Problémy se sexuálním obtěžováním řeší na některých českých VŠ ombudsman

Vedení mnohých pražských vysokých škol považuje prevenci sexuálního obtěžování či násilí na akademické půdě za zásadní. V posledních letech proto univerzity nebo jednotlivé fakulty zřizují pozici ombudsmana nebo důvěrníka, kterým může zájemce nevhodné chování ve škole hlásit. Patří k nim například Univerzita Karlova (UK), Česká zemědělská univerzita (ČZU) či Divadelní fakulta Akademie múzických umění (DAMU).

 

DAMU má svého ombudsmana od dubna. Za úkol má navrhovat postup, jak šikaně, sexuálnímu obtěžování nebo zneužití moci předcházet a jednotlivé případy prošetřovat a řešit. Pozici nyní zastává právník Mgr. et Mgr. Petr Polák, který působí také v Kanceláři veřejného ochránce práv.

Na ČZU mají studenti nově možnost konzultovat nevhodné chování s důvěrníkem, jehož role spočívá zejména v řešení konfliktních situací a mohou také anonymně podat oznámení prostřednictvím Etické komise ČZU.

Univerzita Karlova letos v červenci zřídila pozici ombudsmana a na místo vypsala výběrové řízení. Pro studenty UK spolu s organizací Konsent připravila na podzim workshopy, které se zaměřují na prevenci sexuálního obtěžování.

Svého ochránce práv mají také studenti a akademici na některých jednotlivých fakultách UK. Ombudsman pomáhá třeba na Filozofické, 2. lékařské nebo Právnické fakultě UK. Právnická fakulta má svou ombudsmanku od července a je jí advokátka Mgr. Eva Hrubá.

Univerzita Hradec Králové (UHK) přijala v souvislosti s kampaní proti sexuálnímu obtěžování MeToo opatření, například aktualizovala etický kodex a posílila informovanost studujících a svých zaměstnanců a zaměstnankyň.

Technická univerzita v Liberci musela řešit případ pedagoga, na jehož nevhodné chování si studenti a zejména studentky stěžovali. Liberecká univerzita byla jednou z prvních v Česku, kde v roce 2021 pozici ombudsmana pro celou univerzitu zřídili, na jednotlivých fakultách navíc působí také průvodci a důvěrníci, na které se mohou studenti obrátit.

Také Masarykova univerzita v Brně usiluje o vymýcení všech forem sexuálního obtěžování, věnuje se prevenci. Letos vydala metodiku, pořádá školení a workshopy pro zaměstnance i studenty. V příštím roce má v plánu další preventivní aktivity. Tématu sexuálního obtěžování a genderové rovnosti se mnohdy věnují i samy fakulty – například na fakultě sociálních studií mají vlastní webovou sekci, pedagogická fakulta zveřejnila Průvodce genderově citlivou komunikací.“

Stížnosti na sexuální obtěžování na zlínské Univerzitě Tomáše Bati (UTB) ombudsmanka univerzity, která tam je od roku 2019, dosud neřešila. Studenti se mohou obrátit i na děkana či proděkana nebo rektora, prorektorku… Zapojena je také studentská komora akademického senátu UTB a Studentská unie.

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) aktualizovala v souvislosti s kampaní proti sexuálnímu obtěžování svůj etický kodex a také zřídila etickou komisi. Žádné podněty nebo stížnosti týkající se sexuálního obtěžování ale dosud řešit nemusela. Ve škole působí také psychologická poradna, která zajišťuje poradenství v oblasti posilování etických principů, diskriminace a sexuálního obtěžování.

Také moravskoslezské univerzity se zaměřují na prevenci sexuálního obtěžování na akademické půdě. Ostravská univerzita v roce 2019 přijala nový Etický kodex zaměstnanců a studentů, na několika fakultách byla zřízena pozice studentského ombudsmana a nyní se bude ustavovat celouniverzitní ombudsman.

Obdobná je situace na Slezské univerzitě v Opavě, která zprovoznila aplikaci pro podávání podnětů a stížností, kde je možné nevhodné chování oznámit i anonymně. Byla také zřízena pozice ombudsmana, na kterou aktuálně probíhá výběrové řízení, následně se uskuteční kampaň pro studenty, aby byli dostatečně informování o svých právech.

Problematikou se zabývá i VŠB – Technická univerzita Ostrava. Na webových stránkách má přesně popsáno, jak lze postupovat v případě sexuálního obtěžování, studenti mohou využít Poradenské centrum, které nabízí psychologické poradenství, obrátit se na Etickou komisi nebo podat oficiální stížnost.

Univerzita Palackého přijala plán rovných příležitostí a nabízí i ombudsmany. Plán rovných příležitostí je zpracován na období let 2022 a 2023, kde jsou jedním z hlavních cílů akčního plánu preventivní opatření proti genderově podmíněnému násilí. Velkým posunem v této problematice je také zavedení funkce ombudsmana na některých fakultách jako je fakulta filozofická, právnická a přírodovědecká.

Na existenci sexualizovaného násilí na vysokých školách poukázaly v minulosti zvláště studentské iniciativy. K prvním v Česku patřila skupina Ne!musíš to vydržet, která upozornila na údajné ponižování a sexismus na DAMU. Stejnojmenná iniciativa vznikla rovněž na Filmové a televizní fakultě AMU. Studentská iniciativa Nahlas se věnuje sexualizovanému násilí na UK. Studenti z různých českých univerzit stojí rovněž za projektem o sexuálním násilí Proč jsme to nenahlásili.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP