Nový zákon má sjednotit přístup k obětem domácího násilí

Zamezit nejednotnému přístupu soudů, policie či orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) k obětem domácího násilí má nový zákon, který 9. května představily zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková či předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách PhDr. Branislava Marvánová Vargová. Norma přináší definici domácího násilí, která podle nich doposud v české legislativě chybí.

 

Návrh jde v příštích dnech do připomínkového řízení, následně ho projedná vláda. Účinnosti by měl podle Kláry Šimáčkové Laurenčíkové nabýt v červenci příštího roku. „Domácí násilí je přetrvávající a vážný problém v naší společnosti,“ uvedla zmocněnkyně. Je podle ní nejrozšířenější formou násilí vůbec.

„Pojem domácí násilí explicitně zmiňuje osm klíčových zákonů. Žádný zákon ho však nedefinuje,“ uvedla Klára Šimáčková Laurenčíková. V občanském zákoníku by tak nově mělo být jasně vymezeno, jaké chování se považuje za domácí násilí a kdo je obětí. V návrhu je popsáno jako „jednání vůči oběti, které bylo nebo může být neoprávněně zasaženo do její duševní nebo tělesné integrity, svobody, důstojnosti, zejména v pohlavní oblasti, vážnosti, cti nebo soukromí“. Za domácí násilí se považuje i narušení schopnosti oběti uspokojovat své potřeby a zneužití moci nebo nerovného postavení.

„Chybějící legislativní definice vede k tříštění chápání a výkladu domácího násilí ze strany zainteresovaných subjektů – policie, OSPOD, soudy, lékařské a nelékařské pomáhající profese, školy nebo správní orgány,“ prohlásila Klára Šimáčková Laurenčíková. Nejednotný přístup k obětem podle ní vede k neschopnosti poskytnout včasnou a adekvátní pomoc.

Návrh zákona dále obsahuje novelu občanského zákoníku, podle které budou muset soudy k případnému domácímu násilí přihlížet při rozhodování o svěření dítěte do péče a při rozhodování o vypořádání společného jmění manželů při rozvodu. Změna občanského soudního řádu má v budoucnu zakázat nařízení mediace při rozvodovém řízení v případech, kdy dochází k domácímu násilí. Podle další části zákona budou muset pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) navrhnout ustanovení zmocněnce v trestním řízení, ve kterém je dítě obětí trestného činu.

Návrh počítá i se změnou zákona o policii, která prodlužuje délku vykázání ze společné domácnosti v případě domácího násilí z deseti na 14 dní a zavádí povinnost policie zabavit vykazované osobě střelnou zbraň. Při přestupcích se znaky domácího násilí pak oběti budou moci mít podle návrhu právo na doprovod důvěrníka a na zabránění kontaktu s pachateli násilí.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP