FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – prosinec 2022

Po měsíci Vám znovu nabízíme rychlé informace z jednání představenstva ČAK – Flash News. Přinášejí pouze hlavní zprávy a události, podrobnosti pak budou k dispozici, stejně jako doposud, v zápisech ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, rozhovorech a stanoviscích.


O čem tedy (krom dalšího) jednalo představenstvo ČAK na své 12. schůzi v tomto volebním období, tedy 12. a 13. prosince 2022?

 

Memorandum mezi MV ČR a ČAK se společným výkladovým stanoviskem ke konverzím advokátů

Představenstvo ČAK podrobně řešilo a analyzovalo aktuální problematiku konverzí, tedy skutečnosti, že dle stávající interpretace MV ČR by advokáti měli od 1. 1. 2023 provádět autorizované konverze dokumentů na žádost jen po absolvování speciální zkoušky u Ministerstva vnitra. V této souvislosti vzalo představenstvo na vědomí legislativní podnět Senátu P ČR, resp. pozměňovací návrh jeho ÚPV, kterým by bylo postaveno na jisto, že se na advokáty povinnost zkoušky nevztahuje. Představenstvo se přiklonilo k interpretaci ČAK, podle které se zmiňovaná povinnost na advokáty nevztahuje. Představenstvo schválilo návrh Memoranda mezi Ministerstvem vnitra a ČAK (případně i za účasti Ministerstva spravedlnosti), které by obsahovalo společné výkladové stanovisko k provádění autorizované konverze dokumentů na žádost advokátů v tom smyslu, že na advokáty se nevztahuje požadavek na absolvování zkoušky podle § 30 odst. 1 zák. č. 300/2008 Sb., protože podmínky, za nichž konverze provádějí upravuje zákon o advokacii jako „lex specialis“. Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., byl pověřen k případnému uzavření memoranda v co nejkratší době. Sledujte Advokátní deník, který Vás bude neprodleně informovat.


Schváleny vyrovnané rozpočty ČAK a sociálního fondu ČAK pro rok 2023

Tajemník ČAK JUDr. Petr Čáp informoval členy představenstva, že na jednání rozpočtového a hospodářského výboru byly schváleny návrhy rozpočtů ČAK a sociálního fondu pro rok 2023 a tyto návrhy byly v souladu s organizačním řádem rozeslány předsedům orgánů ČAK. Žádný z předsedů těchto orgánů neměl k předloženým návrhům připomínky. Představenstvo schválilo rozpočet ČAK pro rok 2023 jako vyrovnaný, kdy příjmy i výdaje bez započtení vybraného pojistného činí 169,5 milionu korun českých. Stejně tak schválilo jako vyrovnaný rozpočet sociálního fondu Komory. Rozpočtovému a hospodářskému výboru bylo v této souvislosti ještě uloženo provést revizi a aktualizaci pravidel využití sociálního fondu s návrhem prioritizace využívání prostředků fondu.


Betaverze nového webu ČAK je funkční, plní se obsahem a začínají práce na souvisejících funkcionalitách intranetu

Tajemník ČAK JUDr. Petr Čáp společně s IT managerem ČAK Josefem Fialou informovali o tom, že je hotová a funkční betaverze nového webu Komory a že průběžně dochází k jeho naplnění obsahem tak, aby se s ním mohlo představenstvo seznámit před svým březnovým jednáním roku 2023, kdy by mělo být rovněž rozhodnuto o připravovaném harmonogramu a rozpočtu pro implementaci funkcionalit intranetu rámcově schválených představenstvem v dubnu 2022, zejména v agendách výpisů ze seznamu advokátů, správě údajů zapsaných v seznamu advokátů, ve správě účtu advokáta, v elektronické knize úschov, v přihláškách na semináře a školení atd.

Nový web bude spuštěn s některými funkcionalitami intranetu v první polovině roku 2023, přičemž do konce roku 2023 by mohl fungovat se všemi schválenými funkcionalitami, které budou nasazovány do užívání postupně. Předpokládané náklady na intranet jsou zohledněny v rozpočtu pro rok 2023.


Rozebíhají se práce na přípravě „online sněmu“

Představenstvo ČAK pověřilo pracovní skupinu ve složení: JUDr. Monika Novotná, JUDr. Michala Plachká, JUDr. Martin Maisner, PhD., a Mgr. Pavel Kroupa, aby ve spolupráci s IT ČAK předložila představenstvu návrh funkcionalit „online sněmu“, tedy IT řešení pro online volby, online účast na sněmu, online hlasování na sněmu a online schvalování rozhodnutí mimo sněm. Představenstvo ČAK uložilo odboru mezinárodních vztahů ČAK, aby v jednotlivých národních či regionálních evropských advokátních komorách a v IBA zjistilo aktuální informace o jimi využívaných systémech a získalo případné reference o nich.


Novela OZ v oblasti nesporných rozvodů

Vedoucí odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK JUDr. Johan Justoň informoval o stavu legislativních prací v oblasti nesporných rozvodů, zejména pak o návrhu na novelizaci občanského zákoníku, sněmovní tisk 40 (psp.cz), který je nyní v Poslanecké sněmovně P ČR v prvním čtení. Představenstvo ČAK uložilo sekci pro rodinné právo, která je s návrhem již seznámena, připravit k nim odborná stanoviska a návrh právní úpravy, jež bude adekvátním způsobem chránit práva klientů, a to zejména s ohledem na ochranu práv účastníků, nezletilých dětí a práva na právní pomoc.


Generátory a dobíjecí stanice pro Ukrajinu – pro centra právní pomoci Ukrajinské národní advokátní komory (UNBA)

Na transparentním účtu Advokáti Ukrajině se díky darům advokátů podařilo nashromáždit dalších více než 115 tisíc korun českých. Představenstvo ČAK s ohledem na zimu a výpadky tepla a energií na Ukrajině, rozhodlo, že Komora urychleně vyhoví žádosti UNBA o generátory a dobíjecí stanice pro advokátní kanceláře regionálních advokátních komor, v nichž je poskytována právní pomoc potřebným a jsou nyní bez tepla, elektrické energie či rozbombardované. Vzhledem k tomu, že další evropské advokátní komory se rozhodly podpořit UNBA na platformě CCBE, čímž se zefektivní a usnadní nákup a doprava takových zařízení na Ukrajinu, rozhodlo představenstvo, že se ČAK do tohoto solidárního projektu CCBE na pomoc UNBA zapojí. O podrobnostech zajištění generátorů bude CCBE jednotlivé advokátní komory detailně informovat. Účet Advokáti Ukrajině zůstává stále otevřen a je možné na něj i nadále přispívat.

Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.


PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí odboru vnějších vztahů ČAK

 

Go to TOP