Do připomínkového řízení míří komplexní novela zákona o advokacii

Ministerstvo spravedlnosti plní slib daný advokátkám a advokátům, že bude chránit důvěrnost vztahu mezi advokáty a jejich klienty a odeslalo dne 29. června 2023 do připomínkového řízení návrh novely zákona o advokacii.

„V minulosti jsem přislíbil maximální možnou součinnost při novelizaci zákona o advokacii. Svůj slib plním, novelu zákona po vypořádání připomínek projednají kolegové na vládě,“ říká ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., a dodává: „Důvěrnost vztahu advokáta a klienta je klíčovým předpokladem pro výkon advokacie a pro vztah klienta a jeho obhájce. V této otázce jsem konzervativní a zastávám názor, aby advokátní mlčenlivost byla zachována v maximálním možném rozsahu. V některých povoláních je mlčenlivost základním předpokladem pro výkon vlastní činnosti. Pokud nebude dodržována, může se snadno stát, že daňový poradce nebude daňovým poradcem, advokát nebude advokátem,“ vysvětlil ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

„Novela zákona je pro advokátní stav důležitá, neboť řeší tři zásadní otázky doposud zákonem neupravené. Prvním pilířem návrhu je zakotvení ochrany důvěrnosti vztahu klienta a advokáta tak, aby bylo postaveno najisto, že předmětem ochrany jsou všechny informace, které si mezi sebou klient s advokátem vymění v souvislosti s poskytování právní služby. Druhým pilířem novely je pak digitalizace agend České advokátní komory, zejména možnost konat online sněm a volby do orgánů ČAK. A třetí důležitou změnou, s níž novela přichází, je odstranění bariér výkonu právní praxe advokátních koncipientů pro osoby, které nemohou vykonávat tuto praxi v plném pracovním poměru, zejména z důvodu péče o rodinného příslušníka či z jiných závažných důvodů,“ uvedl předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M.

„Zavedením možnosti výkonu praxe advokátního koncipienta na zkrácený úvazek s adekvátním prodloužením doby výkonu tříleté povinné praxe současně plníme další z důležitých programových priorit vlády v oblasti rodinné politiky a zaměstnanosti. Možnost flexibilního pracovního úvazku vytváří každému zájemci o přípravu na budoucí výkon advokacie z řad koncipientů optimální podmínky pro sladění rodinného a pracovního života,“ dodává náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D.

Cíle návrhu:

  • ochrana důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem
  • zpřesnění stávající právní úpravy povinné mlčenlivosti advokáta
  • úprava možnosti účasti advokátů na jednání sněmu nejen osobně, ale i s využitím technických prostředků vzdáleného přístupu
  • umožnění výkonu právní praxe advokátního koncipienta na zkrácený úvazek
  • zpřesnění právní úpravy a rozšíření ochrany advokátů a jejich klientů před tzv. vinklařením (tj. nabízením, zprostředkováním a poskytováním právních služeb osobami, které k tomu nejsou ze zákona oprávněny, nebo tuto činnost provádějí nedovoleným způsobem)
  • úprava postupu advokáta v souvislosti s úředním ověřováním elektronického podpisu klienta (tzv. eLegalizace)

Novela má nabýt účinnosti dnem 1. července 2024.

Redakce AD, MSp

Foto: redakce AD

Go to TOP