MSp přijalo novelu vyhlášky upravující výběr soudců a soudních funkcionářů

Ve Sbírce zákonů vyšla dne 30. června 2023 vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. Tato novela nabude účinnosti dnem 1. července 2023.

 

„Chtěli jsme, aby novela začlenila skutečné zkušenosti z výběrových řízení na pozici justičního kandidáta a na funkci soudce. Novela také zajistí, že výběr budoucích soudců bude probíhat hladce a bez problémů,“ vysvětluje hlavní cíl novely zákona o soudech a soudcích náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D.

 

Změny v oblasti odborné justiční zkoušky:

  • dochází k upřesnění, že se kromě úplnosti posuzuje také přípustnost přihlášky,
  • upřesňují se podmínky jednání zkušební komise,
  • dochází k odstranění výslovného zmínění finančního práva v seznamu právních oblastí, jejichž znalosti se při ústní části odborné justiční zkoušky ověřují, což však neznamená, že znalosti v této oblasti práva nemohou být ze strany zkušebních komisařů u uchazeče ověřovány.

 

V oblasti výběrového řízení na pozici justičního kandidáta a odborné přípravy justičního kandidáta dochází zejména k úpravám v:

  • oblasti oznámení o vyhlášení výběrového řízení,
  • nepřípustnosti přihlášky,
  • náležitostí přihlášky a jejího posuzování,
  • odstranění odlišné úrovně obtížnosti testu aplikace práva oproti výběrovému řízení na funkci soudce,
  • precizaci obsahové náplně pohovoru a rozšíření osob, u kterých mohou justiční kandidáti vykonávat odbornou přípravu.

 

Výběrové řízení na funkci soudce:

  • Dochází k zakotvení obdobných změn, jako jsou popsány výše u výběrových řízení na pozici justičního kandidáta.
  • Jedná se o úpravy v oblasti oznámení o vyhlášení výběrového řízení, nepřípustnosti přihlášky, náležitostí přihlášky a jejího posuzování, odstranění odlišné úrovně obtížnosti testu aplikace práva oproti výběrovému řízení na pozici justičního kandidáta, stanovení výjimky z opakování testu aplikace práva, úpravu pravidel pro postup do ústní části výběrového řízení, precizaci obsahové náplně pohovoru a stanovení pravidla tzv. měšce.

 

„Pravidlo měšce je jednoduché. V pomyslném „měšci“ zachováme uchazeče, kteří budou úspěšní ve výběrovém řízení na funkci soudce, nicméně nebudou navrženi ke jmenování na obsazovaná místa. Tento systém by měl fungovat za situace, kdy výběrová komise označí za úspěšné větší množství uchazečů, než kolik míst je v daném výběrovém řízení obsazováno. Předseda soudu pak vyhlásí další výběrové řízení pro počet obsazovaných míst stanovený s přihlédnutím počtu uchazečů umístěných v měšci a počtu míst, která je reálně nutné obsadit. Současně pokud by uchazeč navrhované místo soudce v rámci následujícího výběrového řízení odmítl, automaticky z měšce vypadává,“ vysvětluje Antonín Stanislav.

Nutné je v této souvislosti zdůraznit, že uchazeč se považuje za úspěšného pouze pro potřeby dalších výběrových řízení na funkci soudce v obvodu daného konkrétního krajského soudu, nikoli pro potřeby všech v České republice vyhlášených výběrových řízení na funkci soudce.

V případě výběru budoucích předsedů soudů se s ohledem na koncepci obdobných pravidel pro výběr budoucích soudců a výběr předsedů soudů navrhuje klíčové změny promítnout též do tohoto typu výběrového řízení.

 

Novela je výsledkem kompromisu, který se Ministerstvu spravedlnosti podařilo nalézt ve spolupráci zejména s předsedy krajských soudů, kteří se na výběru budoucích soudců aktivně podílejí a se kterými byla tato novela a změny v ní obsažené opakovaně projednávány. „Předpokládáme, že navrhované změny napomohou bezproblémovému průběhu výběru budoucích soudců a soudních funkcionářů. A to v souladu s pravidly upravenými zákonem o soudech a soudcích,“ doplňuje na závěr náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: MSp

Go to TOP