JUDr. Daniela Kovářová, JUDr. Karel Havlíček: Judikatura práva rodiny

Stálá konference českého práva, s. r. o. ve spolupráci s Unií rodinných advokátů; 200 stran

Rodinné právo prošlo během posledních 30 let turbulentním vývojem a dávno už není legislativní ani justiční popelkou co do obsahu, rozsahu právních norem či významu právních vztahů ve společnosti. Dnes je naopak nejkomplexnějším právním odvětvím a jeho odborné zvládnutí vyžaduje vedle znalosti pozitivního práva českého i evropského také vědomí mezioborových souvislostí a dobrou znalost psychologie, vyjednávání, mediace a sociální práce.

„Rodinný advokát se musí neustále vzdělávat a studovat zdroje a prameny, které leckdy nemají mnoho společného… Advokát tak musí být ve středu a neustále mít na mysli nejen platné právo, ale i společenský vývoj a aktuální smývání rozdílu mezi právem soukromým a veřejným, soudcovskou tvorbu práva a další okolnosti,“ uvedla spoluautorka JUDr. Daniela Kovářová v úvodním slově.

Knižní vydání judikatury vztahující se k rodinným věcem či rodinnému právu v našich krajích prakticky neexistuje, jediná publikace je desetiletí stará a pojednává o vztazích rodičů a dětí. Knížka, kterou sestavili autoři je tak svým způsobem unikátní – Unie rodinných advokátů se rozhodla shromáždit nejdůležitější soudní rozhodnutí a rozdělit je podle nejčastěji používaných hesel, problémů klientů, témat či právních institutů, aby čtenářům pomohla v jejich právní praxi. Navíc nezahrnuje jen právo rodinné, nýbrž to, co je označováno za právo rodiny, tedy v širším kontextu.

Také přístup ke zpracování judikatury je netradiční. V době, kdy je většina soudních rozhodnutí v plném znění k nalezení na webových stránkách soudů, zdálo se autorům nadbytečné uveřejňovat celá odůvodnění judikátů. Na druhé straně pouhý výčet právních vět někdy bývá nedostatečný a svádí ke zjednodušení. Proto se autoři rozhodli pro výtah a odůvodnění každého rozhodnutí, který však zachovává základní kostru příběhu, o který se vedl příslušný soudní spor.

Knižní vydání souboru zásadních aktuálních rozhodnutí českých soudů tak zahrnuje části nazvané Otcovství a mateřství, Participační práva dětí, Péče jednoho rodiče, společná a střídavá péče, Procesní otázky, Společné jmění manželů, Trestné činy, Únosy dětí, Úprava styku, Výkon rodinných rozhodnutí a Výživné. Přesahuje tedy hranice samotného oboru rodinného práva a přináší široké spektrum odpovědí.

Publikace je určena nejen pro členy Unie rodinných advokátů, ale také pro ostatní advokáty, opatrovníky, soudce a další zájemce…

„Věřím, že tato publikace bude praktickým pomocníkem při řešení tak důležité oblasti mezilidských vztahů, jakými jsou rodinné spory,“ dodala JUDr. Kovářová.


Zdroj: Unie rodinných advokátů

Go to TOP