MSp se obrátilo na soudy ohledně prohlídek koncipientů u vstupů

Dopis týkající se osobních prohlídek advokátních koncipientek a koncipientů – ale i dalších osob připravujících se na výkon právnických profesí – při vstupu do soudních budov rozeslalo dnes, tedy 16. března 2023, předsedkyním a předsedům soudů Ministerstvo spravedlnosti.

  

Okruh osob, které obecně zbavuje povinnosti podrobit se prohlídce a vyjadřuje jim důvěru, že jako příslušníci právnických profesí spolupodílejících se na výkonu justice budou zákaz vnášet do soudních budov nebezpečné předměty spontánně dodržovat, vymezuje zákon. V návaznosti na podnět představenstva České advokátní komory byli předsedkyně a předsedové soudů požádáni, aby stejnou míru důvěry měly i osoby soustavně se připravující na výkon těchto právnických profesí.

Jsem si vědom skutečnosti, že zákonná úprava tuto otázku explicitně neřeší, jsem však přesvědčen, že stejná míra důvěry může být vkládána i v osoby, které se na výkon zmíněných profesí soustavně připravují. Mám na mysli právní čekatele, advokátní koncipienty a notářské a exekutorské koncipienty a kandidáty. Vše pochopitelně za předpokladu, že své postavení řádně prokáží,“ řekl ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

„Z toho důvodu jsem si dovolil požádat předsedkyně a předsedy soudů o zvážení přijetí opatření, které by rozšířilo okruh osob, na něž se a priori nevztahuje povinnost podrobit se prohlídce při vstupu do soudních budov. Ve výsledku se ovšem jedná o rozhodnutí každého z nich,“ uvedl náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Karel Dvořák.

„Komora je za koncipienty ráda a děkuje ministerstvu za vstřícnost. Jsme připraveni zpřístupnit soudům online databázi advokátů a advokátních koncipientů, kde lze ověřit aktuální údaje,“ okomentoval krok MSp předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP