Jaké nejzásadnější změny může přinést novela zákoníku práce?

V pondělí 12. září 2022 byl zveřejněn a do mezirezortního připomínkového řízení odeslán návrh novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů. Novela by měla zajistit jednak řádnou transpozici evropských směrnic, jednak zavést novou úpravu práce na dálku a elektronického podepisování a doručování. Níže shrnujeme nejzásadnější z navrhovaných změn a jejich základní parametry.

 

Výrazné změny a zpřísnění lze očekávat v úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zaměstnavatelům vznikne povinnost rozvrhovat pracovní dobu, odůvodňovat za určitých okolností výpovědi a nesjednání pracovního poměru na žádost zaměstnance. Na zaměstnance, kteří vykonávají práci na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, se mají nově aplikovat ustanovení zákoníku práce o dovolené a překážkách v práci obdobně jako u zaměstnanců v pracovním poměru.

Změny se dotýkají i oblasti odměňování. Zaměstnancům bude nutné proplácet práci ve svátky, noční práci, práci ve ztíženém prostředí a víkendovou práci. Dle důvodové zprávy by těmito změnami mělo dojít k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii („TPWC směrnice“).

V souladu s TPWC směrnicí dojde ke změnám také v oblasti informování zaměstnance o obsahu pracovního poměru. Novela rozšiřuje okruh údajů, které musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout. Lhůta pro splnění informační povinnosti má být výrazně zkrácena, a to na sedm dní.

Zcela nově má zákoník práce upravovat v praxi již dnes hojně využívanou práci na dálku. Ta bude možná po písemné dohodě zaměstnance a zaměstnavatele. Zaměstnavatelům vznikne povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně její kontroly. Zaměstnanci budou mít nárok na proplacení náhrady nákladů v podobě paušální částky ve výši 2,80 Kč za započatou hodinu práce. O práci na dálku budou zaměstnanci moci zaměstnavatele požádat. Případné zamítnutí jim bude zaměstnavatel muset odůvodnit. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU („work-life balance směrnice“) bude muset zaměstnavatel umožnit práci na dálku rodičům s dětmi do 15 let a dalším pečujícím osobám.

Větší flexibilitu do pracovněprávních vztahů by měla přinést nová pravidla pro elektronické podepisování a doručování. Pro uzavření pracovní smlouvy, dodatku nebo dohody o skončení pracovního poměru bude stačit prostý elektronický podpis a doručení na e-mailovou adresu zaměstnance. Přísnější pravidla pro doručování a požadavek vyšší úrovně elektronického podpisu zůstane pouze pro jednostranné skončovací dokumenty, odvolání z a vzdání se vedoucího místa, mzdový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

V neposlední řadě se bude změna týkat rodičovské dovolené. Zaměstnanci budou nově muset o rodičovskou dovolenou zaměstnavatele písemně požádat.

Jednotlivé změny zákoníku práce by se měly promítnout také do dalších právních předpisů, například do občanského soudního řádu, zákona o inspekci práce či do zákona o daních z příjmů.

Detailnější informace o novinkách novely zákoníku práce najdete ZDE.

Mgr. Iva Bilinská, Deloitte Legal
Foto: canva.com

 

 

 

Go to TOP