Předvánoční semináře ČAK v Praze i Brně mají ještě volná místa

Aktualizováno

Česká advokátní komora anoncuje volná místa na adventních vzdělávacích akcích. Nejbližší seminář, který se koná ve čtvrtek 8. prosince a jehož tématem je nezbytná cesta v rozhodovací praxi NS, je online, takže vychází vstříc i advokátům z regionů napříč republikou, kterým ušetří čas i náklady za cestu na prezenční akci. O týden později je připraven přednáškový sál Veřejného ochránce práv v Brně s výběrem obchodněprávní judikatury a poslední seminář o edukaci rodičů v opatrovnickém řízení se uskuteční v náhradním termínu online. Jen pár dní před Štědrým dnem uzavře letošní nabídku vzdělávacích akcí pro advokáty.


Nezbytná cesta v aktuální rozhodovací praxi NS ČR

Termín semináře: čtvrtek 8. prosince 2022, od 09 do 16 hodin
Forma semináře: online – aplikace Cisco Webex
Lektor:  Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce NS ČR

Seminář bude zaměřen na praktická téma, k němuž již existuje bohatá rozhodovací praxe Nejvyššího soudu. Témat bude vysvětlena podrobně na základě konkrétních rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky a praktických příkladech tak, aby byl účastníkům semináře zřejmě praktický význam těchto soudních rozhodnutí a jejich použitelnost

 Nezbytná cesta:

 • přechodná ustanovení
 • změny v právní úpravě
 • předpoklady povolení nezbytné cesty
 • soudní rozhodnutí o povolení nezbytné cesty
 • překážky povolení nezbytné cesty
 • praktické otázky spojené s nezbytnou cestou (tzv. vícečetnost pozemků, informační (sdělovací) činnost soudu)
 • finanční nároky spojené s povolením nezbytné cesty
 • rozhodování o náhradě nákladů řízení v řízení

Během online semináře je možné formou chatu klást přednášejícím dotazy.

Uzávěrka přihlášek: 5. prosince 2022, pokud jsou ještě volná místa, lze se ještě přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře)

 

Výběr z obchodněprávní judikatury za rok 2022

Termín semináře: čtvrtek 15. prosince 2022 od 9 do 16 hodin
Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39 (v areálu VOP není možno parkování vozidel účastníků semináře)
Seminář povede: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník Advokátní kanceláře Glatzová a spol.


Odborný program semináře:

   • společnost s ručením omezeným
   • akciová společnost
   • družstvo
   • obchodní korporace
 • smluvní a závazkové právo
   • obecně k právnímu jednání – určitost, platnost, relativní neúčinnost, výklad
   • změna, zánik závazku
   • náhrada škody v podnikání
   • promlčení práva
   • zajištění a utvrzení dluhu
   • koupě, dar, dílo, nájem


Uzávěrka přihlášek: 13. prosince 2022, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek.

Edukace rodičů v opatrovnickém řízení

Termín konání online semináře: úterý 20. prosince 2022 od 09:00 do 16:00 hodin (náhradní termín za 1. prosince 2022)
Online kurz povedou: Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., vedoucí Mediačního a edukačního centra a Manželských a rodinných poraden v Brně; od roku 2015 se zabývá interdisciplinární spoluprací a aplikaci tzv. Cochemského modelu při práci s rodinami v rozpadu; od dubna 2019 je u ISCT v USA certifikovanou mediátorkou; je spoluautorkou publikace Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte, která je prvním komplexním materiálem věnovaným zavádění prvků a procesů tzv. Cochemské praxe v ČR

Mgr. Robin Brzobohatý, mediátor v Mediačním centru v Brně a Olomouci; je českou kontaktní osobou pro komunikaci s mediátorem Evropského parlamentu pro řešení mezinárodních únosů dětí rodiči; od roku 2014 je členem správní rady Evropské asociace pro transformativní mediaci; od roku 2018 je u ISCT v USA certifikovaným mediátorem; je spoluautorem publikace Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte; od roku 2016 pomáhá zavádět interdisciplinární spolupráci v různých lokalitách v České republice


Odborný program online kurzu:

Cílem kurzu je nabídnout základní vhled do problematiky edukace rodičů v opatrovnickém řízení. Edukace jako nový typ služby pro rodiče (vedle poradenství, terapie, mediace) nabízí zaměření pozornosti rodičů na potřeby dítěte a základní orientaci rodičů v době rozpadu rodiny. Edukace rodičů se zaměřuje zejména na otázky spojené s:

 • potřebami dětí v situaci rozpadu rodiny
 • reakcemi dětí na rozpad rodiny
 • specifiky různých věkových skupin dětí
 • zapojování dětí do řešení jejich situace
 • rodičovskými kompetencemi
 • způsobem uspořádání péče o dětí
 • rodičovským plánem
 • orientací v dalších typech pomoci / mediace, rodinná terapie atd.

Na všechny semináře je možné se přihlašovat standardně také na stránkách vzdělávacích akcí ČAK, kde jsou k dispozici podrobnější informace nejen k těmto seminářům, ale i dalším, které jsou ČAK v Praze i pobočkou v Brně pořádány.

 

Redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP