FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – říjen 2023

Flash news

 Na začátku druhého říjnového týdne se uskutečnilo další, v pořadí již 20. zasedání představenstva České advokátní komory v tomto volebním období. I tentokrát byl jeho program nabitý. Ty nejdůležitější informace jsme pro Vás připravili do těchto Flash News, podrobnosti budou následně k dispozici v zápisu ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, stanoviscích nebo rozhovorech.

 

O čem tedy (krom dalšího) jednalo představenstvo ČAK na své 20. schůzi v tomto volebním období ve dnech 9. a 10. října 2023?

 

Představenstvo ČAK si v tajné volbě zvolilo vedení pro další funkční období

Tajnou volbou byli v úterý 10. října 2023 zvoleni předseda a místopředsedové ČAK na zbývající dvouleté funkční období do 9. sněmu ČAK. Jak už Advokátní deník podrobněji informoval, byli znovu zvoleni: předsedou JUDr. Robert Němec, LL.M., místopředsedkyní pověřenou dohledem nad činností pobočky v Brně JUDr. Michala Plachká, Ph.D., místopředsedkyní pro hospodářskou činnost Komory JUDr. Monika Novotná a místopředsedou pro mezinárodní vztahy JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb.

V pondělí 9. října 2023 odstoupil z členství v představenstvu Komory, a tím rezignoval též na funkci místopředsedy ČAK pro vnější vztahy JUDr. Petr Toman, LL.M., který měl v gesci oblast vnějších vztahů již v minulém funkčním období. Předseda JUDr. Robert Němec poděkoval jménem celého představenstva JUDr. Tomanovi za dlouholetou práci pro Komoru, především za jeho zásadní podíl na úspěšných projektech Advokáti proti totalitě, Advokáti do škol a za mimořádné zásluhy o rozvoj advokátních médií, zejména Advokátního deníku.

Novým místopředsedou ČAK byl zvolen JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. V souladu s organizačním řádem se členem představenstva ČAK stal dosavadní náhradník představenstva Mgr. Kamil Blažek.

 

Podpora izraelským kolegům-advokátům

Představenstvo ČAK na svém zasedání vyjádřilo podporu izraelským kolegům-advokátům v souvislosti s teroristickými útoky na Izrael. V dopise, který bude adresován vedení Izraelské advokátní komory, nabídne ČAK pomoc a jako projev solidarity bude na sídle ČAK vyvěšena kromě ukrajinské též izraelská státní vlajka.

 

Průběžné zprávy o postupující rekonstrukci paláce Dunaj a přípravě online řešení pro jednání a hlasování na 9. sněmu

Představenstvo ČAK vzalo na vědomí informace Mgr. Miroslavy Sedláčkové, vedoucí Odboru hospodářského a organizačního ČAK, o stavu rekonstrukce paláce Dunaj, včetně smlouvy o dílo, jejímž předmětem je interiérové řešení prostor ČAK v rekonstruovaném paláci. Předsedu Komory pověřilo, aby tuto smlouvu se zhotovitelem vybraným ve výběrovém řízení – společností CAPEXUS, s. r. o. – podepsal.

Mgr. Sedláčková dále informovala, že v současné době probíhají jednání se všemi čtyřmi uchazeči, které představenstvo ČAK pozvalo do druhého kola výběrového řízení na zajištění online řešení (jednání a hlasování) na 9. sněmu ČAK.

 

Změna minimálního limitu pojistného plnění pro rok 2024

Představenstvo ČAK schválilo dodatek ke smlouvě o hromadném pojištění advokátů s Generali Českou pojišťovnou pro rok 2024, jímž se mj. zvyšuje pojistné o 500 korun ročně za současného zvýšení pojistného limitu o 500 000 Kč, což je v souladu s usnesením představenstva č. 495-06/2023 z 19. června 2023. Představenstvo též schválilo znění příkazní smlouvy s pojišťovacím makléřem ČAK, společností WI-ASS ČR, a pověřilo předsedu Komory, aby obě smlouvy podepsal.

Jednání s Generali Českou pojišťovnou vede za ČAK pojišťovací makléř Komory – společnost WI-ASS ČR, s nímž v těchto věcech za Komoru jedná tajemník.

 

Den otevřených dveří na Komoře v Brně a v Praze

Členové představenstva ČAK odsouhlasili uspořádání Dne otevřených dveří na pobočce v Brně (25. 10. 2023) a v sídle Komory v Praze (7. 11. 2023). Pozvánky pro advokáty a advokátní koncipienty nejen k prohlídkám advokátních prostor budou v následujících dnech publikovány v Advokátním deníku, na sociálních sítích ČAK a vyjdou i v říjnovém Bulletinu advokacie.

 

Evropský den advokátů

Již po desáté se letos 25. října v souvislosti s Evropským dnem justice bude slavit rovněž Evropský den advokátů. Do aktivit kolem tohoto svátku se pravidelně zapojuje i česká advokacie. Mottem letošního Evropského dne advokátů je důvěrnost výměny informací mezi advokátem a klientem a nezbytnost její ochrany.

V rámci oslav proběhne v Bruselu 23. října 2023 setkání se zástupci evropských institucí, kterého se za ČAK zúčastní místopředsedkyně představenstva JUDr. Michala Plachká, Ph.D., a stálá zástupkyně ČAK v Bruselu Mgr. Alžběta Dvořáková Recová.

Komora prostřednictvím Odboru mezinárodních vztahů uspořádá následně 26. října 2023 webinář, jehož tématem bude Advokátní povinnost mlčenlivosti v ČR a v Evropě a kterého se lektorsky zúčastní přednášející z ČR, ale i z ESLP, SD EU a evropských advokátních komor. Přihlásit se k účasti na webináři je možné přes pozvánku již publikovanou na stránkách Advokátního deníku.

 

Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.

 

PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK
Foto: redakce AD

 

 

 

Go to TOP