PF UK bude mít nově koncipovaný magisterský studijní program

Na Právnické fakultě UK je uskutečňován pětiletý nedělený magisterský studijní program Právo a  právní věda. V současné době je však v běhu schvalovací proces návrhu nového magisterského studijního programu stejně nazvaného Právo a právní věda, který má být na fakultě uskutečňován od akademického roku 2020/2021. Důvodem přípravy tohoto návrhu byly nejenom vnitřní, ale i vnější vlivy (nařízení vlády, požadavky rektorátu, Rady pro vnitřní hodnocení, profesních komor).

Proto se při přípravě nového programu uskutečnily konzultace s právnickými profesními komorami, zájmovými sdruženími i veřejnými institucemi – angažovala se v nich Česká advokátní komora, Notářská komora ČR, Unie státních zástupců, Soudcovská unie, Unie podnikových právníků, Nejvyšší státní zastupitelství, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo vnitra ČR a další. Uskutečnily se kulaté stoly, veřejné diskuse, návrh byl projednán na zasedání vedoucích kateder a na vědecké radě.

Nejdůležitější změny, které mají nastat ve srovnání se stávajícím studijním programem, představil doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., předseda Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy: „Studium studijního programu Právo a právní věda má i nadále být univerzálním a komplexním studiem práva s tím, že zůstává zachována možnost studenta profilovat se v určitém vědním právním oboru, a to zejména pomocí volby tématu diplomové práce, konáním oborové části státní závěrečné zkoušky z příslušného vědního právního oboru a volbou povinně volitelných a volitelných předmětů a jejich modulů. S ohledem na vyšší počet studijních povinností a omezení možnosti opakovaného zápisu některých předmětů má být studium náročnější, ale zároveň díky změnám způsobu výuky a kontrol studia kvalitnější. Cílem je, aby studenti skutečně studovali studijní program prezenční formou, což se bohužel dnes v řadě případů neděje.“

První čtyři ročníky jsou navrhovány jako náročnější, poslední ročník pak studijně flexibilnější – student má prostor pro obecné povinně volitelné předměty, pro absolvování odborné právní praxe nebo dovednostních předmětů, pro psaní diplomové práce, pro uskutečnění zahraničního výjezdu a pro přípravu na státní závěrečné zkoušky. U povinných předmětů bude stanovena podmíněnost jejich zápisu absolvováním pouze několika předmětů doporučených pro 1. ročník studia a nebude stanovena podmíněnost jejich zápisu zápisem předmětů jiných. Cílem je, aby do dalších ročníků prošli jen ti studenti, kteří mají předpoklad studium úspěšně dokončit, a to ve standardní době studia (maximálně zvýšené o 1 rok).

„Co se týká kontrol studia lze zmínit dva charakteristické rysy nového studijního programu. Předně dochází ke sjednocení forem kontrol studia u jednotlivých povinných a povinně volitelných předmětů, například zápočet bude pouze předpokladem pro konání zkoušky, nikoliv samostatnou formou kontroly studia. To povede k nahrazení dosavadních zápočtů klasifikovanými zápočty. I tato změna je součástí změn, které mají studenty motivovat k tomu, aby se účastnili výuky a studovali v průběhu semestru. Druhým rysem je důraz na kombinaci písemných a ústních forem kontroly studia. Součástí studijního programu by měly být jak písemné, tak i ústní kontroly studia a konečně i kontroly kombinované. S ohledem na současný stav to znamená zvýšení počtu písemných a kombinovaných zkoušek ,“ doplňuje docent Boháč.

Neméně důležitá je pro právníka výuka cizích jazyků. V této oblasti dochází k posunu výuky jazykových předmětů v doporučeném studijním plánu na začátek studia, neboť je důležité, aby se studenti s odbornou cizojazyčnou terminologií začali seznamovat již na začátku svého studia a poté své znalosti a dovednosti mohli dále zdokonalovat. Zůstává zachováno také rozdělení státní závěrečné zkoušky na čtyři části, a to obhajobu diplomové práce, oborovou část, soukromoprávní část a veřejnoprávní část, jejichž pořadí nebude dáno.

„Věřím, že v případě přijetí návrhu nového magisterského studijního programu Právo a právní věda dojde ke kvalitativnímu posunu výuky práva na naší fakultě a doufám, že to bude ku prospěchu studentů i pedagogů,“ uzavírá předseda Akademického senátu PF UK.

Zdroj: Newsletter PF UK

Go to TOP