Regionální představitelé rokovali na jižní Moravě o aktuálním dění v advokacii

Regionální středisko ČAK pro Jižní Moravu pod vedením JUDr. Ireny Schejbalové uspořádalo ve dnech 8.–9. června 2023 výjezdní zasedání regionálních představitelů. Zástupci všech středisek se sešli v Hnanicích na Znojemsku, aby tu vyslechli aktuální zprávy o dění v advokacii, seznámili se s dalšími plány vedení ČAK a z toho vyplývajícími úkoly a konečně aby diskutovali o svých zkušenostech z praxe.

 

Zasedání se již tradičně zúčastnili zástupci představenstva Komory, konkrétně místopředsedkyně JUDr. Michala Plachká, LL.M., JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., a Mgr. Pavel Kroupa, dále pak předseda Kárné komise ČAK JUDr. Tomáš Herblich a tajemník Komory JUDr. Petr Čáp. Stejně jako v předchozích letech se i tentokrát akce účastnili také zástupci Slovenské advokátní komory věnující se regionální problematice u našich východních sousedů. Z jejich úst si účastníci setkání se zájmem vyslechli informace o průběhu online vo- leb do orgánů SAK, o možnosti dálkového přístupu do spisů v civilních věcech, jakož i o formách a způsobech vzdělávání advokátů i advokátních koncipientů na Slovensku. Zvláštní pozornost byla věnována informaci o založení a fungování Nadace SAK, jejíž činnost má ve společnosti velmi pozitivní ohlas. V diskusi panovala obecná shoda na tom, že uvedená myšlenka je velmi inspirativní a měla by být zvažována i v rámci České advokátní komory.

Zástupci představenstva a tajemník ČAK následně informovali přítomné o aktuálním stavu prací na připravované novele zákona o advokacii i advokátním tarifu. Zvláštní pozornost byla věnována otázce nové podoby webových stránek ČAK, možnosti určité intranetové komunikace advokátů s Komorou, jakož i stavu prací na realizaci online voleb do orgánů Komory. Rovněž byla přednesena zpráva o projektech „Advokáti do škol“ a „Advokáti do dětských domovů“, jejíž součástí byla výzva ke spolupráci i pro další advokáty.

Diskutovalo se také o otázce kolizního jednání a ochotě a pochopení soudů pro odročování kolizních jednání. Uvedená problematika není ze strany vedení ČAK přehlížena a – stejně jako ohledně zákona o advokacii a advokátního tarifu – probíhají na toto téma jednání se zástupci Ministerstva spravedlnosti.

Závěrem setkání připomněl JUDr. František Smejkal (z pozice regionálního představitele ČAK pro Jižní Čechy) tradiční fotbalový turnaj regionálních družstev, který se bude konat 8. září 2023 v Českých Budějovicích.

Společné jednání regionálních představitelů se zástupci vedení Komory bylo hodnoceno všemi účastníky akce jako velmi přínosné a některé náměty, které na něm zazněly, jako velmi inspirující.

 

 

 

JUDr. Radim Miketa, předseda Výboru regionálních představitelů ČAK
Foto: archiv autora

Go to TOP