Setkání odborníků na téma „příprava na propuštění z vězení“ přineslo naději

Nízká dostupnost odborných služeb nestátních neziskových organizací (NNO) v některých regionech, potřeba větší spolupráce mezi pracovníkem NNO a Vězeňskou službou při práci s odsouzeným, chybějící informace pro poskytování služeb NNO i větší motivace pro vězně ke změně životního stylu – to jsou hlavní závěry setkání.

 

Asociace organizací v oblasti vězeňství zorganizovala již druhé setkání odborníků na téma „příprava na propuštění“. Setkání se opět účastnili odborníci na tuto problematiku z Vězeňské služby (VS), sociální pracovníci, probátoři, kaplani, pracovníci z nestátních neziskových organizací, ale i lidé, kteří sami výkonem trestu odnětí svobody prošli.  Cílem mezioborových setkání je společně hledat cesty, jak v rámci přípravy na propuštění lépe spolupracovat a zefektivnit tak celý proces. Tentokrát se odborníci zaměřili na konkrétní kroky a opatření, které by mohly odstranit některé bariéry širší spolupráce odborníků při práci s odsouzenými. Výstupy ze setkání AOOV představí vedení Vězeňské služby. Asociace je připravena podpořit implementaci podnětů do praxe, na kterých bude shoda.

„Opravdu musím poděkovat za toto setkání, jedná se o mezioborové setkání s nejvyšším počtem zainteresovaných subjektů, na kterém jsem dosud byla,“ uvedla Hana Hudečková z Probační a mediační služby Kladno.

Účastníci se nejprve věnovali oblastem, které by bylo potřeba zlepšit. Mezi klíčovými jmenovali větší dostupnost odborných služeb. Zejména v krajích Ústeckém, Jihočeském a Ostravském by bylo třeba zajistit více odborných služeb. Důvodem je nedostatečné financování, které neumožňuje odborné služby v některých krajích nabízet. Asociace se rozhodla na základě tohoto podnětu oslovit vedení Vězeňské služby a Asociaci krajů, aby společně jednali o možnostech a návrzích, které by mohly zlepšit situaci.

Účastníci se shodli, že je třeba rovněž zlepšit spolupráci mezi lidmi, kteří pracují s člověkem ve výkonu trestu, tedy mezi pracovníkem VS, včetně kaplana, poradci z NNO a dalšími odborníky a zajistit, aby si předávali informace na začátku spolupráce, ale i v průběhu, aby měli komplexní obrázek o posunech odsouzeného.

„Odborným poradcům chybějí důležité informace pro jejich práci s klientem. Proto nemohou efektivně doplňovat práci odborníků z Vězeňské služby. Některé služby se tak zbytečně dublují nebo naopak potřebné služby nejsou poskytovány,“ říká Jaroslav František Žák, člen výboru AOOV a vedoucí střediska sv. Vincenta a sv. Josefa v Oblastní Charitě Třebíč.

Asociace se již domluvila s vedením Vězeňské služby, že zpracuje přehled informací, které odborní poradci z NNO potřebují pro svoji práci. Současně bude reflektovat také potřeby Vězeňské služby, které očekává od spolupracujících NNO. Společně se pokusí najít řešení, aby obě potřeby mohly být postupně naplňovány.

V některých věznicích již spolupráce a předávání informací funguje. Ve věznici Nové Sedlo sociální pracovník úzce spolupracuje s odbornými poradci organizace Rubikon Centrum. Pravidelně spolu diskutují o poskytovaných službách a předávají si informace o výsledcích klienta.

„Spolupráci s Rubikon Centrem vnímám jako velmi prospěšnou. Jde o komplexní odborné poradenství na profesionální úrovni, které společně s motivací klientů zpravidla přináší kýžené výsledky. A v těchto případech si pak můžeme říct, že naše práce dává smysl“, říká Eva Kopecká, sociální pracovnice z věznice Nové Sedlo.

Účastníci se shodli na tom, že je důležité zvýšit kapacity v poskytovaných odborných službách a programech, aby jich mohlo využít více lidí ve výkonu trestu. Jednou z cest je navýšit kapacity odborných programů přímo ve věznicích. Další možností je podpořit širší zapojení NNO. Vedle finančních zdrojů brání širšímu poskytování odborných služeb NNO řada bariér. Každá návštěva odborného pracovníka NNO vyžaduje dohled pracovníka Vězeňské služby, který musí pro něho přijít, dovést do konzultační místnosti, setrvává s ním po dobu hovoru a doprovází ho po celou dobu jeho přítomnosti ve věznici. Toto samozřejmě pracovníka VS časově zatěžuje, proto je potřeba společně hledat cesty pro snížení rozsahu činností na straně pracovníka Vězeňské služby, kterou návštěvy odborníků NNO vyvolávají.

Klíčovou bariérou v rozšíření služeb je určité neukotvení spolupráce s pracovníky NNO ve věznicích. V praxi ji mají na starosti zpravidla sociální pracovníci. Kapacity, které jsou schopni věnovat spolupráci, jsou však omezené a limitují širší zapojení NNO ve věznicích. Řešením by mohlo být zapojení většího počtu odborných pracovníků, kromě sociálních pracovníků také speciálních pedagogů nebo vychovatelů, čemuž by mohlo napomoci zejména navýšení tabulkových počtů těchto zaměstnanců.

Odborníci z Vězeňské služby zdůrazňovali rovněž chybějící informace na jejich straně, které potřebují, aby mohli efektivně doporučovat služby NNO odsouzeným. Z diskuze vyplynula potřeba větší osvěty NNO v postupu oslovení věznic s nabídkou spolupráce, v oblasti potřebných informací na straně věznice. Pracovníci z věznic by také uvítali nějaký přehled NNO dle krajů. Asociace přislíbila, že předá podněty od pracovníků věznic svým členům a bude je šířit i vně Asociace, aby se zlepšila praxe v této oblasti. Asociace se rovněž rozhodla na svém webu zveřejnit přehled NNO dle krajů. Tento projekt je aktuálně v přípravě.

Účastníci s žitou zkušeností z výkonu trestu vyjádřili potřebu lepší provázanosti léčby závislostí v průběhu výkonu trestu a po propuštění. Dle jejich slov, pokud si člověk nevyřeší problémy se závislostmi a psychické problémy, tak selže. Jiná podpora to nezachrání. Zároveň by uvítali rozšíření rozsahu poskytovaných odborných služeb, odborných programů ve věznicích a odborných služeb poskytovaných NNO. K celkovému úspěchu by dle jejich mínění přispěly také motivační aktivity jako návštěvy lidí, kteří zvládli návrat do společnosti po výkonu trestu.

 „Rozhodli jsme se proto vytvořit v Asociaci stálou pracovní skupinu složenou z lidí s žitou zkušeností z výkonu trestu, kteří se úspěšně vrátili do společnosti. Chtěli bychom společně s nimi pomoci podpořit motivaci odsouzených. Zvažujeme besedy, případně nějaké letáčky, kterými bychom jejich zkušenosti z úspěšné reintegrace do společnosti sdělili lidem ve výkonu trestu,“ uvádí Jana Smiggels Kavková, předsedkyně výboru AOOV.

Z celého setkání vyplynula velká potřeba odborníků napříč spektrem více spolupracovat a nahlížet na každodenní problémy jinýma očima. Protože to, jakým způsobem člověk po výstupu z vězení uspěje, je výsledkem společných sil. Další setkání se uskuteční zhruba za šest měsíců. Závěry ze setkání bude Asociace konzultovat s vedením Vězeňské služby v rámci procesu spolupráce v této oblasti, na kterém se společně dohodly.

„Účastníci dnešního setkání hovořili o naději, že dojdeme ke zlepšení stávajícího procesu přípravy na propuštění. Kde nejsou naděje a kde nejsou sny, tam sotva dojde k nějaké změně ve společnosti. My se chceme posouvat dál, a proto jsem za toto setkání velmi rád,“ uzavřel debatu Václav Džofko, z Oddělení odborného zacházení Vězeňské služby ČR.

Zdroj: Asociace organizací v oblasti vězeňství
Foto: AOOV

Go to TOP