Ministerstvo obrany předkládá vládě úpravu vysílání vojáků do zahraničí

Vláda a Parlament by se mohly brzy zabývat novelou ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, která by upravila podmínky pro vysílání vojáků do zahraničí a přejezdy cizích vojáků přes české území. Ministerstvo obrany (MO) do vládního systému nahrálo aktualizovanou verzi předlohy. MO dokument vypracovalo v reakci na usnesení, ve kterém po ruské invazi na Ukrajinu dospěla vláda k závěru, že nynější znění ústavních předpisů neumožňuje dostatečně rychle a flexibilně reagovat na současná rizika.

 

Podle Ústavy nyní přísluší Parlamentu vyslovovat souhlas s vysláním ozbrojených sil mimo území ČR, pokud není takové rozhodnutí vyhrazeno vládě. Kabinet může vyslat vojáky do zahraničí na maximálně 60 dnů v případě plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, při účasti na mírových operacích nebo při záchranných pracích po živelních pohromách nebo haváriích. O takovém rozhodnutí vláda informuje neprodleně obě komory Parlamentu, přičemž každá ho může nadpoloviční většinou svých členů sama zrušit.

Poslanci opakovaně navrhli ústavní novelu, která by tři podmínky pro vládní rozhodnutí bez předchozího souhlasu Parlamentu zrušila. V aktuální novele podmínky i šedesátidenní lhůta zůstávají, přidává se však další případ, kdy může vláda o vyslání rozhodnout. „Navrhuje se, aby nový účel vyslání nebo pobytu ozbrojených sil na základě rozhodnutí vlády bez předchozího souhlasu Parlamentu spočíval v ochraně života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti ČR,“ stojí v návrhu.

Změna má pomoci třeba při zvládání migrační vlny, které čelilo například loni Polsko. Operativnější rozhodování by mohlo podle obrany pomoci i v případě epidemie po zkušenostech s pandemií covidu-19, u které ozbrojené síly sehrávaly významnou úlohu ve zdravotnictví. Jako další argumenty pro změnu úpravy zmiňuje novela evakuaci českých občanů a místních spolupracovníků českých misí z Afghánistánu loni v srpnu či letošní ruskou invazi na Ukrajinu.

Ministerstvo obrany připouští, že novela posiluje pravomoci vlády, vysílání vojáků je ale v demokratických státech historicky vždy v rukou výkonné moci. Dosavadní formulace Ústavy podle návrhu evokuje, že rozhodnutím je de facto až souhlas Parlamentu. „Je proto vhodné provést legislativně-technickou úpravu a jednoznačně vyjádřit princip dělby moci mezi vládou a Parlamentem, kdy o vysílání a pobytu ozbrojených sil vždy rozhoduje vláda, zatímco Parlament dává souhlas k implementaci takových rozhodnutí,“ uvádí návrh.

Samostatně nyní rozhoduje vláda i o průjezdu či přeletu ozbrojených sil jiných států přes území ČR, o účasti českých ozbrojených sil na cvičení v cizině nebo cizích ozbrojených sil na cvičeních v Česku. Podle novely komplikuje praxi formulace příslušné části Ústavy. „Především použití jednotného čísla u slov přelet a průjezd implikuje, že vláda by měla rozhodovat o každém jednotlivém přeletu či průjezdu,“ stojí v návrhu.

V praxi lze takto ale rozhodovat těžko, například i v roce 2020 ovlivněném pandemií onemocnění covid-19 bylo průjezdů 255 a přeletů 6 829, uvádí návrh. U přeletů navíc praxi upravují diplomatická povolení platná obvykle na celý kalendářní rok a konkrétní přelety se oznamují jen několik hodin předem. „V těchto případech je de facto nemožné, aby bylo o konkrétním přeletu rozhodováno vládou předem,“ vysvětluje Ministerstvo obrany. Už přes 20 let se tak využívá praxe, že vláda o přeletech a průjezdech rozhodne každoročně jen obecně a konkrétní případy povoluje Ministerstvo obrany.

Za ústavně problematické návrh označuje, že Parlament se dozvídá o konkrétních přeletech zpětně. Nemůže tak svou pravomoc zrušit rozhodnutí vlády uplatnit u jednotlivých případů. V ustanovení by tak mělo být nově uvedeno, že vláda o přeletech, přejezdech či cvičeních rozhoduje bez souhlasu Parlamentu. Současně ale zůstane zachována možnost obou komor rozhodnutí zrušit. „Stejně tak by bylo zachováno pravidelné informování obou komor Parlamentu o průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států realizovaných za pololetí,“ uvádí návrh.

 

Zdroj: ČTK
Foto Strakovy akademie: canva.com

Go to TOP