Sankční balíček EU vůči Rusku a ruským subjektům byl rozšířen o právní služby

Dne 6. října 2022 došlo v rámci tzv. sankčního balíčku EU k publikaci nařízení 2022/1904, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v Úředním věstníku EU. Pro advokáty je podstatnou informací, že aktualizovaný sankční balíček EU nově obsahuje zákaz poskytování právního poradenství ruské vládě a právnickým osobám, subjektům a orgánům usazeným v Rusku.

 

Seznam omezujících opatření byl dále rozšířen s ohledem na reakci Evropské rady a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na další agresi Ruské federace vůči Ukrajině, uspořádání nezákonných zinscenovaných „referend“ v částech Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti, které jsou v současné době nezákonně okupovány Ruskou federací, za účelem připojení těchto ukrajinských území k Ruské federaci, jakož i na mobilizaci v Rusku a opakování výhrůžek ohledně použití zbraní hromadného ničení.

Nařízení, které bylo vydáno na základě podkladového rozhodnutí Rady EU (SZBP) 2022/1909, rozšiřuje stávající zákaz poskytování některých služeb do Ruské federace tím, že zakazuje poskytování architektonických a inženýrských služeb, jakož i poradenských služeb v oblasti IT a právních poradenských služeb. Dle bodu odůvodnění nařízení č. 19 zahrnují právní poradenské služby poskytování právního poradenství zákazníkům v nesporných záležitostech, včetně obchodních transakcí, zahrnujících uplatňování nebo výklad práva; účast s klienty nebo jejich jménem na obchodních transakcích, jednáních a jiných jednáních se třetími stranami a přípravu, provádění a ověřování právních dokumentů. Právní poradenské služby nezahrnují zastupování, poradenství, přípravu a ověřování dokumentů v souvislosti se službami právního zastupování, zejména ve věcech nebo řízeních před správními orgány, soudy, jinými řádně zřízenými soudními tribunály a v rozhodčích a mediačních řízeních.


Článek 1 odst. 12 nařízení zní takto:

„Článek 5n

  1. Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat architektonické a inženýrské služby, právní poradenské služby a poradenské služby v oblasti IT:

    a) vládě Ruska nebo
    b) právnickým osobám, subjektům nebo orgánům usazeným v Rusku.

4. Odstavec 2 se nevztahuje na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro ukončení do 8. ledna 2023 smluv, které jsou v rozporu s tímto článkem a které byly uzavřeny před 7. říjnem 2022, nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv.

5. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro výkon práva na obhajobu v soudním řízení a práva na účinnou právní ochranu.

6. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné k zajištění přístupu k soudnímu, správnímu nebo rozhodčímu řízení v členském státě, nebo k uznání nebo vymáhání rozsudku nebo rozhodčího nálezu vydaného v členském státě, pokud je toto poskytování služeb v souladu s cíli tohoto nařízení a nařízení Rady (EU) 269/2014.

7. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na poskytování služeb určených k výlučnému použití právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku, které vlastní nebo výhradně či společně ovládá právnická osoba, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska nebo partnerskou zemí uvedenou na seznamu v příloze VIII.

8. Odstavec 2 se nepoužije na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví, naléhavou prevenci nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo v reakci na přírodní katastrofy.

9. Odstavec 2 se nepoužije na poskytování služeb, které jsou nezbytné pro aktualizaci softwaru pro nevojenské použití a nevojenské koncové uživatele a jež jsou dovoleny podle čl. 2 odst. 3 písm. d) a čl. 2a odst. 3 písm. d) ve vztahu ke zboží uvedenému na seznamu v příloze VII.

10. Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, uvedené služby povolit, pokud určí, že jsou nezbytné pro:

a) humanitární účely, jako jsou dodávky nebo usnadnění dodávek pomoci, včetně zdravotnického vybavení, potravin nebo převozu humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuaci;

b) činnosti občanské společnosti, které přímo podporují demokracii, lidská práva nebo právní stát v Rusku; nebo

c) fungování diplomatických a konzulárních zastoupení Unie a členských států nebo partnerských zemí v Rusku, včetně delegací, velvyslanectví a misí, nebo mezinárodních organizací v Rusku požívajících výsad podle mezinárodního práva.

11. Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, uvedené služby povolit, pokud určí, že jsou nezbytné pro:

a) zajištění kritických dodávek energie uvnitř Unie a nákupu, dovozu nebo přepravy titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy do Unie;

b) zajištění nepřetržitého provozu infrastruktur, hardwaru a softwaru, které mají zásadní význam pro lidské zdraví a bezpečnost nebo pro bezpečnost životního prostředí;

c) zřízení, provoz, údržbu, dodávky a přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit a pro pokračování navrhování, konstrukcí a uvádění do provozu nezbytných pro dokončení civilních jaderných zařízení, dodávky prekurzorového materiálu pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely a podobných lékařských aplikací nebo kritické technologie pro monitorování radiace v životním prostředí, jakož i pro civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje; nebo

d) poskytování služeb elektronických komunikací telekomunikačními operátory Unie, jež jsou nezbytné pro provoz, údržbu a bezpečnost, včetně kybernetické bezpečnosti, služeb elektronických komunikací v Rusku, na Ukrajině, v Unii, mezi Ruskem a Unií a mezi Ukrajinou a Unií a pro služby datových center v Unii.

12. Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 10 a 11 do dvou týdnů od jeho udělení.“

 

Kompletní text aktualizovaného sankčního balíčku je v českém jazyce k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2022:259I:FULL&from=CS

 

Mgr. Alžběta Recová, Stálá zástupkyně ČAK v Bruselu

Go to TOP