Novela advokátního tarifu míří do mezirezortního připomínkového řízení

Advokátní tarif

Týden poté, co se uskutečnilo jednání zástupců Ministerstva spravedlnosti a České advokátní komory, na jehož základě došlo k dohodě na finální podobě novely advokátního tarifu, odeslalo Ministerstvo spravedlnosti dne 25. dubna 2023 novelu advokátního tarifu do mezirezortního připomínkového řízení.

 

Jak již dříve uvedl předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M., který stál v čele vyjednávacího týmu, návrh novely, který nyní míří do mezirezortního připomínkového řízení, považuje on i jeho kolegové z představenstva za velice rozumný kompromis mezi mnoho let odkládanou potřebou valorizace advokátního tarifu a zároveň požadavky neziskových organizací na ochranu sociálně slabých občanů.  (Rozhovor s předsedou ČAK Robertem Němcem k návrhu advokátního tarifu naleznete ZDE).

„Nyní nás čeká řádné připomínkové řízení a následně vypořádání připomínek a věřím, že tarif začne platit tak, jak jsme se zavázali, a to 1. července 2023,“ vysvětluje náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D., a dodává: „Aktuální ekonomický vývoj a délku časového období od poslední valorizace odměn advokátů lze považovat za objektivní důvody pro přijetí novely tohoto právního předpisu.“

Právní úprava novelizuje vyhlášku o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), který upravuje především odměny a náhrady advokáta za poskytování právních služeb, tedy za výkon advokacie, poskytování bezplatné právní pomoci, správu majetku a jinou činnost regulovanou zákonem o advokacii.

„Právní úprava odměny advokáta byla naposledy valorizována v roce 2006. Naproti tomu došlo v průběhu let 1997 až 2021 ke snížení odměny advokátů nejprve o 10 %, následně o 30 % a nakonec o 20 %,“ vysvětluje ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. Původní účel tohoto „dočasného“ snížení souvisel s ničivými povodněmi v roce 1997, kdy stát hledal úspory ve výdajích za účelem napravení škod způsobených živelnou pohromou. Nicméně v průběhu doby se toto snížení začalo používat jako obecná úspora výdajů ze státního rozpočtu bez příčinné souvislosti s jakýmikoli krizovými událostmi. „Cílem našeho návrhu je změna úpravy odměn advokátů tak, aby jejich výše byla přizpůsobena vývoji inflace, růstu minimální mzdy, průměrné mzdy v podnikatelské sféře, výdajům na odměnu soudců a státních zástupců. Je také zapotřebí vzít v úvahu odbornou náročnost vykonávaných činností a míru odpovědnosti advokáta, vůči které je odměna advokáta vždy v přímé úměře,“ doplňuje Pavel Blažek.

 

Cíle novely advokátního tarifu:

  • Adekvátní nastavení výše odměny za vysoce odbornou a specializovanou činnost advokáta by mělo přispět k řádnému zajištění potřebné sítě advokátů i v oblastech, v nichž žije více sociálně znevýhodněných obyvatel.
  • Sjednocení pásma sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby z tarifní hodnoty do 10 000 Kč, na částce 1500 Kč. U zbývajících pásem je poté navrženo navýšení tarifní hodnoty. Při obhajobě v trestním řízení se nově stanoví namísto pěti tarifních hodnot tři, a to (jako doposud) v návaznosti na horní hranici trestu odnětí svobody za trestný čin, o které při obhajobě jde.
  • Stejná výše tarifních hodnot jako v případě obhajoby v trestním řízení se navrhuje pro případ zastupování v řízení o přestupku, přičemž namísto výše trestu odnětí svobody se jako určující kritérium stanoví horní výše pokuty.
  • Samostatnou právní úpravu představuje v advokátním tarifu náhrada nákladů řízení, tedy odměna za zastupování účastníka řízení advokátem pro účely rozhodování soudu nebo jiného orgánu. Stávající úprava obsahuje zvláštní ustanovení o náhradě těchto nákladů při tzv. formulářových žalobách, u nichž je mimo jiné také navrhována dílčí valorizace.

Účinnost výše uvedené novely: 1. červenec 2023.

 

Úplné znění návrhu advokátního tarifu naleznete ZDE.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP