Jakub Hollmann, David Elischer, Markéta Šlejharová a kolektiv: Svěřenské fondy pro praxi

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2022, 256 stran, 360 Kč.

Kniha je první publikací, která se zabývá tématem svěřenských fondů. Na začátku je představena právní úprava svěřenských fondů v několika zemích. Těžiště práce však spočívá v rozboru české právní úpravy svěřenských fondů a jejich základních institutů. Zároveň je provedeno jejich kritické zhodnocení, kategorizace a začlenění do rámce právní úpravy svěřenských fondů.

Publikace vhodně kloubí pohled teo­retický, ale i čistě praktický. Kromě detailního rozboru otázky právní subjektivity svěřenského fondu, postavení zakladatele, obmyšleného nebo vyčleněného majetku se čtenář dozví i praktické informace týkající se vzniku svěřenského fondu či vztahu svěřenského fondu k insolvenčnímu řízení.

Podstatná část knihy je věnována otázce správce svěřenského fondu a správě majetku svěřenského fondu, řešení konfliktů, které při správě vznikají, a dohledu na touto správou. Velmi cennou je kapitola, která se věnuje zrušení a zániku svěřenského fondu, protože s těmito instituty a potřebnými postupy jsou v tuzemské praxi minimální zkušenosti.

Na knize lze ocenit logickou stavbu a komplexnost. Autoři hojně využívají odkazy na zahraniční literaturu a judikaturu, která se na danou problematiku zaměřuje, a bude zřejmě inspirací i pro rozhodování tuzemských soudů.

Publikace je analytická i syntetická a tyto metody jsou přesvědčivě aplikovány. Je také logická a komentuje často velmi sporná témata. Rovněž postihuje v celé šíři aktuální problémy, které se při zkoumání relativně nového institutu svěřenských fondů vyskytují.

Základní otázkou při hodnocení každé knihy je, komu má být určena. Je totiž zřejmé, že jiné požadavky jsou kladeny na teoreticko-výzkumnou publikaci, jiné na učebnici pro studenty, jiné na praktický manuál pro advokáty. V tomto ohledu je kniha užitečnou pomůckou nejen pro advokáty, ale i pro ty, kteří se chtějí svěřenskými fondy zabývat spíše teoreticky. Ačkoliv potřeby uvedených kategorií osob nemusí být vždy totožné, jejich výčet prozrazuje, že celá kniha je velmi praktická, i když zároveň vysoce expertní.

Jasnost, přehlednost, srozumitelnost, logické členění textu a možnost snadného dohledání požadované informace jsou přednosti, kterými tato kniha nutně zaujme. Vyjmenované kvality jsou přitom o to cennější, že samotná právní úprava přináší určité nejasnosti.

Autoři navíc usilují nejen o přehledné uspořádání informací, které k sobě obsahově patří, ale zaujímají i postoj vysvětlující, kdy se snaží význam ab­straktně formulovaných norem zákona objasňovat na praktických příkladech. Kniha není jen teoretickým pojednáním o tématu. Je to zároveň kniha určená pro praxi, která se snaží být srozumitelná, aniž by to snižovalo její odbornou úroveň.

Publikace přináší názory na problémy, o nichž mlčí komentářová literatura, ale i judikatura. Autoři přinášejí v těchto případech svůj vlastní náhled na věc, který sice nemusí být akceptován, ale může sloužit minimálně jako platforma pro další debaty, které se o daných problémech v budoucnu zcela jistě odehrají.

V rámci celkového hodnocení lze uvést, že se jedná o kompaktní a logicky zpracovanou publikaci, která je velmi zdařilým zpracováním dané problematiky.

 

doc. JUDr. ALEŠ ROZEHNAL, Ph.D., advokát v Praze, vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Go to TOP