Novela zákona o daních přinese mimo jiné změny ve zdanění fyzických osob

Od 1. ledna příštího roku by měla začít platit novela zákona o daních z příjmů a zákona o DPH a dalších souvisejících zákonů. Návrh změny zákona byl odsouhlasen

Od 1. ledna příštího roku by měla začít platit novela zákona o daních z příjmů a zákona o DPH a dalších souvisejících zákonů. Návrh změny zákona byl odsouhlasen Poslaneckou sněmovnou a 10. listopadu 2022 byl postoupen do Senátu.

 

V následujícím článku se zaměříme na návrh změn v paušální dani u fyzických osob a osvobození bezúplatného nabytí spoluvlastnického podílu k nemovité věci od obce nebo od poplatníka, jehož je obec členem či zřizovatelem. Dále vám přiblížíme, jaké návrhy obsahuje novela zákona o dani z přidané hodnoty.

 

Novela zákona o dani z příjmů – změny v paušální dani

Novela zákona o dani z příjmů, pokud bude přijata, přinese pro daňového poplatníka – podnikatele širší možnosti pro vstup do paušální daně.

V současnosti mohou podnikatelé hradit daň a pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v paušální výši za předpokladu, že jejich příjem nepřesáhne částku 1 mil. Kč za kalendářní rok a zároveň splní další podmínky pro paušální daň, jak je definuje § 7a zákona o dani z příjmů. Pro mnohé poplatníky je to pomoc jak administrativní (poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání ani přehledy na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění), tak i finanční.

Na základě novely zákona by mělo dojít k rozšíření poplatníků, kteří mohou vstoupit do režimu paušální daně, neboť hranice pro vstup by se měla zvýšit na 2 mil. Kč v návaznosti na zvýšení limitu pro registraci k DPH. Zároveň budou tři kategorie paušální daně, a to podle výše a charakteru příjmů poplatníka.

Pojďme si na následujících řádcích shrnout podmínky pro vstup do paušální daně od 1. ledna 2023 a zároveň popsat jednotlivá pásma paušální daně.

K prvnímu dni roku 2023 musí poplatník, který chce vstoupit do režimu paušální daně, splnit následující podmínky:

  • Je osobou samostatně výdělečně činnou.
  • Není plátcem daně z přidané hodnoty.
  • Není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti.
  • K prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které mu plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
  • Kromě příjmů ze samostatné činnosti má pouze příjmy osvobozené, dále příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
  • Mimo výše zmíněné příjmy má příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, pokud celková výše těchto příjmů nepřesáhne 50 000 Kč.
  • Poplatník podá správci daně včas oznámení o vstupu do paušálního režimu, ve kterém si zvolí pásmo paušálního režimu.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu poplatník musí provést do desátého ledna daného roku (pro rok 2023 tedy do 10. ledna 2023) a zároveň od 1. 1. 2023 si poplatník stanoví pásmo paušálního režimu daně. Při určení pásma poplatník vychází z výše příjmů, které obdržel v předchozím roce.

Do prvního pásma se bude moci přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti za předcházející zdaňovací období nepřesáhly 1 mil. Kč, a dále poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy z živnostenského podnikání řemeslného nebo z jiného živnostenského podnikání. A nakonec do prvního pásma se může přihlásit i poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství nebo příjmy z živnostenského podnikání řemeslného.

Do druhého pásma se bude moci přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 1,5 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti pocházejí. Zvýšený limit 2 mil. Kč platí pro poplatníky, kteří měli 75 % příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství nebo příjmů z živnostenského podnikání řemeslného nebo jiného živnostenského podnikání.

Do třetího pásma potom budou moci vstoupit všichni poplatníci, kteří splní podmínky vstupu do paušálního režimu, jejichž příjmy ze samostatné činnosti tedy nepřesáhly 2 mil. Kč.

 

Co dělat v případě změny pásma v průběhu roku?

Pokud bude následně výše příjmů poplatníka v daném roce taková, že by splnil i podmínky pro nižší pásmo paušální daně, poplatník má možnost podat oznámení o jiné výši paušální daně. Daň i pojistné mu na základě oznámení budou vypočteny podle nižšího pásma, a vznikne mu tak přeplatek na dani z příjmů fyzických osob i pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. O vratku přeplatku na dani a pojistném si poplatník zažádá na finančním úřadě, neboť paušální daň je hrazena na bankovní účet finančního úřadu.

V případě, že by poplatník naopak přesáhl rozhodné příjmy pro své pásmo, pak má povinnost na finanční úřad podat oznámení o jiné výši paušální daně. Výše paušální daně a pojistných budou vyšší a poplatník má povinnost rozdíly na dani i na pojistném doplatit do lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud by poplatník oznámení o změně na vyšší pásmo neučinil, pak by jeho daň nebyla rovna paušální dani, paušální režim by mu byl ukončen a musel by si podat daňové přiznání a přehledy na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

 

Výše paušálních záloh a při splnění podmínek i konečná daň a pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za měsíc

Celková měsíční paušální záloha Daň z příjmů Pojistné na důchodové pojištění Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
I. pásmo 6 208 Kč 100 Kč 3 386 Kč 2 722 Kč
II. pásmo 16 000 Kč 4 963 Kč 7 446 Kč 3 591 Kč
III. pásmo 26 000 Kč 9 320 Kč 11 388 Kč 5 292 Kč

 

Novela zákona o dani z příjmů – bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k nemovité věci od obce nebo od poplatníka, jehož je obec členem nebo zřizovatelem

Návrh novely zákona o dani z příjmů od 1. 1. 2023 také zahrnuje rozšíření osvobození bezúplatných příjmů, tj. osvobození darů od daně z příjmů fyzických osob o příjem fyzické osoby v podobě bezúplatného nabytí spoluvlastnického podílu k nemovité věci od obce nebo od jiného poplatníka, jehož je obec členem nebo zřizovatelem, za předpokladu splnění dvou podmínek uvedených níže.

První podmínkou pro osvobození je skutečnost, že na výstavbu této nemovité věci byla v období od roku 1995 do roku 2007 získána dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programu podporujícího výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury nebo ze Státního fondu rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Druhou podmínkou je, že převod této nemovité věci na jinou osobu byl po stanovenou dobu zakázán podmínkami poskytnutí dotace a jedná se o první převod po uplynutí této doby s tím, že tento převod slouží k tomu, aby tato nemovitá věc byla ve vlastnictví fyzické osoby.

K nabytí spoluvlastnického podílu může dojít nejen od samotné obce, ale též například od dobrovolného svazku obcí, od bytového družstva nebo od příspěvkové organizace.

Dále je nutné, aby se jednalo o bezúplatný převod, jehož účelem je převést spoluvlastnický podíl na fyzickou osobu. Byt může být buď převeden od obce přímo na fyzickou osobu, nebo může být převeden na bytové družstvo, které bude následně transformováno na SVJ.

Obdobně je navržena změna i pro poplatníky daně z příjmů právnických osob.

 

Novela zákona o DPH

Novela zákona o DPH, na jejímž základě by měl být od 1. ledna 2023 zvýšen limit pro registraci jako plátce (z dosavadního 1 mil. Kč na 2 mil. Kč za dvanáct měsíců po sobě jdoucích), se stále nachází uprostřed legislativního procesu. Novela kromě vlastního zvýšení limitu obsahuje i pravidla pro přechod mezi lety 2022 a 2023, a dokonce umožňuje některým osobám, které překročí limit 1 mil. Kč ještě v tomto roce, aby se přesto nestaly plátci DPH.

Novela by dále měla v určitých situacích prodloužit lhůty pro podávání kontrolních hlášení a snížit stávající pokuty při jejich opožděném podání.

Předložené pozměňovací návrhy týkající se změny sazby daně u dodání ovoce, zeleniny a slazených nápojů byly nakonec staženy a novela již oblast sazeb DPH neupravuje.

 

Ke dni uzávěrky byla novela schválena v Poslanecké sněmovně a postoupena k dalšímu jednání na příští schůzi Senátu.

 

Zdroj: Deloitte Advisory, s. r. o Text byl převzat s laskavým svolením redakce dReportu.
Foto: canva.com

Go to TOP