Flash News z jednání představenstva ČAK – únor 2023

Flash news

 Po měsíci Vám opět nabízíme bleskové zprávy z jednání představenstva České advokátní komory – Flash News. Najdete v nich pouze ty nejdůležitější informace, podrobnosti budou následně k dispozici v zápisu ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, stanoviscích nebo rozhovorech.

 

O čem se tedy jednalo na 14. schůzi představenstva ČAK, která se konala ve dnech 6. a 7. února 2023?

 

Schválen Compliance program ČAK

Představenstvo ČAK schválilo Compliance program ČAK, který bude zaměřený zejména na předcházení porušování právních norem a vnitřních předpisů ČAK za účelem snížení rizika deliktní odpovědnosti zaměstnanců Komory a současně by měl sloužit i k posílení ochrany osob, majetku a informací při plnění povinností vyplývajících ze smluvních závazků a úkolů Komoře svěřených.

Protože Komora klade velký důraz na dodržování právních předpisů a transparentnosti vystupování a jednání všech osob, které se podílejí na její činnosti, stane se Compliance program součástí vnitřní kultury Komory zaměřené na dodržování etických standardů, čestného a poctivého jednání.

Představenstvo ČAK jmenovalo JUDr. Johana Justoně, vedoucího Odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK, Compliance officerem a JUDr. Milana Hokeho, vedoucího Odboru sekretariátu ČAK, jeho zástupcem.

 

Pravidla legislativního monitoringu ČAK

Členové představenstva ČAK schválili pravidla, podle nichž bude nadále probíhat legislativní monitoring tvorby a úpravy nejen právních předpisů týkajících se bezprostředně výkonu advokacie, ale širokého okruhu dalších právních předpisů, a to i těch zcela nových, cílených na dosud neupravené oblasti.

Monitoring se bude týkat veškerých legislativních návrhů v legislativním procesu jak na vládní, tak i parlamentní úrovni. Každý návrh bude posouzen a analyzován v souvislosti s jeho možným dopadem na výkon advokacie. Rovněž bude nastavena mnohem užší spolupráce Odboru vnější a vnitřní legislativy s odbornými sekcemi ČAK.

 

Pokračuje výběrové řízení na zhotovitele interiéru prostor ČAK v paláci Dunaj

Představenstvo ČAK vzalo na vědomí, že do výběrového řízení na zhotovení interiéru budoucích prostor ČAK v rekonstruovaném paláci Dunaj se přihlásilo celkem šest subjektů, z nichž závazné nabídky předložily výběrové komisi nakonec jen čtyři. Jedna z podaných nabídek byla výběrovou komisí dále vyhodnocena jako nekompletní a nebude k ní přihlíženo.

Souběžně s běžící lhůtou výběrového řízení ale výběrová komise a další pracovníci Komory ve spolupráci s architektem (ve smyslu zadání představenstva ČAK ze září 2022) hledali možná úsporná řešení. Ta byla nalezena a při jejich realizaci by se mohlo dosáhnout úspory ve výši 10 milionů korun.

Tyto upravené plány vzalo představenstvo ČAK na vědomí a uložilo, aby společnosti, které se relevantně zúčastnily výběrového řízení, byly znovu osloveny a požádány o revize svých nabídek, jež by reflektovaly úsporné úpravy projektu.

Po posouzení nově podaných nabídek uchazečů směřujících k úsporám nákladů posléze představenstvo ČAK definitivně rozhodne o dodavateli interiérového řešení prostor ČAK v rekonstruovaném paláci Dunaj.

 

ČAK je připravena hlasovat o vyloučení Ruské federální advokátní komory (RFBA) z Rady evropských advokátních komor (CCBE)

Ruská federální advokátní komora, která je členem-pozorovatelem v CCBE byla několikrát vedením CCBE marně vyzvána, aby doložila, že je stavovskou organizací nezávislou na aktuálním politickém vedení Ruska. Nevyjádřila se nikterak ani k otázkám ochrany lidských práv v souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině. Vzhledem k tomu, že Rusko bylo vyloučeno z Rady Evropy, bude CCBE na svém nadcházejícím plenárním zasedání ve Vídni rozhodovat, zda RFBA nevyloučí z pozorovatelského členství ve svých řadách. Vedoucí české delegace v CCBE JUDr. Antonín Mokrý byl pověřen představenstvem ČAK hlasovat pro vyloučení RFBA.

V této souvislosti je třeba ještě dodat, že vyloučení RFBA nikterak neomezuje CCBE v tom, aby nadále sledovala a vyjadřovala podporu ruským advokátům, kteří budou pronásledováni režimem či jinak omezováni ve výkonu své profese pro své politické názory. Tak to ostatně CCBE činí i v případech advokátů působících mimo EU.

 

Schválena Metodika k přijímání a projednávání stížností a podnětů týkajících se nežádoucího chování v souvislosti se sexuálním obtěžováním a šikanou

Představenstvo ČAK citlivě vnímá, že oznámení a řešení nežádoucího chování v souvislosti se sexuálním obtěžováním a šikanou může být obtížné. Proto se rozhodlo připravit zásady a metodické postupy, které případným obětem takového jednání co nejvíce usnadní přístup k ochraně a pomohou efektivně zjednat nápravu a domoci se spravedlnosti.

Mechanismy ve schválené metodice ČAK budou zajišťovat řádné prošetření a posouzení všech podobných stížností a podnětů, přičemž budou maximálně respektovat a šetřit práva stěžovatelek a stěžovatelů při vyváženém zachování práv osob, vůči nimž budou případné stížnosti či podněty směřovat.

Metodika bude publikována na webu ČAK a také Advokátní deník se k této problematice podrobně vrátí.

 

Notebooky k písemným advokátním zkouškám od května 2023

Předseda ČAK bezprostředně po skončení schůze představenstva podepsal smlouvu, dle které budou zajištěny notebooky pro konání písemných advokátních zkoušek v termínech od května 2023 do dubna 2025. Pro jednodušší organizaci a průběh písemných zkoušek bude zajištěn pronájem dvou velkých sálů v Praze a v Brně, přičemž po dokončení rekonstrukce prostor v paláci Dunaj budou pražské „písemky“ probíhat tam.

Platí tedy, jak již vloni informoval Advokátní deník, že poprvé budou advokátní koncipienti psát písemné části advokátní zkoušky na noteboocích v květnu 2023. Při skládání zkoušky budou moci využívat v noteboocích nainstalovaný právní informační systém ASPI.

Advokátní deník, web i sociální sítě ČAK budou přinášet průběžně další pro koncipienty i zkušební komisaře potřebné instrukce a pokyny související s touto změnou. Sledujte tedy média ČAK.

 

Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jak je uvedeno výše – obsaženy v zápisu z jednání na webu ČAK.

 

PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK
Foto: redakce AD

 

 

Go to TOP