PF UK zve na pravidelná diskusní setkání nad návrhem nového trestního řádu

Katedra trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy pořádá od 20. října 2022 do 4. května 2023 Rekodifikační čtvrtky – sérii pravidelných čtvrtečních diskusních setkání s předními odborníky z akademické obce i aplikační praxe nad konečným zněním dlouho připravovaného nového trestního řádu. Tento návrh byl připraven a projednán Komisí pro nový trestní řád ustanovenou Ministerstvem spravedlnosti pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., člena Katedry trestního práva PF UK, jejíž pracovní skupinu aktuálně vede JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D., člen téže katedry. Záštitu nad projektem Rekodifikační čtvrtky převzal děkan PF UK prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

 

Cílem projektu je jednak upozornit širší odbornou veřejnost zabývající se trestním právem procesním na tento návrh nového trestního řádu a jednak rozvinout diskusi nad zvolenými řešeními na akademické půdě, zabývat se přitom jak koncepcí, na níž je text paragrafovaného znění zamýšleného nového trestního řádu založen, tak i řešeními během legislativních prací zvažovanými a nakonec opuštěnými (jako je například otázka zavedení formálního důkazního břemene státního zástupce, soukromé a subsidiární žaloby apod.). Současně chtějí pořadatelé upozornit na případné interpretační problémy některých navrhovaných ustanovení.

Osloveni byli přední odborníci z řad zástupců akademické obce i aplikační praxe, kteří se v referátech a koreferátech vyjádří k jednotlivým tematickým okruhům, jimž bude podle níže uvedeného rozvrhu věnován vždy jeden čtvrteční podvečer. Po jejich vystoupení se uskuteční diskuse i dalších účastníků setkání z řad pozvaných akademiků i praktiků, kteří budou moci vystoupit se svým názorem.

 

PROGRAM

Čtvrtek 20. 10. 2022 (místnost č. 117)

Úvod – zejm. důvody, koncepce průběh rekodifikačních prací – referující: prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.

 

Čtvrtek 3. 11. 2022 (místnost č. 038)

Základní zásady – referující: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D., JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.

 

Čtvrtek 1. 12. 2022 (místnost č. 038)

Subjekty trestního řízení (obviněný, obhájce, poškozený, zmocněnec, soudy, státní zástupce) – referující: doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D., JUDr. Libor Vávra, JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

 

Čtvrtek 15. 12. 2022 (místnost č. 117)

Dokazování – referující: prof. JUDr. Jan Musil, CSc., prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.

 

Čtvrtek 19. 1. 2023 (místnost č. 038)

Přípravné řízení – referující: JUDr. Jiří Pavlík, doc. JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.

 

Čtvrtek 16. 2. 2023 (místnost č. 038)

Zajištění osob (a případně i věcí) – referující: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., JUDr. Jan Provazník, Ph.D.

 

Čtvrtek 16. 3. 2023 (místnost č. 038)

Řízení před soudem (hlavní líčení a jiná zasedání soudu) – referující: JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D., JUDr. Tomáš Sokol

 

Čtvrtek 13. 4. 2023 (místnost č. 038)

Opravné prostředky – referující: JUDr. František Púry, Ph.D., JUDr. Martin Richter, Ph.D.

 

Čtvrtek 4. 5. 2023 (místnost č. 038)

Zvláštní způsoby řízení – odklony a konsenzuální řešení trestních věcí – referující: doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

 

Setkání se budou konat vždy od 17 hod. v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 901/7, Praha 1, v místnosti uvedené přímo u data akce.

 

Zdroj: Právnická fakulta UK, Katedra trestního práva
Foto: redakce AD

 

 

 

 

 

Go to TOP