Jolana Maršíková: Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2022, 7. aktualizované a doplněné vydání, 300 stran, 450 Kč.

Nakladatelství Aleš Čeněk vydalo v roce 2022 již 7. aktualizované vydání velmi kvalitní publikace JUDr. Jolany Maršíkové, zkušené autorky a odbornice na insolven­ční řízení, známé řadou publikací týkajících se dané problematiky, včetně literatury komentářového typu. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele je specifické tím, že autorka vybrala konkrétní oblasti a otázky, s nimiž se účastníci rozhodčího řízení setkávají, a ty rozčlenila do 15 kapitol, počínaje Insolvenčním slovníčkem, poskytujícím velmi srozumitelné vysvětlení základních pojmů, s nimiž se lze v insolvenčním řízení setkat. V zásadě lze říci, že jednotlivé kapitoly by bylo možné rozdělit přibližně do těchto skupin: (i) dlužník/úpadce – co dělat a jak se chovat, je-li zahájeno insolvenční řízení, resp. prohlášen úpadek; (ii) věřitel – co dělat a jak se chovat za situace, kdy je dlužník v úpadku; (iii) věřitelské orgány a jejich pravomoci; (iv) řešení úpadku.

Autorka zohledňuje jak obecnou problematiku insolvenčního řízení, tak i specifika úpadku spotřebitele. Z hlediska praxe insolvenčního řízení neopomíjí ani takové otázky, jako např. včasnost podání (přihlášky), resp. její doručování, případné sankce za výkon hlasovacího práva, které věřiteli nepřináleží, vliv úpadku (insolvenčního řízení) na majetek manželů, způsob obrany proti neoprávněnému soupisu majetku, zpeněžování majetku apod. Přitom se koncentruje na otázky, které v průběhu insolvenčního řízení u úpadce i věřitele vznikají a na které účastníci řízení v celém jeho průběhu hledají odpovědi. Dokonce i osoba zběhlá v této materii přitom často zaváhá v situaci, kdy má takové otázky řešit (zodpovědět).

Publikace však poskytuje cenné rady i nad rámec samotného insolvenčního řízení, tj. překračuje rámec samotné aplikace insolvenčního zákona. Za zmínku v tomto ohledu stojí především kapitola 11 ohledně ochrany zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele. Jde o něco, co řada materiálů týkajících se insolvenčního řízení obvykle opomíjí. Autorka se zde velmi srozumitelnou formou zabývá např. postavením úřadů práce, mzdovými nároky a proplácením mzdových nároků ze strany těchto orgánů, včetně lhůt a postupu pro uplatnění takových nároků apod.

Jednotlivé kapitoly a jejich části jsou doprovázeny též právními větami z judikatury tuzemských soudů. Dlužno přitom podotknout, že autorka vybrala takové judikáty, které jsou vskutku zásadní. Judikáty se týkají jak problematiky definiční (při vymezování jednotlivých pojmů), tak oblasti věcné i procesní. Přitom se ne­omezuje jen na judikaturu Nejvyššího soudu, jak je v tuzemské odborné literatuře běžné, nýbrž pracuje a cituje i judikaturu nižších soudů, zejména pak Vrchního soudu v Praze. Výběr této judikatury lze označit vskutku za více než zdařilý. Nelze přitom nevidět, že autorka má za sebou dlouholetou praxi soudkyně na obchodním úseku, především pak pokud jde o insolvenční materii. Toto profesní zázemí se významně podepsalo na úrovni této, nutno podotknout, praxí velmi ceněné, publikace, když publikace cílí na otázky, které jsou pro účastníka insolvenčního řízení vskutku zásadní. Můžeme-li se však vrátit zpět k judikatuře, je též zapotřebí zdůraznit její zdařilé a nenásilné začlenění do textu, a to včetně grafické kompozice.

Ačkoli by se mohlo zdát, že je publikace určena výlučně pro laiky, je též vynikajícím materiálem pro právnickou veřejnost, která není s insolvenčním řízením často konfrontována. Významné je to především v této oblasti, která přece jen podléhá až příliš častým změnám. Z praktického hlediska nelze nezmínit ani kapitolu 12 obsahující vzory vybraných návrhů a žalob v insolvenčním řízení. Ačkoli se recenzent sám staví spíše chladně k používání vzorů v právní praxi, je právě insolvenční řízení oblastí, kde praktickému využití vzorů nelze upřít význam. V tomto ohledu je ovšem důležité, že jednotlivé vzory jsou doplněny poznámkami, dlužno říci velmi praktickými.

Srovnáme-li letošní sedmé vydání publikace doktorky Maršíkové s vydáními předchozími, nelze nevidět významný pokrok cílený především na praxi, a to v jejím nejširším rozsahu. Jak již bylo výše konstatováno, její dosah je velmi široký. Přitom i osoba aktivní v právní praxi včetně té insolvenční, si při pročítání jednotlivých kapitol musí sama přiznat, že některá doporučení a rady by ji možná nenapadly.

 

prof. Dr. ALEXANDER J. BĚLOHLÁVEK, advokát, rozhodce a pedagog

Go to TOP