Několik poznámek a otázek k nové metodice

Principiálně se vznikem metodiky k přijímání a projednávání podnětů týkajících se sexuálního obtěžování a šikany advokátními koncipienty, advokátními koncipientkami a členy a zaměstnanci České advokátní komory souhlasím a děkuji všem třem kolegyním – Monice Novotné, Lucii Dolanské Bányaiové a Haně Gawlasové, toho času členkám představenstva České advokátní komory – za čas a energii, které, určitě převážně ve svém vlastním volném čase, věnovaly jejímu sepsání. Mám však určité pochybnosti, může-li být aplikovatelná ve všech svých ohledech, zvlášť tam, kde evidentně upravuje otázky spadající výlučně do advokátního kárného řádu, a to navíc i jím samotným výslovně neupravené.

 

Jakou právní povahu tato metodika ve skutečnosti má? Právě to je otázkou primární a zásadní. Od jejího zodpovězení teprve se odvíjí, jestli vůbec má a může být závazná, a pokud ano, pro koho konkrétně, kdy a nakolik. Podle jejího obsahu soudím, že se materiálně pohybuje někudy po ne příliš jasně vymezené hranici mezi vnitřním předpisem Komory podobným – jejím již existujícím – organizačnímu řádu (schvalovaným sněmem) a kancelářskému řádu (vydávaným předsedou Komory), compliance programu právnické osoby sloužícímu k vyvinění z odpovědnosti za trestné činy a výkladovou pomůckou.

Pokud by metodika měla být (a podle mého názoru ano) závazným stavovským předpisem Komory směrem dovnitř k jejím voleným orgánům (konkrétně vůči kontrolní radě, kárné komisi a odvolací kárné komisi) i aparátu (kontrolnímu oddělení), jakož ve své části týkající se ustanovování (odvolacích) kárných senátů nejspíše i navenek směrem ke kárně obviněným advokátům, pak jí k tomu schází forma usnesení představenstva Komory, vyhlášeného jako takového s odkazem na zmocnění konkrétním ustanovením zákona o advokacii nebo advokátního kárného řádu ve Věstníku Komory.

Může však Komora svým vlastním stavovským předpisem zasahovat do (podle všeho zřejmě asi) advokátního kárného řádu, což je vyhláška Ministerstva spravedlnosti? Neboť právě ten a pouze on, a nikoli stavovské předpisy Komory, upravuje pravomoci předsedů (odvolací) kárné komise ve vztahu ke vzniku (odvolacích) kárných senátů i jejich působnost.

Ve veřejné správě, jejíž jednou podmnožinou vedle samosprávy územní (obce, kraje), zájmové (Sokol, Junák…) a vysokoškolské je i samospráva profesní (advokátní, notářská, exekutorská, lékařská…), platí, že činit lze jen to a pouze tak, co právo výslovně umožňuje, zkrátka co právní předpis výslovně stanoví. Ukládat povinnosti a vykonávat práva může tedy veřejná správa jen na základě zákona (zde na základě zákona o advokacii) a k jeho provedení, eventuálně na základě jiného právního předpisu a k jeho provedení. Advokátní kárný řád však otázku stálých specializovaných (odvolacích) kárných senátů, tedy ani existenci předmětnou metodikou doporučeného stálého specializovaného (odvolacího) kárného senátu určeného k projednávání kárných žalob za skutky spočívající v sexuálním obtěžování, nijak neřeší. Proto se domnívám, že vytvářet takové senáty nejde.

K ustanovení (odvolacích) kárných senátů totiž podle této ministerské vyhlášky dochází předsedou (odvolací) kárné komise vždycky ad hoc pro konkrétní (odvolací) kárné řízení teprve až buď v reakci na podanou kárnou žalobu, nebo odvolání proti rozhodnutí prvostupňového kárného senátu. Do okamžiku, než kárná žaloba anebo odvolání napadnou, nemají (odvolací) kárné senáty v advokátním kárném řádu pro svou existenci žádnou právní oporu. Do té doby formálně neexistují a jejich budoucí členové jsou pouze členy sněmem volené (odvolací) kárné komise, z níž teprve jejich předsedové (odvolací) kárné senáty sestavují. Vyplývá to i přímo z dikce této ministerské vyhlášky: „…předseda kárné komise bez odkladu po zahájení kárného řízení písemně ustanoví kárný senát a jmenuje jeho předsedu…“ (§ 2 odst. 1) a obdobně „…předseda odvolací kárné komise bez odkladu poté, co mu bylo předsedou kárné komise předloženo odvolání, písemně ustanoví odvolací kárný senát a jmenuje jeho předsedu…“ (§ 5 odst. 1). Pokud by tedy (odvolací) kárné senáty měly nebo směly existovat jako úzce agendově specializované k projednávání podobných kárných případů v budoucnu, bez ohledu na zahájení konkrétního (odvolacího) kárného řízení, pak by podle mého názoru advokátní kárný řád nehovořil o jejich ustanovování (tedy o jejich kreaci a vzniku) ad hoc, nýbrž již toliko přímo rovnou o určení některého z nich k provedení konkrétního (odvolacího) kárného řízení.

Stálý specializovaný (odvolací) kárný senát k projednávání kárných žalob za skutky spočívající v sexuálním obtěžování nemůže podle mne, jakkoli motivaci pro jeho zřízení rozumím, existovat tím spíš, že ani k projednávání jiných srovnatelně závažných, nebo dokonce ještě závažnějších kárných provinění na úseku advokacie (zpronevěr advokátních úschov, porušení povinností při vedení ověřovacích knih aj.) nejsou z řad členů (odvolací) kárné komise vytvořené stálé senáty věnující se výlučně této agendě a ne již i, například, kromě ní také verbálním kárným proviněním advokátů nebo jejich jiným proviněním ve sféře soukromého života (včasnému nezaplacení závazků apod.). Působnost každého (odvolacího) kárného senátu je tedy ze zákona o advokacii ve spojení s advokátním kárným řádem zásadně vždycky všeobecná.

I kdyby takové senáty přesto existovaly, muselo by být jejich složení tím spíš, že by šlo o stálé specializované (odvolací) kárné senáty, advokátům předem známé (srov. k tomu veřejně dostupné rozvrhy práce obecných soudů, díky nimž každý účastník řízení s předstihem ještě před zahájením řízení ví, který soudce bude jeho případ projednávat), a to nejlépe vyvěšením na webu Komory, a (s výjimkou vyloučení jejich členů pro podjatost) neměnné, protože jedině tím by mohlo být kárně stíhaným advokátům garantováno, že nebyli těmto stálým specializovaným (odvolacím) kárným senátům odňati coby svým „zákonným soudcům“ (pokud advokátní kárný řád nestanoví jinak, použije se totiž i v kárném řízení s advokáty přiměřeně trestní řád, viz § 35e odst. 2 zákona o advokacii, tedy nejméně jeho principy a zásady).

Obávám se proto, že bez novely advokátního kárného řádu nepůjde nová metodika stran jejího požadavku na ustanovení stálých specializovaných (odvolacích) kárných senátů k projednávání kárných žalob za skutky spočívající v sexuálním obtěžování úspěšně a poprávu naplnit. Ve zbytku jsem její vznik uvítal.

 

JUDr. Tomáš Nahodil, autor je advokátem v Praze
Ilustrační foto: canva.com  

Go to TOP