Statistiky SD EU: Za posledních pět let významně vzrostl počet zahájených věcí

Již pátý rok po sobě trvá vysoký počet věcí zahájených u Soudního dvora EU a Tribunálu. Jak dokládají statistiky za roky 20182022, které dne 3. března 2023 zveřejnil Soudní dvůr EU, soudní agenda obou institucí je poznamenaná hlavními výzvami současného světa (právní stát, životní prostředí, ochrana soukromí v digitálním věku atd.) a omezujícími opatřeními přijatými Evropskou unií v souvislosti s válkou na Ukrajině.

 

Počet věcí zahájených u obou soudů v roce 2022 je srovnatelný s počtem v předcházejícím roce (1 710 věcí v roce 2022 oproti 1 720 věcem v roce 2021), a zůstává tak na velmi vysoké úrovni. Za posledních pět let lze totiž zaznamenat výrazný a strukturální nárůst počtu zahájených věcí, zejména u Soudního dvora (+21 %). V letech 2013 až 2017 obdržel Soudní dvůr ročně v průměru 693 věcí, zatímco tento průměrný počet činil 839 věcí v letech 2018 až 2022, což představuje roční nárůst o 146 věcí. Počet věcí zahájených u Tribunálu se ustálil s ročním průměrným počtem 883 zahájených věcí.

Pokud jde o počet vyřízených věcí, Soudní dvůr a Tribunál společně v roce 2002 ukončily 1 666 věcí, což odpovídá průměrnému počtu za poslední roky (1 692 věcí ročně v letech 2018 až 2021).

 

Obecný vývoj soudní činnosti orgánu 2018–2022: zahájené, ukončené a projednávané věci

 

 

Pokud jde o témata, jichž se týkala soudní agenda obou soudů, předseda Soudního dvora Evropské unie, Koen Lenaerts, poznamenal, že „orgán musí víc než kdy jindy vydávat soudní rozhodnutí týkající se citlivých témat. Rozhodnutí Soudního dvora a Tribunálu se přímo týkají hlavních problémů současného světa, ať již jde o ochranu hodnot právního státu, ochranu životního prostředí, boj proti diskriminaci, ochranu soukromí a osobních údajů, dodržování pravidel hospodářské soutěže ze strany digitálních gigantů nebo ochranu spotřebitele“.

V zájmu zachování schopnosti vydávat kvalitní rozhodnutí v přiměřené lhůtě využil Soudní dvůr možnosti nabízené Smlouvami a dne 30. listopadu 2022 zaslal unijnímu normotvůrci žádost o převedení pravomoci k rozhodování o předběžných otázkách v určitých specifických oblastech na Tribunál a o rozšíření mechanismu předchozího uznávání přijatelnosti kasačních opravných prostředků proti rozhodnutím Tribunálu.

 

SOUDNÍ DVŮR

Počet zahájených věcí u Soudního dvora je v tomto roce vysoký, zejména pokud jde o řízení o předběžné otázce.

Počet projednávaných věcí u tohoto soudu je stabilní (1 111 věcí v roce 2022 oproti 1 113 věcem v roce 2021). Počet ukončených věcí v roce 2022 mírně překračuje počet zahájených věcí v tomtéž roce.

 

Obecná činnost Soudního dvora – zahájené, ukončené a projednávané věci (2018–2022)

 

 

Pokud jde o délku řízení, lze konstatovat, že narůstající počet věcí předložených Soudnímu dvoru vyvolává citlivé a složité otázky, které vyžadují hlubší reflexi a více času. Nicméně z důvodu rozšířeného využívání usnesení, zvláště v oblasti kasačních opravných prostředků, zůstala celková délka řízení (16,4 měsíce) podobná délce v předcházejícím roce (16,6 měsíce). Vzhledem k narůstající složitosti otázek předložených Soudnímu dvoru lze však zaznamenat mírné prodloužení průměrné doby vyřizování žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce (17,3 měsíce oproti 16,7 měsíce v roce 2021).

Pokud jde o původ žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, lze poznamenat, že v roce 2022 podaly k Soudnímu dvoru nejvyšší počet žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce soudy německé (98), italské (63), bulharské (43), španělské (41) a polské (39).

 

Žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané k Soudnímu dvoru soudy členských států (2022)

 

 

TRIBUNÁL

Po věcech souvisejících se sanitární krizí (věci týkající se státních podpor, obchodní politiky, veřejného zdraví, přístupu k dokumentům a veřejné služby), které poznamenaly rok 2021, je jedním z hlavních faktorů v roce 2022 vznik soudní agendy týkající se omezujících opatření přijatých Evropskou unií v souvislosti s válkou na Ukrajině. Obecně představovala soudní agenda týkající se omezujících opatření se 103 novými věcmi 11,4 % celkového počtu zahájených věcí v roce 2022 (oproti 4,8 % v roce 2021 a 3 % v roce 2020).

Předseda Tribunálu, Marc Van der Woude, poznamenal, že „vzhledem k válce na Ukrajině a mezinárodnímu kontextu poznamenanému čím dál větším napětím, jakož i nedávnému legislativnímu vývoji (regulace digitálních gigantů, dohled nad státními podporami, zejména v daňové oblasti a v odvětví energetiky a životního prostředí, ochrana osobních údajů…), se může přezkum legality aktů unijních orgánů ještě zintenzivnit. Nenechme se mýlit: Tribunál si je plně vědom svých povinností a zařídí se tak, aby jim dostál.“

V oblasti státních podpor bylo zahájeno 68 věcí (oproti 46 věcem v roce 2021 a 42 věcem v roce 2020)1. Naproti tomu došlo ke snížení počtu nových žalob v oblastech duševního vlastnictví (270 žalob oproti 308 žalobám v roce 2021 a 282 žalobám v roce 2020) a veřejné služby (66 žalob oproti 81 žalobě v roce 2021 a 120 žalobám v roce 2020).

Pokud jde o počet projednávaných věcí, lze uvést, že s 904 zahájenými věcmi a 858 ukončenými věcmi se tento počet mírně zvýšil na 1 474 (oproti 1 428 v roce 2021). Počet zahájených věcí překračuje počet za předcházející dva roky (882 v roce 2021 a 847 v roce 2020), ale zůstává nižší, než počet v některých dřívějších letech (939 v roce 2019, 917 v roce 2017, 974 v roce 2016 a 912 v roce 2014). S 858 ukončenými věcmi vyřídil Tribunál méně věcí než v roce 2021 (951). Tento pokles o 9,8 % je konjunkturální a vyplývá především ze zahájení velkého počtu věcí v prosinci roku 2022 a z četných změn ve složení soudu, k nimž došlo v důsledku jednak nástupu nových soudců do funkce během prvního pololetí roku 2022 a jednak odchodu a příchodu soudců v září roku 2022 v rámci částečné obměny Tribunálu, k níž dochází každé tři roky.

 

Obecná činnost Tribunálu – zahájené, ukončené a projednávané věci (2018–2022)

 

 

Průměrná délka řízení je velmi uspokojivá. Činí 16,2 měsíce pro věci ukončené rozsudkem nebo usnesením (oproti 17,3 měsíce v roce 2021 a 15,4 měsíce v roce 2020) a pouze pro věci ukončené rozsudkem činí 20,4 měsíce.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: archiv curia.europa.eu

 


1 Z toho 50 fyzickými a právnickými osobami, které napadají rozhodnutí Komise o režimu podpory poskytnuté Portugalskem v oblasti Zona Franca da Madeira.

 

 

Go to TOP