NS: Stanovisko k trestní odpovědnosti řidiče pod vlivem „jiné návykové látky“

Ve středu 21. října 2020 se Trestní kolegium Nejvyššího soudu zabývalo trestní odpovědností řidiče motorového vozidla ovlivněného jinou  návykovou  látkou než alkoholem za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zákoníku a jednomyslně schválilo následující stanovisko (sp. zn. Tpjn 300/2020):

 

Řidič se nachází ve stavu vylučujícím způsobilost ve smyslu § 274 odst. 1 tr. zákoníku, pokud řídí motorové vozidlo po užití jiné návykové látky než alkoholu, jejíž koncentrace v krevním séru dosáhne nejméně níže uvedených hodnot:

  • 10 ng/ml Delta-9-tetrahydrokanabinolu (9-THC)
  • 150 ng/ml Methamfetaminu,
  • 150 ng/ml Amfetaminu,
  • 150 ng/ml 3,4-Methylendioxymethamfetaminu (MDMA),
  • 150 ng/ml 3,4-Methylendioxyamfetaminu (MDA)
  • 75 ng/ml Kokainu,
  • 200 ng/ml Morfinu.

Závěr o vině takového řidiče přečinem ohrožení pod vlivem návykové látky lze proto učinit již na podkladě zjištění o výši koncentrace příslušné návykové látky obsaženého ve znaleckém posudku nebo odborném vyjádření z oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie. V tomto případě není třeba opatřit znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, ke zjištění stupně ovlivnění řidiče návykovou látkou.

Ke zpracování znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, pro účely trestního řízení však bude nezbytné přistoupit zejména tehdy, bude-li

a) přicházet v úvahu odlišná právní kvalifikace skutku závislá na posouzení otázky příčetnosti (např. trestný čin opilství podle § 360 tr. zákoníku z důvodu řidičem zaviněné nepříčetnosti způsobené užitím návykové látky), nebo

b) třeba řešit otázku závislosti řidiče na návykových látkách v souvislosti s možností uložení ochranného opatření v podobě ochranného léčení, nebo

c) zjištěno současné užití jiné návykové látky a alkoholu a závěr, že se řidič nachází ve stavu vylučujícím způsobilost, nebude odůvodněn již zjištěnou hladinou alkoholu v jeho krvi nebo hodnotou koncentrace jiné návykové látky v jeho krevním séru, popřípadě

d) potřeba psychiatrického zkoumání řidiče odůvodněna jinými skutečnostmi (např. nestandardním chováním řidiče neodpovídajícím zjištěné menší koncentraci návykové látky apod.).

Text stanoviska zaujatého pod spisovou značkou Tpjn 300/2020 bude v následujících týdnech zveřejněn i s odůvodněním na webových stránkách Nejvyššího soudu v databázi Rozhodnutí a stanovisek. Co nejdříve, jak jen to bude možné, bude stanovisko vydáno i ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, tzv. „Zelené sbírce“.

 


Zaujímání stanovisek je jedním z nejvýznamnějších nástrojů, který Nejvyššímu soudu slouží ke sjednocování praxe soudů nižších stupňů anebo jiných orgánů činných v trestním řízení, čímž Nejvyšší soud takto naplňuje jednu ze svých základních ústavních rolí v právním státě.

 

 

Zdroj: NS
Foto: Pixabay

Go to TOP