ÚS: Omezení doby nočního klidu obcí má být výjimečné a konkretizované

Ústavní soud zveřejnil 2023 nález sp. zn. Pl. ÚS 1/23, jímž zrušil ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky města Loket o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností, vyhlášené pod č. 2/2022, neboť překročilo meze zákonného zmocnění dle § 5 odst. 7 zákona o některých přestupcích, a tudíž neobstálo v přezkumu konformity s ústavním pořádkem a zákony.

 

Napadenou vyhláškou město Loket mj. stanovilo, že se v době konání akcí Loketského kulturního léta v období od 1. května do 30. září každého roku posouvá počátek doby nočního klidu na 23 hodin. Podle navrhovatele tím došlo ke zneužití samostatné působnosti města, neboť zákon o některých přestupcích obcím umožňuje stanovit pouze výjimky z obecně stanovené doby nočního klidu, které musejí být vymezeny natolik určitě, aby lidé žijící v obci mohli počet a rozložení potenciálně probdělých nocí v roce předpokládat, tj. buď konkrétním datem, datovatelným obdobím či událostí, jejíž datum je pro osoby žijící v obci předvídatelné. Napadené ustanovení obecně závazné vyhlášky však žádný konkrétní výjimečný případ nevymezuje, zkrácení nočního klidu navíc vychází takřka na každý den po dobu několika měsíců.

Město Loket naopak uvedlo, že považuje podmínku předvídatelnosti a určitosti za splněnou, neboť podle čl. 3 odst. 5 napadené obecně závazné vyhlášky přesný termín a doba trvání akcí budou zveřejněny na webových stránkách města nejméně 10 dní před jejich zahájením. Přijatá právní úprava je reakcí na podněty občanů a kompromisním řešením vyvažujícím řadu protichůdných zájmů. Město Loket patří mezi nejnavštěvovanější místa v České republice, základem ekonomiky a rozvoje ve městě je tak turistický ruch, jemuž zásadně přispívá i konání předmětných kulturních akcí, které se konají v podstatě každý víkend. U hudebních představení jde o akce trvající dvě až tři hodiny a začínající kvůli atmosféře obvykle večer, nikdy tak neskončí před uplynutím 22. hodiny. Loketské kulturní léto je pravidelně konáno ve dnech předcházejících dni pracovního klidu a napadená vyhláška výslovně stanoví, že zkrácení nočního klidu neplatí pro neděli. Úpravu nočního klidu tak město považovalo za racionální a přiměřenou.

Ústavní soud shledal návrh důvodným a obecně závaznou vyhlášku v napadené části zrušil. Již v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 Ústavní soud vyslovil, že obec vykročí mimo věcnou působnost vymezenou zákonem, stanoví-li kratší vymezení doby nočního klidu po větší část roku, a tak fakticky nahradí zákonnou úpravu. Výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší, je navíc třeba vymezit konkrétním datem, datovatelným obdobím či událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné. Období pěti měsíců v rámci jednoho roku dle Ústavního soudu za výjimku považovat nelze. Na tom nic nemění, že ke zkrácení nočního klidu mělo dojít jen v době konání akcí uvedených na internetových stránkách, neboť v souladu se zákonem musí být výjimka stanovena přímo vyhláškou. Požadavek určitosti a výjimečnosti zkrácení doby nočního klidu tedy musí splňovat již samotná vyhláška.

Požadavek výjimečnosti případů zkrácení doby nočního klidu přitom platí pro každou obec. Jakkoli tedy mohou místní poměry být relevantní při rozhodování, zda výjimku z doby nočního klidu stanovit a v jakém rozsahu, bez ohledu na tyto konkrétní okolnosti musí jít jen o výjimku. 

Ústavní soud uzavřel, že napadené ustanovení vyhlášky o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností překročilo meze zákonného zmocnění dle § 5 odst. 7 zákona o některých přestupcích, a tudíž neobstálo v přezkumu konformity s ústavním pořádkem a zákony.

Plénum Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka JUDr. Milada Tomková) z výše uvedených důvodů vyhovělo návrhu Ministerstva vnitra na zrušení ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky města Loket o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností, vyhlášené pod č. 2/2022.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/23 je dostupný zde.

 

Zdroj: Ústavní soud
Foto: canva.com

Go to TOP