Experti diskutovali o aktuálních otázkách práva duševního vlastnictví

Vrchní soud v Praze uspořádal pod patronací jeho předsedy JUDr. Luboše Dörfla, Ph.D., a místopředsedy JUDr. Romana Horáčka, Ph.D., dne 19. dubna 2023 pravidelnou jarní konferenci k problematice duševního vlastnictví, na níž diskutovali o aktuálních otázkách této problematiky významní zástupci právní praxe z řad soudců, advokátů, akademiků a specialistů Úřadu průmyslového vlastnictví.

Duševním vlastnictvím se rozumí všechna výhradní práva přiznaná k duševním výtvorům. Dělí se na dvě kategorie: průmyslové vlastnictví, které zahrnuje vynálezy (patenty), ochranné známky, průmyslové vzory a modely a zeměpisná označení; a autorské právo, které zahrnuje umělecká a literární díla. Od roku 2009, kdy vstoupila v platnost Smlouva o fungování Evropské unie, má EU výslovnou pravomoc přijímat předpisy i v oblasti práv duševního vlastnictví.

Jelikož v poslední době došlo k vcelku zásadním změnám ve většině oblastí práva duševního vlastnictví, opět se otevřela diskuse nad některými otázkami, týkajícími se např. on-line úložišť, rozsahu a způsobu ochrany ochranné známky nebo zeměpisných označení.

V rámci celodenní konference tak představila velkou novelu autorského zákona JUDr. Adéla Faladová z Ministerstva kultury, která se zaměřila nejen na modernizující prvky nové úpravy, ale shrnula i historii autorského práva a proměny v čase, včetně implementací evropských směrnic. Jaké jsou omyly teoretiků, soudců a zákonodárců v právu nekalé soutěže, na to se zaměřil doc. JUDr. Daniel Patěk z PF UK v Praze. Expertka na právo ochranných známek Mgr. Zuzana de Korver z Úřadu průmyslového vlastnictví pak shrnula základní prvky modernizace známkového práva, včetně kodifikace nových druhů ochranných známek, jakými jsou např. pohyblivé nebo multimediální, a nabídla skutečně praktický pohled na téma prokazování užívání starších namítaných ochranných známek a popsala problémy z praxe i návod, jak jsem jim v řízení před ÚPV vyhnout. Její kolegyně JUDr. Iva Koutná pak svou pozornost zaměřila na změny v právní úpravě ochrany označení původu/zeměpisných označení v ČR.

Odpolední blok se pak věnoval novému nařízení o ochraně zeměpisných označený řemeslných a průmyslových výrobků a revizi směrnice o ochraně průmyslových vzorů, jakož i nařízení o průmyslových vzorech Společenství, které představila Mgr. Radka Stupková ze Stálého zastoupení ČR při EU a aktuální pohled na judikaturu Soudního dvora EU ve věci ochranných známek pak představil JUDr. Daniel Gája z Úřadu evropské unie pro duševní vlastnictví.

V diskusi, která probíhala napříč celým dnem, přítomní ocenili možnost debatovat o aktuálních otázkách s těmi, kteří jsou v tomto oboru jedničkami a odnesli si mnoho rad, které mohou uplatnit ve své praxi.

 

Redakce AD

Foto: redakce AD

Go to TOP