Řidičům SUV v Německu přece jenom nehrozí vyšší pokuty za přestupky

V červnu tohoto roku vydal Obvodní soud ve Frankfurtu nad Mohanem kontroverzní rozsudek, ve kterém navýšil pokutu za přejetí křižovatky na červenou, protože pachatelka tohoto přestupku řídila vozidlo typu „SUV“ (Amtsgericht Frankfurt am Main, rozsudek ze dne 03.06.2022, spis. zn. 974 OWi 533 Js-OWi 18474/22). Soud stanovil pokutu ve výši 350 EUR, přestože tzv. „Bußgeldkatalog“, německý sazebník pokut za tento přestupek počítá jen s pokutou ve výši 200 EUR. Při jeho rozhodnutí totiž zohlednil mimo jiné zvýšené riziko provozu použitého motorového vozidla. Skříňová konstrukce a vyšší přední část vozidla v důsledku větší světlé výšky zvyšují podle přesvědčení prvostupňového soudu v případě SUV riziko zranění ostatních účastníků silničního provozu. V porovnání s osobním automobilem běžné konstrukce se tak zvyšuje provozní riziko. Z tohoto důvodu se odchýlil soud v neprospěch pachatelky přestupku od pokuty dle sazebníku.

 

S tímto závěrem se však neztotožnil Vrchní zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem, který minulý týden informoval o jeho odlišném rozhodnutí v této věci (Oberlandesgericht Frankfurt am Main, usnesení ze dne 29.9.2022, sp. zn. 3 Ss-OWi 1048/22). Vrchní zemský soud přitom kladl v jeho rozhodnutí o opravném prostředku důraz na to, že sazebník pokut slouží jednotnému posouzení pravidelně se vyskytujících, v zásadě podobných skutků. Cílem sazebníku je schematizace, aby v zásadě zvláštní okolnosti jednotlivého případu hrály podřadnou roli při posuzování. Jen pokud soud zjistí zjevnou odchylku od běžného případu, může se odchýlit od obvyklé pokuty.

Určení takových výjimečných okolností vyžaduje hodnocení každého jednotlivého případu, které není vyčerpáno pojmenováním typu nebo modelu vozidla. Vrchní zemský soud v této souvislosti konstatuje, že vozidla, která spadají do skupiny „SUV“ jsou velmi různorodá. Proto není možné z příslušnosti ke skupině určitého typu vozidla vyvozovat závěry o okolnostech relevantních pro nebezpečí. Dále uvádí Vrchní zemský soud, že zvýšené riziko újmy u vozidel SUV, ze kterého vycházel prvostupňový soud, není obecně známo. Naopak: Tato otázka byla předmětem různých výzkumů bez jednoznačné odpovědi.

Vrchní zemský soud pachatelce nesnížil pokutu, jelikož považoval, s ohledem na skutečnost, že se v poměrně krátkém čase dopustila opakovaně několika dopravních přestupků, navýšení z tohoto důvodu za opodstatněné.

Rozhodnutí vyvolalo velký ohlas v německých médiích, jelikož automobily kategorie SUV jsou v naší sousední zemi velmi oblíbené. Minulý měsíc tam patřil téměř každý třetí nově registrovaný osobní automobil do této kategorie (31,4 %).

Rozhodnutí Vrchního zemského soudu ve Frankfurtu nad Mohanem je pravomocné.

 

Autor Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE, působí jako advokát a Rechtsanwalt s kanceláří v Praze a také jako vědecký referent pro české a slovenské právo na Institut für Ostrecht v Regensburgu
Foto: canva.com

Go to TOP