Vyhlášení výběrového řízení pro kandidáty na soudce Tribunálu SD EU

Na základě usnesení vlády ze dne 13. července 2011 č. 525 o Pravidlech pro výběr kandidáta na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie ve znění změn schválených usnesením vlády ze dne 24. července 2017 č. 562 (dále jen „Pravidla“) vyhlašuje Ministerstvo spravedlnosti výběrové řízení na kandidáta na funkci soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie.


Pozice stávajícího soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie jmenovaného za Českou republiku bude uvolněna k 6. říjnu 2020, předpokládaný termín nástupu do funkce soudce nově zvoleného za Českou republiku je bezprostředně po jeho jmenování a složení přísahy v návaznosti na stanovisko výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie.


Požadavky na osobu kandidáta

Kandidát na funkci soudce musí:

 • být státním občanem České republiky,
 • být bezúhonný,
 • mít vysoký morální charakter,
 • mít ukončené vysokoškolské magisterské právnické vzdělání,
 • mít právní praxi po dobu nejméně deseti let,
 • skýtat záruky nezávislosti a nestrannosti při výkonu funkce soudce po případném jmenování,
 • mít dostatečné znalosti práva Evropské unie, zejména judikatury Soudního dvora Evropské unie,
 • aktivně ovládat francouzský jazyk,
 • aktivně ovládat další z úředních jazyků Evropské unie mimo svůj mateřský jazyk.

Náležitosti kandidatur

Součástí předložených kandidatur musí být:

 • podepsaný strukturovaný životopis a motivační dopis v českém jazyce;
 • kopie občanského průkazu nebo jiného dokladu osvědčujícího státní občanství České republiky;
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání a o získání akademických či vědeckých hodností;
 • originál výpisu z rejstříku trestů, který v den předložení kandidatury není starší než dva měsíce,
 • ověřená kopie lustračního osvědčení, jakož i originál čestného prohlášení osob narozených před 30. listopadem 1971 ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.;
 • originál prohlášení týkajícího se shromažďování a zpracovávání osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Součástí kandidatury mohou být další dokumenty, které podle názoru uchazeče osvědčují splnění požadavků na kandidáta na funkci soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie (doklady o jazykových schopnostech, přehledy vědecké činnosti, doporučující dopisy apod.).


Předkládání kandidatur

Kandidatury předkládají jednotliví uchazeči ministerstvu v zalepené obálce nadepsané slovy „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI SOUDCE TRIBUNÁLU SDEU“. Kandidatury je možno doručit buď osobně do podatelny ministerstva v jejích úředních hodinách (pondělí-pátek, 7:30–16:15 hodin), nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo spravedlnosti, sekce legislativní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, anebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem též prostřednictvím datové schránky.

Lhůta pro předložení kandidatur uplyne dne 15. září 2020 ve 24:00 hodin.

Podrobné informace naleznete ZDE.

Případné dotazy týkající se výběrového řízení adresujte koordinátorce mezinárodní agendy Ministerstva spravedlnosti ČR Mgr. Martě Pelechové (mpelechova@msp.justice.cz, tel.: 221 997 904).


Dokumenty ke stažení nebo pro informaci uchazečů

 1. Výzva
 2. Čestné prohlášení před 1971
 3. Pravidla pro výběr soudce 2017 usnesení konsolidovaná verze
 4. Prohlášení k osobním údajům
 5. Zpráva o činnosti Výboru en

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: Pixabay

Go to TOP