Žaloby ohledně ztráty statusu občana Unie v důsledku Brexitu byly zamítnuty

Žaloby, kterými britští občané napadli ztrátu svých práv evropských občanů v důsledku Brexitu, byly s konečnou platností zamítnuty. Ztráta statusu občana Unie, a v důsledku toho i ztráta práv spojených s tímto statusem, je automatickým důsledkem plynoucím výhradně ze svrchovaného rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie, a nikoli z dohody o vystoupení nebo rozhodnutí Rady, kterým byla tato dohoda schválena.

 

Rozsudky Soudního dvora ve věci C-499/21 P | Silver a další v. Rada, C-501/21 P | Shindler a další v. Rada, a C-502/21 P | Price v. Rada

V britském referendu, které se konalo v roce 2016, hlasovala většina voličů pro vystoupení Spojeného království z EU. Spojené království proto oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z EU. Zástupci Spojeného království a EU poté podepsali dne 24. ledna 2020 dohodu o Brexitu. Rada EU schválila tuto dohodu jménem EU rozhodnutím ze dne 30. ledna 20202. Dne 31. ledna 2020 pak Spojené království vystoupilo z EU.

V rámci tří samostatných žalob podaných k Tribunálu britští občané, kteří pobývají ve Spojeném království a v různých členských státech, neúspěšně napadli dohodu o Brexitu a rozhodnutí Rady, když mimo jiné tvrdili, že v důsledku těchto aktů byli zbaveni práv, která vykonávali a nabyli jako občané EU. Tribunál usneseními odmítl jejich žaloby jako nepřípustné.

Třemi rozsudky z 15. června Soudní dvůr zamítl kasační opravné prostředky, které dotyční britští občané podali proti usnesením Tribunálu.

Soudní dvůr i bez návrhu přezkoumal otázku, zda mají tito britští občané právní zájem na podání žaloby. Soudní dvůr v tomto ohledu připomněl, že rozhodnutí vystoupit se řídí pouze vůlí daného členského státu, v souladu s jeho ústavními předpisy, a závisí tedy jen na jeho svrchované volbě.

Pro britské občany je tedy ztráta statusu občana Unie, a v důsledku toho i ztráta práv spojených s tímto statusem, automatickým důsledkem plynoucím výhradně ze svrchovaného rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie, a nikoli z dohody o vystoupení nebo rozhodnutí Rady. Soudní dvůr dospěl k závěru, že britští občané nemají právní zájem na podání žaloby, a že tedy Tribunál právem odmítl jejich žaloby jako nepřípustné. 

Úplné znění rozsudku (C-499/21 P, C-501/21 PC-502/21 P) se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

  

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: canva.com

 

Go to TOP