Na závěr roku připravila PF UP Olomouc pro advokáty osm zajímavých seminářů

Whistleblowing v praxi, věcná novela stavebního zákona, základy dědického práva, novela zákoníku práce – to je jen pár témat online/seminářů, které na listopad a prosinec tohoto roku připravila Právnická fakulta UP v Olomouci. První z nich, online seminář Whistleblowing v praxi, se koná již 8. listopadu dopoledne, vyhraďte si proto ve svém programu půldenní volno, abyste ho mohli sledovat.

 

WHISTLEBLOWING V PRAXI

Termín: 8. listopadu 2022 od 9:00 do 12:30 hod.

Přednášející: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D., odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP

Obsah webináře: • jaké povinnosti s sebou přináší právní úprava o ochraně oznamovatelů • kdo jsou povinné subjekty a jaké jsou jejich povinnosti • implementace oznamovacích systémů • výběr řešitele oznámení a smluvní úprava jeho vztahu k povinnému subjektu • změny vnitřních předpisů • jak je chráněn oznamovatel • kontrola povinných subjektů, přestupky

Webinář je určen především pro advokáty, podnikové právníky, personalisty, compliance managery, vedoucí zaměstnance a jiné zájemce o tuto problematiku.

Místo konání: online přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným e-mailem den před konáním webináře)

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 3. listopadu 2022

Přihlašovat se můžete na tomto odkaze:

https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_WhistleblowingVPraxi.html

 

VĚCNÁ NOVELA NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

Termín: 11. listopadu 2022 od 9:00 do 12:00 hod.

Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D., odborný asistent na Katedře správního práva a finančního práva PF UP, působí rovněž jako vrchní ministerský rada odboru Legislativně právního Ministerstva pro místní rozvoj. Od počátku se podílel na přípravě nového stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon), zejména po stránce právní a legislativní.

Cíle webináře: • seznámit účastníky se stavem věcné novely nového stavebního zákona • seznámení se změnami po projednání na Legislativní radě vlády a po projednání vládou • seznámení se změnami, které věcná novela nového stavebního zákona přináší • představení souvisejících změn právních předpisů

Webinář je určen především pro advokáty, soudce, úředníky veřejné správy, akademické pracovníky a jiné zájemce o tuto problematiku.

Místo konání: online přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným e-mailem den před konáním webináře)

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 8. listopadu 2022

Přihlašovat se můžete na tomto odkaze:

https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_VecnaNovelaNovehoStavebnihoZa kona.html

 

ZÁKLADY DĚDICKÉHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO

Termín: 25. listopadu 2022 od 9:00 do 14:00 hod.

Přednášející: JUDr. Iveta Vankátová, Ph.D., notářská kandidátka a trvalá zástupkyně notářky JUDr. Leony Václavkové, odborná asistentka působící na PF UPOL

Obsah webináře: 1. Právní předpisy dědického práva • občanský zákoník • zákon o zvláštních řízeních soudních • zákon o pohřebnictví; 2. Vyjasnění základních pojmů dědického práva; 3. Dědické tituly a jejich jednotlivá specifika • dědická smlouva • závěť • zákonná posloupnost • odkaz; 4. Předpoklady dědění; 5. Průběh řízení o pozůstalosti • pověření notáře • předběžné šetření • zjišťování rodinné a majetkové situace zůstavitele • poučení o dědickém právu a výhradě soupisu • seznam aktiv a pasiv • rozdělení pozůstalosti a potvrzení nabytí dědictví • spory v řízení o pozůstalosti o spory o dědické právo o spory o povinný díl o spory o rozsah pozůstalosti • jednání po nabytí pozůstalosti o co musí udělat dědicové o možnosti věřitelů • stát jako dědic; 6. Diskuse

Webinář je určen především advokátům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům, mzdovým účetním a jiným zájemcům o danou problematiku.

Místo konání: online přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným e-mailem den před konáním webináře)

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 22. listopadu 2022

Přihlašovat se můžete na tomto odkaze:

https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_ZakladyDedickehoPrava.html

 

POSTAVENÍ NEPOMINUTELNÉHO DĚDICE

Termín: 28. listopadu 2022 od 9:00 do 14:00 hod.

Přednášející: JUDr. Iveta Vankátová, Ph.D., notářská kandidátka a trvalá zástupkyně notářky JUDr. Leony Václavkové, odborná asistentka působící na PF UPOL

Obsah webináře: 1. Právní předpisy dědického práva * občanský zákoník * zákon o zvláštních řízeních soudních; 2. Vyjasnění pojmu nepominutelný dědic * osoby patřící mezi nepominutelné dědice * právo nepominutelného dědice na povinný díl * postavení nepominutelného dědice o nepominutelný dědic, který je dědicem o nepominutelný dědic, který je odkazovníkem o nepominutelný dědic, který není dědicem; 3. Možnosti vyloučení ochrany nepominutelného dědice * zřeknutí se dědického práva spolu s právem na povinný díl * opomenutí * vydědění * dědická nezpůsobilost * vyloučení ochrany nepominutelného dědice instituty mimo dědické právo; 4. Procesní aspekty vyloučeného nepominutelného dědice * nepominutelný dědic uznává své vyloučení * nepominutelná dědic se domáhá svého práva na povinný díl * nepominutelný dědic se domáhá svého dědického práva; 5. Obrana nepominutelného dědic po pravomocném skončení řízení o pozůstalost

Seminář je určen pro advokáty, notáře, úředníky veřejné správy a jiné zájemce o danou problematiku.

Místo konání: Právnická fakulta UP, 17. listopadu 8, Olomouc – budova A, sál Rotunda (přízemí)

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 23. listopadu 2022

Přihlašovat se můžete na tomto odkaze:

https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_PostaveniNepominutelnehoDedice .html

 

NEOHLÁŠENÁ ŠETŘENÍ NA MÍSTĚ PROVÁDĚNÁ ÚŘADEM PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Termín: 2. prosince 2022 (od 9:00 do 12:30 hod)

Přednášející: doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D., je vedoucím Centra pro soutěžní právo PF UP

Mgr. Igor Pospíšil, pracuje pro ÚOHS jako právník, je ředitelem Odboru kartelů

Mgr. et Mgr. Romana Skácelová, je vedoucí Oddělení strategických analýz a právní podpory Sekce hospodářské soutěže u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obsah webináře: Zahájení šetření na místě • Pověření k provedení šetření na místě a jeho rozsah • Vyšetřovací oprávnění ÚOHS • Dokumenty vyloučené z působnosti ÚOHS • Práva vyšetřovaných osob • Ukončení šetření na místě • Soudní přezkum postupu ÚOHS • Příprava na šetření na místě

Webinář je určen především pro advokáty, podnikové právníky, osoby zodpovědné za compliance.

Místo konání: online přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným e-mailem den před konáním webináře)

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 29. listopadu 2022

Přihlašovat se můžete na tomto odkaze:

https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_NeohlaseneSetreniNaMisteProvad eneUOHS.html

 

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

Termín: 6. prosince 2022 od 9:00 do 12:30 hod.

Přednášející: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D., odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP

Obsah webináře: Seznámení s obsahem směrnic, jejich cíli a transpozičními požadavky • změny v informační povinnosti zaměstnavatele • praktické aspekty sladění pracovního a rodinného života o překážky v práci, flexibilita a její projevy, judikatura • podstatné změny v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr o navýšení práv „dohodářů“ • nová právní úprava práce na dálku (home-office)

Webinář je určen především advokátům, podnikovým právníkům, pracovníkům HR oddělení, vedoucím zaměstnancům, mzdovým účetním a jiným zájemcům o danou problematiku.

Místo konání: online přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným e-mailem den před konáním webináře)

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 1. prosince 2022

Přihlašovat se můžete na tomto odkaze:

https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_NovelaZakonikuPrace.html

 

NOVÉ ZNALECKÉ PRÁVO PRO ADVOKÁTY

Termín: 9. prosince 2022 od 13:00 do 15:30 hod.

Přednášející: JUDr. Petr Ševčík, Ph.D., je civilním soudcem Okresního soudu v Karlových Varech, od roku 2016 působí jako externí přednášející Justiční akademie ČR pro oblast znaleckého práva

Obsah webináře: 1. Základní legislativní změny znaleckého práva od roku 2021; 2. Nová znalecká hierarchie znaleckých subjektů; 3. Základní práva a povinnosti znalců; 4. Proces ustanovení znalce a lhůta k podání znaleckého posudku; 5. Problematika rozsahu znaleckého oprávnění; 6. Nová struktura a náležitosti znaleckého posudku; 7. Problematika hodnocení znaleckého posudku; 8. Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu znalecké činnosti; 9. Základy odměňování znalce

Webinář je určen především pro advokáty, ale také další zájemce o tuto problematiku.

Místo konání: online přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným e-mailem den před konáním webináře)

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 6. prosince 2022

Přihlašovat se můžete na tomto odkaze:

https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_NoveZnaleckePravoProAdvokaty.html

 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V ÚPRAVĚ OCHRANY SPOTŘEBITELE

Termín: 16. prosince 2022 od 9:00 do 12:30 hod.

Přednášející: doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., docent na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UP, advokát, rozhodce Rozhodčího soudu, člen pracovních komisí Legislativní rady vlády pro soukromé právo, člen expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní

Obsah webináře: 1. Změny v úpravě občanského zákoníku • obecná úprava spotřebitelských smluv (zakázaná ujednání) • smlouvy uzavírané prostřednictvím komunikace na dálku a mimo prostory podnikání • prodej zboží v obchodě; 2. Změny v úpravě zákona o ochraně spotřebitele • nové povinnost provozovatelů online tržišť • veřejnoprávní sankce (nové delikty)

Webinář je určen pro advokáty, podnikové právníky, úředníky veřejné správy a jiné zájemce o danou problematiku, kteří řeší vztahy spotřebitelů a podnikatelů.

Místo konání: online přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným e-mailem den před konáním webináře)

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 13. prosince 2022

Přihlašovat se můžete na tomto odkaze:

https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_AktualniZmenyVUpraveOchranyS potrebitele.html

 

Informace o dalších kurzech určených pro odbornou veřejnost naleznete ZDE.

 

Kontakt:

Mgr. Michaela Šrámková
organizace a zajištění vzdělávacích kurzů/seminářů pro veřejnost
tel.: 585 637 507
 michaela.sramkova@upol.cz

 

Go to TOP