní prioritou, spolu s podporou preventivní spolupráce se zeměmi původu a tranzitu prostřednictvím konkrétní politické, operativní a hospodářské spolupráce. Kromě toho bude předsednictví usilovat o maximalizaci potenciálu dobrovolných návratů a opětovného začlenění a prozkoumání vzorce finanční pomoci.

Předsednictví bude usilovat o to, aby bezpečný, řízený a legální přesun migrantů dostal větší prostor v diskusi EU a v agendě EU, a bude prosazovat komplexní přístup k migraci, který jde nad rámec boje proti nelegální migraci. Evropská unie musí být schopna navrhnout migrační politiku, která dokáže řešit střednědobé a dlouhodobé hospodářské a demografické výzvy. V tomto rámci chce španělské předsednictví dosáhnout výsledků prostřednictvím dvou návrhů směrnic o legální migraci, o nichž se v současné době jedná a jejichž cílem je zjednodušit postupy, chránit migrující pracovníky, posílit jejich migrační status a usnadnit mobilitu dlouhodobě pobývajících rezidentů v rámci EU.

Předsednictví bude i nadále hájit poskytování podpory a ochrany osobám vysídleným v důsledku ruské agrese proti Ukrajině tak dlouho, dokud si budou přát zůstat v zahraničí a dokud pro ně nebude bezpečný návrat. Bude také podporovat diskusi o výzvách, jako je pomoc již přijatým osobám, včetně prodloužení jejich dočasné ochrany a budoucího právního rámce pro tyto osoby po vypršení jejich dočasné ochrany.

Stejně tak španělské předsednictví chce dosáhnout pokroku v legislativních dokumentech, které jsou v současné době rozpracovány, jako je návrh nařízení proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu. Bude také pracovat na dalším zlepšování fungování schengenského prostoru jako prostoru volného pohybu bez kontrol na vnitřních hranicích a na podpoře inteligentního a bezpečného řízení mobility přes vnější hranice.

Předsednictví bude usilovat o uzavření jednání s cílem umožnit Rumunsku a Bulharsku plnou účast v schengenském prostoru.

Španělské předsednictví bude dále pracovat na předcházení terorismu a násilné radikalizaci a boji proti nim, včetně ochrany obětí terorismu a jejich úlohy při zvyšování společenského povědomí o násilí, boji proti financování terorismu, využívání nových technologií a hrozbě, kterou představují vracející se zahraniční terorističtí bojovníci, přičemž prioritní pozornost bude věnována Sahelu a severní Africe.

Další prioritou bude boj proti organizované a závažné trestné činnosti, zejména boj proti obchodu s drogami a s lidmi, podpora spolupráce se třetími zeměmi, zejména s Latinskou Amerikou a Karibikem.

Vzhledem k nárůstu kyberkriminality musí mít policejní složky přístup k dostupným údajům a zároveň respektovat právo na soukromí.

Mgr. Alžběta Dvořáková Recová, stálá zástupkyně ČAK v Bruselu
Foto: repro ČAK

Go to TOP