Veřejný ochránce práv jednal s poslanci o zřízení dětského ombudsmana

O možné podobě budoucí instituce dětského ombudsmana, na jejíž zřízení se Česká republika aktuálně připravuje, ale také o zapojování spolků do řízení a povolování staveb, jednali zástupci Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny s ombudsmanem a jeho zástupcem.

 

„Kromě dětského ombudsmana je v současnosti aktuální i příprava na ustavení instituce, která by dohlížela na dodržování lidských práv obecně. Proto jsme se s panem zástupcem dohodli, že se bude věnovat právě oblastem, které mají lidskoprávní přesah,“ předeslal poslancům na setkání 15. března Veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček.

Zástupce ombudsmana JUDr. Vít Alexander Schorm popsal dosavadní vývoj, kdy veřejnému ochránci práv postupně přibývaly kompetence, jako je dohled nad zacházením s lidmi omezenými na osobní svobodě, prosazování rovného zacházení nebo ochrana lidí s postižením. Ombudsman tak nyní řeší nejen případy jednotlivých stěžovatelů, ale i systémové a koncepční otázky. Toto spojení více aspektů práce v jedné instituci se podle obou představitelů osvědčilo.

Zástupce ombudsmana vzpomenul i nedávnou návštěvu u slovenského ombudsmana v tamní vnitrostátní lidskoprávní instituci: „Na Slovensku kromě ombudsmana působí více samostatných orgánů. Kromě Střediska pro lidská práva, které je tamní vnitrostátní institucí pro lidská práva, je to například komisař pro děti nebo komisař pro lidi s postižením. Cítili jsme, že toto nastavení nebude pro praxi příliš šťastné. Jejich práce se zřejmě překrývá. Velmi pak záleží na vztazích mezi jednotlivými institucemi a jejich vzájemné komunikaci,“ zhodnotil Vít Alexander Schorm.

 

Proces povolování staveb by se opět mohl otevřít širší účasti veřejnosti

Předmětem diskuze byl také aktuálně projednávaný zákon o jednotném environmentálním stanovisku (JES). Ombudsman zopakoval, že by se podle jeho názoru měl proces povolování staveb opět více otevřít pro účast občanských spolků. Argument, že zapojení spolků následná stavební řízení neúměrně prodlužuje, se podle ombudsmana ukázal jako lichý. Od roku 2018, kdy se spolky nemohou účastnit velké části povolovacích procesů podle stavebního zákona, se totiž délka řízení nijak podstatně nezkrátila. Občanské spolky mohou podle ombudsmana v řízeních přicházet s cennými informacemi z oblasti ochrany životního prostředí v dané lokalitě a přispívat tak k tomu, aby byly výsledné stavby šetrnější k přírodě.

Do zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny by se možnost širší účasti veřejnosti na řízeních při povolování staveb mohla dostat. Příslušný pozměňovací návrh podpořil 16. března sněmovní výbor pro veřejnou správu. Výbor posuzoval pozměňovací návrhy k novému zákonu o jednotném environmentálním stanovisku a k souvisejícímu změnovému zákonu, kterým se mění jiné zákony týkající se životního prostředí. Nově by se podle návrhu mohly ochranářské spolky opět účastnit povolovacích řízení souvisejících s nově zaváděným JES, která se týkají kácení dřevin nebo výjimek ze zákazů u památných stromů, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Návrh nového zákona o JES má před stavebním řízením sloučit povolení všech úřadů odpovědných za životní prostředí. Nahradit má povolovací procesy až podle devíti nynějších zákonů. Změna má přinést vyšší přehlednost a srozumitelnost pro stavebníky i investory a zrychlí povolovací procesy. Výbor podpořil odklad účinnosti nového zákona o JES z letošního 1. července na 1. ledna 2024.

 

Zdroj: ochrance.cz, ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP