Právo obchodních korporací je tématem posledního letošního semináře JČP

Pražské sdružení Jednoty českých právníků připravilo na pondělí 12. prosince 2022 prezenční seminář k problematice Práva obchodních korporací v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu. Přednášející, místopředseda NS JUDr. Petr Šuk, se bude věnovat mimo jiné podrobné analýze aktuálních rozhodnutí přijatých primárně „korporačním“ senátem tohoto soudu v roce 2022 a jejich dopadům na řešení podobných situací.

 

Prezenční seminář

Právo obchodních korporací v aktuální judikatuře NS

Termín: 12. prosince 2022 od 9:00 do 14:00 hodin

Místo: přednáškový sál Justiční akademie, Hybernská 1006/18 (1. poschodí), Praha 1 – Nové Město

Seminář bude streamován.

Přednášející: JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu ČR

 

Osnova semináře:

 • Podrobná analýza aktuálních rozhodnutí, přijatých (zejména) „korporačním“ senátem NS v posledním roce, dopady na řešení obdobných situací
 • Péče řádného hospodáře
 • Postavení a povinnosti členů statutárních orgánů
 • Odměňování členů volených orgánů
 • Převody a nabývání podílů
 • Práva společníků
 • Přezkum platnosti usnesení valné hromady, svolání a rozhodování valné hromady a jediného společníka
 • Pravidla pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů
 • Jednání za obchodní korporace, včetně otázek spojených s ustanovením opatrovníka
 • Zápisy do obchodního rejstříku

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete poslat předem na adresu baresova.eva@seznam.cz, dotazy budou předány přednášejícímu.

 

Přihlásit se na seminář je možné

Účastnický poplatek Seminář
Základní 1 800 Kč
Snížený* 1 200 Kč

 

 • Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult uhrazují snížený účastnický poplatek.

Úhradu účastnického poplatku lze provést

a) platební kartou, nebo

b) na podkladě faktury, kterou účastník obdrží po přihlášení, k tomu je povinen sdělit základní fakturační údaje – název, sídlo, IČO, DIČ plátce, bankovní spojení, nebo

c) bezhotovostním převodem na účet Pražského sdružení JČP, IČO: 45248559 u Československé obchodní banky v Praze, číslo 106 231 472/0300, symbol 0308, variabilní symbol je vždy kód příslušné vzdělávací akce a ve zprávě pro příjemce platby je nutno uvést jméno a příjmení účastníka.

Účast na vzdělávacích akcích uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Souhrnné informace lze získat na www.jednotaceskychpravniku.cz, případně u koordinátorky JUDr. Evy Barešové, tel. 737 270 494, baresova.eva@seznam.cz.

 

Zdroj: Pražské sdružení JČP
Foto: canva.com

Go to TOP