K rozhodčímu řízení v České a Slovenské republice

Zásadní kategorií důkazních prostředků jsou důkazy listinné, které – s ohledem na povahu sporů ze smluv, jež jsou v rozhodčím řízení projednávány – jsou většinou dostačující k prokázání skutkových tvrzení stran. Jiné důkazy mohou provádět v rozhodčím řízení jen tehdy, jsou-li poskytnuty. Příčinou této specifické úpravy průběhu dokazování je okolnost, že k provedení svých úkonů nedisponuje rozhodce ani rozhodčí soud státní donucovací mocí k jejich nařízení. Tento článek pojednává o rozhodčím řízení u obecných rozhodčích soudů v České a Slovenské republice. Upozorňuje také na to, že ustanovení o vztazích, jež se týkají uplatnění práva u soudu, soudního řízení nebo soudního rozhodnutí, se použije přiměřeně i pro uplatnění práva před rozhodčím soudem (rozhodcem), pro rozhodčí řízení nebo rozhodčí nález, jestliže se opírají o platnou rozhodčí smlouvu (rozhodčí doložku).

 

 

Pavol Kubíček 

 

Přestože jsme měli možnost se k nadepsané problematice vyjádřit[1] (a na naše publikace navazujeme), považujeme za aktuální se k dané tématice vrátit. Využívání této alternativy způsobů řešení sporů se totiž široce uplatňuje.

Jak známo, rozhodčí řízení je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci (ať již ad hoc nebo jako rozhodců stálých rozhodčích soudů), který bývá využíván jako alternativa civilního procesu při řešení sporů. Rozhodčí řízení je neveřejné, což je – spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady ve srovnání s běžným soudním řízením – považováno za jeho největší výhody.

Karel Marek

V České republice jsou v souladu s právní úpravou tři stálé rozhodčí soudy.[2] Dva jsou specializované. Jsou to Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, a. s., a Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze. Obecným rozhodčím soudem je Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem v Praze. Vzhledem k tomu, že jde o rozhodčí soud s obecnou působností, bude naše pojednání orientováno na tento soud a jeho rozhodčí řád. Uvedený soud si přitom na základě sjednané rozhodčí smlouvy volí řada subjektů z České republiky, ze Slovenské republiky, ale také z dalších států, zejména států z EU, ale i z jiných zemí z celého světa, vč. bývalých zemí SSSR.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR požívá mimořádné autority. O tom svědčí fakt, že v posledních letech rozhoduje několik stovek tuzemských i mezinárodních sporů ročně. To je počet, který u jiných rozhodčích soudů v jiných zemích nebývá zdaleka dosahován.

Výhodou je, že rozhodčí nálezy jsou přitom na základě tzv. Newyorské úmluvy vykonatelné ve většině států světa. Tak široká vykonatelnost při rozhodování obecnými soudy není dána.[3]

O prestiži Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR svědčí mj. i skutečnost, že jako jeden ze čtyř ve světě a jeden ze dvou v Evropě rozhoduje spory o jména generických rodů domén: .com, .org, .net, apod.

Řešení sporu před Rozhodčím soudem je velmi výhodné, a to i pro vysoce vymezenou odbornost příslušných rozhodců.[4]

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR (dále jen RS a též RS-Č) je jednou z prvních institucí v Evropě, která nabízí také rozhodčí řízení online. Jedná se o novou možnost vedení rozhodčího řízení, která může být efektivním nástrojem obzvláště při řešení jednodušších obchodních sporů. Celý proces probíhá elektronicky a celé řízení trvá zhruba třicet dnů od elektronického podání žaloby včetně zaslání příloh, přes úhradu poplatků, jmenování rozhodce, rozhodnutí a vydání rozhodčího nálezu. Rozhodčí nález je pak možné si vyžádat i v klasické listinné formě. Takových rozhodčích řízení se zatím provádí kolem 20 ročně.

Již od roku 1949 patří RS k nejvýznamnějším mezinárodním „arbitrážním“ institucím a svým přístupem k moderním trendům rozhodování je v evropském i celosvětovém měřítku pozitivně vnímaným subjektem schopným transparentně a kvalitně řešit jemu příslušné spory.

Rozhodčí soud po založení působil při Československé obchodní komoře. Později, v roce 1980 byl jeho název změněn na Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře a s účinností od 1. 1. 1995 došlo ke změně názvu na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Přes uvedené změny jde stále o týž soud, který si vydobyl významné postavení zejména mezi evropskými rozhodčími soudy. Velké vážnosti se však těší i mimo kontinent.

Ve Slovenské republice byla zákonem č. 9/1992 Zb. zřízena Slovenská obchodní a průmyslová komora (SOPK) se sídlem v Bratislavě. Rozhodčí soud SOPK (RS-S) byl zřízený touto komorou k 1. 1. 1993 a získal si svou prestiž.

Při zpracování tohoto pojednání používáme zejména metodu analytickou a komparativní. Cílem pojednání je ukázat přednosti rozhodčího řízení, popř. řešit některé problémové otázky.

 

K zásadám rozhodování a řádům rozhodčích soudů

Obsah řádů RS-Č a RS-S je zásadně obdobný. O obsahu řádů (jako základních předpisů RS) pojednáváme společně. Pokud se budeme věnovat specifické úpravě v některém z těchto řádů, pak uvedeme, zda se jedná o Řád RS-Č nebo o Řád RS-S (dále též Řád-Č nebo Řád-S).

Rozhodování rozhodčích soudů je charakteristické těmito zásadami:

 • jednoinstančnosti,
 • rychlého rozhodování,
 • malé formálnosti,
 • výběrem rozhodců (rozhodce) stranami,
 • rozumnými náklady,
 • kvalitní administrativní podporou sekretariáty RS a
 • vedením sporu a rozhodováním v souladu s určenými pravidly, zejména Řády RS.

Rozhodčí soudy, resp. jeho řády umožňují klientům ovlivnit rychlost řízení, vybrat si místo, kde bude probíhat případné ústní jednání, jmenovat kvalitního rozhodce a domoci se tak svých práv s tím, že rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu je ekonomicky dostupné právnickým i fyzickým osobám – tuzemským i zahraničním.

Kromě obecného Řádu RS-Č byl postupně vydán i zvláštní dodatek Řádu RS-Č pro rozhodčí řízení online, Řád pro řešení sporů pro domény.cz a Řád pro úhradové spory ve zdravotnictví (zvláštní dodatek Řádu-Č pro řízení ve spotřebitelských sporech je již obsolentní; aktuálně totiž nemohou být spotřebitelské spory v rozhodčím řízení v ČR projednávány).

V roce 2012 byl vydán nový Řád RS-Č v návaznosti na:

 • novely právních předpisů, zejména pak novelizaci zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů;[5]
 • získané poznatky z dosavadního projednávání a rozhodování sporů (úprava Řádu, která se osvědčila a nebyla v rozporu s novou právní úpravou, pak byla zachována);
 • v souladu se záměrem vytvořit místo dosavadního řádu pro mezinárodní spory a řádu pro vnitrostátní spory jen jeden Řád,[6]
 • tehdejší úpravu ochrany spotřebitelů.

Řád-Č byl s účinností k 1. 10. 2015 novelizován dodatkem č. 1 (novela byla provedena především podle dosavadních poznatků z přípravy a projednávání sporů).

Zvláštní postavení mělo v Řádu-Č řešení spotřebitelských sporů. Byly zde řešeny spory, které vznikaly z neplnění smluvních závazků, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel. Klasickým spotřebitelským sporem byly například spory o uznání reklamace vad zboží koupeného v obchodě. Řád plně reflektoval přijatou novelu zákona o rozhodčím řízení, která přinesla ve vztahu ke spotřebitelským sporům v důsledku unijní úpravy zásadní změny, zavádějící nové prvky ochrany spotřebitele. Tyto změny se týkaly jednak zpřísnění požadavků na náležitosti rozhodčích doložek uzavíraných ve spotřebitelských smlouvách a dále rozšíření práv spotřebitelů v průběhu rozhodčího řízení a po jeho skončení.

Rozhodčí doložka[7] ve spotřebitelských vztazích musela být tehdy nově, pod sankcí absolutní neplatnosti, sjednána samostatně, tj. nikoliv jako součást podmínek, kterými se řídí smlouva hlavní, a musela mít zákonem určený obsah. V případě Rozhodčího soudu byla tato zvláštní zákonem uložená informační povinnost splněna odkazem na Řád, který požadované informace obsahoval.

Pokud šlo o úpravu rozhodčího řízení ve spotřebitelských sporech, měl k tomu Řád-Č řadu ustanovení. Spory ze spotřebitelských smluv mohli rozhodovat, nebyla-li uzavřena smlouva o rozhodci, pouze rozhodci zapsaní v seznamu rozhodů pro spotřebitelské spory vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Rozhodci byli v těchto sporech povinni při rozhodování zohlednit kromě věcně použitelného hmotného práva i předpisy na ochranu spotřebitele.

Řád-Č vyloučil rozhodování spotřebitelských sporů podle zásad spravedlnosti, k čemuž jsou rozhodci v jiných sporech oprávněni na základě pověření stran.

Spotřebitelé pak mohli vznášet námitku nedostatku pravomoci Rozhodčího soudu, případně námitku podjatosti rozhodců kdykoliv v průběhu řízení, zatímco v ostatních sporech jsou tyto námitky, až na výjimky, časově omezeny. Podle Řádu-Č nebylo možno spotřebitelské spory rozhodovat ve zjednodušeném řízení bez ústního jednání na základě písemností. Rozhodčí nález vydávaný ve spotřebitelských sporech musel být vždy odůvodněn a musel obsahovat poučení o právu podat návrh na jeho zrušení soudem.

Na rozdíl od ostatních sporů se nemohly strany ve spotřebitelských sporech dohodnout odchylně od Řádu-Č na náhradě nákladů právního zastoupení, v terminologii Řádu-Č o tzv. výlohách na zástupce.

Nad rámec úpravy rozhodčího řízení obsažené v Řádu-Č stojí za zmínku v této souvislosti uvést dva zákonné důvody pro přezkum rozhodčích nálezů soudem, které tehdy stanovila novela zákona o rozhodčím řízení výlučně pro spory ze spotřebitelských smluv.

Podle prvního z nich byl soud oprávněn zrušit rozhodčí nález, případně zastavit exekuci, pokud rozhodce rozhodoval v rozporu s předpisy na ochranu spotřebitele nebo ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem. Tento důvod představoval zásadní průlom do doposud bezvýjimečně respektovaného principu zákazu hmotněprávního přezkumu rozhodčích nálezů, neboť umožnil v ČR soudům, alespoň částečně, přezkoumávat rozhodčí nálezy i po věcné stránce.

Druhým z uvedených důvodů byl případ, kdy rozhodčí smlouva pro spotřebitelské spory neobsahovala náležitosti podle zákona o rozhodčím řízení. Šlo o speciální úpravu ve vztahu k obecným náležitostem platnosti rozhodčích smluv s tím, že v tomto případě byl nedostatek náležitostí stižen absolutní neplatností rozhodčí doložky.

Společné problémy bylo pak možno ve spotřebitelských sporech najít v ČR i SR.[8] Rozhodčí řízení nebylo přitom pro spotřebitelské spory takové, do kterého by nebylo třeba více ingerovat. Speciální úpravy na ochranu spotřebitelů byly pak do určité míry proti smyslu rozhodčího řízení jako řízení probíhajícího jen s limitovanými zásahy státních institucí.

Šlo o to, najít taková právní řešení, které by ochránila spotřebitele (aniž bychom spotřebitele považovali za osoby bez vlastního běžného uvažování) a přitom nenarušovala zásady rozhodčího řízení.[9]

Jevilo se, že by obecná úprava rozhodčího řízení a úprava spotřebitelských sporů měla být oddělená.

K obdobným závěrům dospěla i K. Chovancová, která zkoumala úpravu daných otázek v Rakousku, Německu a v Anglii. Konstatovala, že možným a praktickým řešením je přijetí zvláštní právní úpravy úsporné spotřebitelské arbitráže. Její součástí by bylo použití pravidel vybraných stálých rozhodčích soudů, podle kterých by se rozhodovaly jen spory se spotřebiteli.[10] To, že k takové úpravě dojde, to předvídala i R. Hučková. Předvídala, že spotřebitelské spory budou rozhodovat jen speciální stálé rozhodčí soudy.[11] To již našlo svoje vyjádření v právní úpravě SR. Distinkce mezi spotřebitelským a komerčním řízením se jevila potřebná.[12]

Další změna právní úpravy však přinesla v ČR změnu opravdu zlomovou. Spotřebitelské spory nelze již v ČR v rozhodčím řízení projednávat a rozhodovat vůbec. V ČR tedy nedošlo ke konstituování zvláštní rozhodčí úpravy spotřebitelských sporů.[13] Stalo se tak zcela bez ohledu na to, že před tím byla přijata komplexní úprava rozhodčího řízení právě ve spotřebitelských sporech.[14]

Pro rozhodování přípustných sporů (již bez sporů spotřebitelských) před RS-ČR i sporů před RS-S přitom platí, že spory rozhodující zásadně rozhodci zapsaní na listině rozhodců RS. Rozhodci musejí být nezávislí a nepodjatí.[15]

Ve výjimečných případech může předsednictvo Rozhodčího soudu na žádost některé ze stran rozhodnout o zápisu rozhodce do listiny rozhodců tzv. ad hoc, nejde-li o jediného rozhodce (který by rozhodoval spor sám) nebo o předsedu senátu.

Není-li v rozhodčí doložce výslovně uveden počet rozhodců nebo je-li rozhodčí doložka v tomto ohledu neurčitá, rozhoduje spor podle Řádu senát složený ze tří rozhodců. Nedohodnou-li se rozhodci v určené lhůtě ode dne oznámení o jejich jmenování na předsedovi senátu, určí předsedu senátu předseda RS.

V Řádu-Č je zavedena i možnost tzv. zvláštního jmenování předsedy senátu.  Podstata spočívá v tom, že na žádost některé ze stran zašle Rozhodčí soud stranám seznam deseti rozhodců, ze kterých předseda Rozhodčího soud hodlá jmenovat rozhodce. Každá ze stran má právo oznámit jména čtyř rozhodců, které odmítá, a předseda Rozhodčího soudu následně jmenuje předsedu senátu z rozhodců, kteří nebyli žádnou ze stran odmítnuti. Tato zvláštní možnost je zpoplatněna.

Toto zvláštní jmenování předsedy senátu není v Řádu-S upraveno.

Řády deklarují, že RS působí jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými a nestrannými rozhodci. Rozhodčí soud rozhoduje spory, jestliže jeho pravomoc vyplývá pro daný spor:

 • z platné rozhodčí smlouvy uzavřené mezi stranami, nebo
 • z mezinárodní smlouvy a
 • jde o věc, ve které lze rozhodčí smlouvu uzavřít.

Rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci a výkon rozhodčích nálezů upravuje v ČR zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (v úplném znění).

Podle tohoto zákona se mohou strany dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, k jejichž projednávání by jinak byla dána pravomoc soudu, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců nebo stálý rozhodčí soud (rozhodčí smlouva).

Podle citovaného zákona se rozhodčí smlouva může týkat i všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů (rozhodčí doložka). Jde o okruh velmi široký.

Rozhodčí smlouvu (rozhodčí doložku) však lze sjednat jen ve věcech, o nichž by účastníci mohli uzavřít smír.

Arbitrabilita v českém právním řádu má zásadně objektivní charakter vymezený třemi základními podmínkami, které musí být splněny kumulativně. Musí jít o spor mezi stranami rozhodčí smlouvy, takový spor musí mít majetkový charakter a strany mohou o předmětu sporu uzavřít smír.[16] Obě strany sporu, resp. budoucího sporu, musí v rozhodčí smlouvě vyslovit souhlas s tím, aby jejich spor nebyl řešen a rozhodován obecnými soudy, ale rozhodci ad hoc nebo rozhodčími soudy.[17]

Standardem pro rozhodování sporů cestou rozhodčího řízení je i nadále nejen oblast vnitrostátních, ale i mezinárodních obchodních vztahů.

Právní úprava v SR podle zák. č. 244/2002 Z. z. při charakterizování sporů, které mohou být projednávány a rozhodovány v rozhodčím řízení, vypustila podmínku, že se musí jednat o spory „majetkové“. Tím rozšířila možnost arbitrality.

Podle české i slovenské právní úpravy je rozhodčí nález konečný a závazný; dnem doručení stranám nabývá účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný.[18]

Rozhodčí nález je exekučním titulem využitelným pro zahájení exekučního řízení podle platných právních předpisů v případě, že povinná strana rozhodnutí Rozhodčího soudu nerespektuje a nesplní.

Povinná strana pak chce někdy využít obrany nedostatku pravomoci (příslušnosti) RS. Nedostatek pravomoci RS však může vznést strana nejpozději při prvním úkonu v řízení, který se týká věci samé. To však neplatí, jde-li o námitku, že ve věci nelze rozhodčí smlouvu uzavřít.

O pravomoci rozhodčího soudu k projednávání a rozhodnutí sporu, ať už na základě námitky vznesené stranou nebo z vlastní iniciativy rozhodců v rámci zkoumání podmínek řízení, rozhoduje stejně jako doposud rozhodčí senát, resp. jediný rozhodce (pokud spor projednává jediný rozhodce), který si může v případě potřeby vyžádat před svým rozhodnutím stanovisko předsednictva Rozhodčího soudu k této otázce.

V případě negativního rozhodnutí rozhodčího senátu, tedy pokud rozhodčí senát dospěje k závěru, že pravomoc rozhodčího soudu není dána, je možnost přezkumu tohoto rozhodnutí na žádost jedné ze stran. Přezkum provádí předsednictvo Rozhodčího soudu, které napadené rozhodnutí potvrdí nebo zruší.

Řízení před Rozhodčím soudem je jednoinstanční. Strany se však mohou v rozhodčí smlouvě dohodnout, že rozhodčí nález může být k žádosti některé z nich nebo obou přezkoumán jinými rozhodci. Stává se tak jen velmi výjimečně. Při podání návrhu na přezkoumání rozhodčího nálezu se pak postupuje obdobně jako při podání žalobního návrhu.

Jen v případech určených zákonem (v zásadě lze říci, že by šlo o procesní pochybení) může před obecným soudem proběhnout řízení o zrušení rozhodčího nálezu.

Podle slovenského zákona, když nastane situace, že obecný soud zruší rozhodčí nález (rozhodcovký rozsudok) z důvodu neplatnosti rozhodčí smlouvy nebo pro nemožnost řešit spor v rozhodčím řízení, pokračuje obecný soud v řízení v rozsahu uvedeném v žalobě nebo ve vzájemné žalobě. V případě, ve kterém zruší nález z jiného důvodu, zůstává rozhodčí smlouva nadále platná. Rozhodci, kteří se zúčastnili tohoto rozhodčího řízení jsou však z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni.

Řád-Č obsahuje úpravu v takové věci (pro případ, kdy je výjimečně zrušeno rozhodnutí RS soudem) pro nové projednávání sporu po zrušení rozhodčího nálezu. Úprava stanoví, že pokud se strany písemně nedohodnou jinak, spor znovu projednávají rozhodci zúčastnění na původním projednávání sporu (s výjimkou rozhodce, který buď nebyl povolán nebo neměl způsobilost být rozhodcem ve sporu, byl-li nález zrušen z tohoto důvodu). Takový postup vyhovuje zásadám rychlosti a hospodárnosti rozhodčího řízení, neboť původní rozhodci jsou s případem seznámeni a strany nejsou zatíženy další poplatkovou povinností.

V opačném případě, tedy pokud se strany dohodnou, že spor budou rozhodovat jiní rozhodci, hradí strany rovným dílem nebo v poměru jimi dohodnutém nový poplatek za projednávání sporu ve výši stanovené sazebníkem nákladů.

Řády obsahují řadu dalších potřebných ustanovení; mj. vymezují úkony předsednictva RS a tajemníka RS.

Řád-Č určuje, že spory rozhodují zásadně rozhodci zapsaní na seznamu rozhodců ke dni zahájení řízení (na tomto seznamu je dnes přes 500 kvalifikovaných rozhodců z České republiky, Slovenské republiky[19] a z širokého okruhu dalších států). V seznamu jsou zapsáni opravdu renomovaní odborníci ze všech oblastí – právních, ekonomických, ale i technických.[20]

„U dobře vedeného rozhodčího soudu si lze z listiny rozhodců vybrat procesně zdatného a odborně znalého rozhodce, který rozumí problematice předmětného sporu, a bude tedy dobrým arbitrem.“ Proto existují přesvědčení, že stálé rozhodčí soudy jsou tím nejlepším místem pro řešení obchodních sporů.[21]

Při výkonu funkce jsou rozhodci nezávislí a nevystupují nikdy jako zástupci kterékoli strany. Přijetí funkce rozhodce musí být písemné. Spor rozhoduje rozhodčí senát složený zásadně ze tří rozhodců, nebo pokud se o tom strany dohodly, jediný rozhodce. Není-li stanoveno jinak, vztahují se ustanovení Řádů o rozhodcích a rozhodčím senátu i na jediného rozhodce.

Vzhledem k šetření nákladů stran má význam i ustanovení Řádu-Č o místu konání ústních jednání. Pravidelným místem konání ústních jednání je sídlo RS, kterým je Praha. Se souhlasem tajemníka RS vydaným na základě dohody stran nebo na základě podnětu rozhodčího senátu v případě, že se strany na místě konání ústního jednání nedohodly, může rozhodčí senát rozhodnout o konání ústního jednání na jiném místě České republiky nebo v zahraničí. Souhlas tajemníka a rozhodnutí rozhodčího senátu se nevyžaduje, má-li se řízení konat ve stálém sudišti nebo v jednacím místu rozhodčího soudu, tj. v Brně (kde se projednává řada sporů), Ostravě, Olomouci, Hradci Králové a Plzni. Ujednání o konání ústního jednání v jiném místě než v sídle RS je často využíváno; lze předpokládat, že tomu tak bude i nadále. Šetří to čas i náklady.

Následující ustanovení Řádů upravují postup v řízení a jazyk, ve kterém se řízení koná. Rozhodci postupují v řízení zásadně takovým způsobem, který považují za vhodný, tak, aby při zachování rovného postavení stran a při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl bez zbytečných formalit zjištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu. Řízení se koná v češtině, popř. ve slovenštině (v obou zemích jsou pak oba jazyky rovnocenné), pokud se strany písemně nedohodly jinak. Je-li však tato dohoda uzavřena až po zahájení řízení, nejsou jí rozhodci vázáni.

Veškeré písemnosti musí být zásadně předloženy v takovém počtu, aby každá ze stran, každý člen rozhodčího senátu a sekretariát RS měli po jednom vyhotovení. Toto neplatí v případě, že strana dodala RS dokument ze své datové schránky do datové schránky RS anebo prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu RS s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu služeb (uznávaný elektronický podpis).

RS řeší spory podle hmotného práva, jímž se předmět sporu řídí, a v obchodních věcech též s přihlédnutím k obchodním zvyklostem.

Spor může být rozhodnut podle zásad spravedlnosti, avšak jen tehdy, jestliže k tomu strany rozhodce výslovně pověřily.

Velmi významnou otázkou je doručování. Písemnosti ve sporu zasílá RS na adresu, kterou strana uvedla, nebo dodáním do datové schránky, pokud strana takové dodávání umožnila. Pokud strana žádnou adresu neuvedla a dodání do datové schránky není možné, zasílají se jí písemnosti na adresu, která je RS známa. Pokud si strana zvolila zástupce, zasílají se písemnosti tomuto zástupci.

S účinky doručení adresátovi mohou namísto adresáta přijímat písemnosti, a to i do datové schránky, osoby jím zmocněné k přijímání písemností, jakož i další osoby uvedené jako příjemci písemností v občanském soudním řádu.

Žaloby, žalobní odpovědi, předvolání, rozhodčí nálezy a usnesení se doručují do vlastních rukou s potvrzením o doručení, anebo dodáním do datové schránky adresáta. Zpráva zaslaná prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu adresáta (strany) musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Kterákoli z písemností může být doručena rovněž osobně s potvrzením o doručení.

Všechna doručení RS jsou platná, a to i tehdy, jestliže adresát písemnost odepřel převzít nebo ji nevyzvedl přes oznámení provozovatele poštovních služeb. Písemnost, jejíž převzetí bylo adresátem odepřeno, se považuje za doručenou dnem, kdy převzetí bylo odepřeno.

Písemnost určená k doručení do vlastních rukou, kterou adresát nevyzvedl ve stanovené lhůtě od oznámení provozovatele poštovních služeb, se považuje za doručenou poslední den této lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Pokud se doručuje do zahraničí, stačí, bylo-li doručeno podle práva státu místa doručení.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. V případě Rozhodčího soudu však nelze uplatnit fikci doručení zásilky po uplynutí příslušného počtu dnů, neboť Rozhodčí soud není orgánem veřejné moci.

Je upraveno i doručování prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem) s využitím elektronického podpisu.

Jestliže strana po zahájení rozhodčího řízení změnila adresu, aniž to oznámila RS, je platně doručováno, jsou-li písemnosti zasílány na poslední známou adresu. Jestliže se určeným postupem nepodařilo doručit straně na její poslední známou adresu, může jí předseda RS ustanovit osobu pověřenou k přijímání písemností (lze mluvit o tzv. opatrovníkovi k přejímání písemností).

Řády dále upravují otázky přerušení řízení, navrácení v předešlý stav, zajištění důkazů a předběžná opatření, účast vedlejších účastníků a úkony předsednictva, předsedy a tajemníka. Není-li stanoveno jinak, platí ustanovení Řádu o řízení před rozhodčím senátem přiměřeně i pro úkony předsednictva, předsedy nebo tajemníka RS.

U RS-S upozorňujeme na úpravu navrácení do předešlého stavu, která je rozdílná od občanského soudního řádu (civilného sporového poriadku). Na základě této úpravy je možné do vyhlášení rozhodčího nálezu (rozhodcovského rozsudku), a nebyl-li vyhlášen, pak až do jeho doručení, aby se účastník řízení domáhal dodatečného provedení úkonu, který nemohl uskutečnit z vážných důvodů.

Rozhodčí řízení je zahájeno dnem doručení žaloby RS, nevyplývá-li z mezinárodní smlouvy, kterou jsou Česká republika nebo Slovenská republika vázány, něco jiného. Podmínkou pro projednání žaloby je zaplacení poplatku za rozhodčí řízení (příp. paušálu na správní náklady) ve správné výši podle hodnoty předmětu sporu.

Je přitom určen minimální obsah žalobního návrhu a též je určeno, že žalobní návrh musí být podepsán oprávněnou osobou.

Žalobce je povinen uvést v žalobě hodnotu sporu. To platí i v případech, kdy uplatněný nárok nebo jeho část má nepeněžitou povahu. Hodnota předmětu sporu se zásadně určuje:

 • vymáhanou částkou, jde-li o žalobu o peněžité plnění,
 • hodnotou vymáhané věci, jde-li o žalobu o vydání věci,
 • hodnotou předmětu právních vztahů v okamžiku podání žaloby, jde-li o žalobu na určení, zda tu právní vztah nebo právo je, či není, nebo o žalobu o nahrazení projevu vůle stran,
 • v ostatních případech zejména na základě údajů, které má žalobce k dispozici.

Strany sporu tím, že přijímají rozhodčí doložkou, uzavřenou ve vzájemné shodě, příslušnost rozhodce (rozhodčího soudu) projednat a rozhodnout spor, musí počítat s tím, že při řízení nebudou aplikována všechna pravidla jinak platná pro kontradiktorní řízení v civilních věcech před soudy a že respektování všech procesních pravidel pro dokazování před soudy není v podobě řízení rozhodčího ani možné, ani vhodné.

Základní kategorií důkazních prostředků jsou důkazy listinné, které s ohledem na povahu sporů ze smluv, které jsou v rozhodčím řízení projednávány, jsou většinou dostačující k prokázání skutkových tvrzení stran. Zákon ostatně stanoví, že důkazy výslechem účastníků, svědků či znalců – tedy druhy důkazních prostředků v civilním řízení před soudy zcela běžné a možno říci zásadní – mohou rozhodčí soudy provádět pouze tehdy, jestliže se uvedené osoby k řízení dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď. Také jiné důkazy mohou provádět jen tehdy, jsou-li jim poskytnuty. Příčinou této specifické úpravy průběhu dokazování je okolnost, že k provedení svých úkonů nedisponuje rozhodce ani rozhodčí soud státní donucovací mocí k nařízení. Může se nicméně stát, že provedení některého důkazu se ukáže v průběhu řízení jako nezbytné pro zjištění skutkového stavu.

Obecně i pro rozhodčí řízení platí, že jako důkaz je možno použít vše, co může věrohodně prokázat skutkové či právní okolnosti věci, tj. toho, co je předmětem řízení nebo co z pohledu rozhodců může takové okolnosti prokázat. Přiměřené použití občanského soudního řádu (o. s. ř.) je v daném případě možné. Skutečností ovšem zůstává, že nepůjde o postup podle občanského soudního řádu, nýbrž může jít pouze o obdobu takového postupu, kdy úprava v o. s. ř. slouží spíše jako vodítko. Všechny tyto důkazy však musí být poskytnuty rozhodcům dobrovolně.[22]

Takovému pojetí odpovídá česká i slovenská právní úprava. Úprava o. s. ř. se používá přiměřeně.

Způsob provádění důkazů v rámci rozhodčího řízení je v kompetenci rozhodců. Jsou to rozhodci, kteří rozhodují, zda budou čteny dokumenty, slyšeni svědci či prováděny a zkoumány jiné důkazy. Při tomto rozhodování musí rozhodci vždy brát v úvahu náklady celého rozhodčího řízení. Od rozhodců se nevyžaduje provádět vlastní vyšetřování. Je de facto na uvážení samotných stran, jaké důkazy předloží na podporu své argumentace s ohledem na předložené nároky či vznesené námitky. Rozhodci hodnotí důkazy podle svého vlastního přesvědčení a na základě tohoto přesvědčení vynáší své rozhodnutí. Důkazy, které posuzují, zahrnují také svědectví a posudky znalců.

Řády dále mj. upravují i zpětvzetí žaloby. Je zde respektována zásada dispozice s návrhem. Do skončení rozhodčího řízení může vzít žalobce žalobu zpět, a to zčásti nebo zcela. Je-li žaloba vzata zpět, rozhodčí senát zcela, popř. v rozsahu zpětvzetí žaloby, rozhodčí řízení zastaví. Jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím žaloby z vážných důvodů nesouhlasí, může rozhodčí senát rozhodnout, že zpětvzetí žaloby není účinné. Senát pak pokračuje v řízení.

V praxi se v ČR i SR stává, že po podání žaloby podá protistrana protižalobu (vzájemnú žalobu). V takových případech je třeba zpětvzetí zvlášť pozorně posoudit a dbát na to, aby byla zachovaná rovnost stran.

Strana žalovaná má právo v rámci přípravy na projednání sporu podat žalobní odpověď, předložit své důkazy k prokázání svých tvrzení a oznámit jméno a příjmení rozhodce, kterého si zvolila, nebo požádat, aby jmenování rozhodce provedl za něj předseda RS.

V případě zániku funkce rozhodce v průběhu řízení je ta ze stran, která měla právo tohoto rozhodce jmenovat, oprávněna jmenovat nového rozhodce, a to i v případě, že rozhodce byl původně jmenován předsedou rozhodčího soudu. Nově jmenovaný rozhodce vstupuje do řízení ve stavu k datu přijetí funkce rozhodce. Změna v osobě rozhodců v průběhu řízení není důvodem pro změnu předsedy rozhodčího senátu.

Řády pak obsahují i obvyklou úpravu o vyloučení rozhodce pro podjatost, nahrazení rozhodce pro nečinnost a rozhodování o pravomoci.

V daných případech se samozřejmě posuzuje, zda je námitka oprávněná. Někdy se totiž jedná jen o uplatňování procesní taktiky některé ze stran sporu, která má sloužit k prodlužování jednání.

Upravena je i problematika přípravy projednání sporu rozhodčím senátem. Rozhodčí senát prověří stav sporu k projednání a shledá-li to nutným, učiní doplňující opatření k přípravě projednání sporu, zejména si vyžádá písemná stanoviska, důkazy a další doplňující písemnosti, a stanoví k tomu přiměřené lhůty. Rozhodčí senát musí též sledovat, zda u některé strany nedošlo k zahájení insolvenčního řízení.[23]

Pokud jde o samotná procesní pravidla, doznala tato ustanovení Řádů postupně spíše zpřesnění než zásadních změn. Zmínit lze povinnost rozhodčích senátů pořizovat protokol o hlasování v případech, kdy rozhodnutí senátu ve sporu není jednomyslné. Je rovněž povinné uvádět tuto skutečnost i v rozhodčím nálezu.

Spor se zásadně projednává v neveřejném jednání a strany si mohou dohodnout, že rozhodčí senát rozhodne spor bez ústního jednání na základě písemností.

Řády též umožňuje urychlené řízení. Pro urychlené řízení jsou stanoveny podmínky, vč. zvýšené poplatkové povinnosti a zkracování některých podmiňujících lhůt určených Řády obecně. Urychlené řízení při zvláštní poplatkové povinnosti je obvyklé i u rozhodčích soudů v jiných zemích.[24]

Pro rozhodčí řízení je pak významné a typické vedení stran k vyřešení sporu smírem. Rozhodčí senát je podle okolností případu oprávněn vyzvat v každém stadiu řízení strany k uzavření smíru a uvést návrhy, doporučení a podněty, které podle jeho názoru mohou přispět k jeho uskutečnění. Uzavření smíru se ve značném počtu sporů daří.

Řády upravují i skončení řízení a vydání rozhodčího nálezu. Řády řeší i vyhlášení rozhodčího nálezu a doplnění a opravu rozhodčího nálezu.

Ve stanovených případech se zastavuje rozhodčí řízení bez vydání nálezu. Řízení se skončí vydáním usnesením o zastavení řízení.

Součástí pravidel rozhodčích soudů jsou i pravidla o nákladech rozhodčího řízení a sazebník nákladů. Pravidla umožňují snižování poplatku za rozhodčí řízení v případech, kdy je spor rozhodován jediným rozhodcem, ve zjednodušených řízeních, v případech zpětvzetí žaloby ve stanovené době před datem konání ústního jednání apod.; na druhé straně jsou stanoveny poplatky za přezkum rozhodnutí a u RS-Č za zvláštní jmenování předsedy rozhodčího senátu.

Výslovně je zakotvena zásada, že úspěšné straně se přiznává náhrada nákladů rozhodčího řízení (v případě částečného úspěchu podle poměru přiznané a zamítnuté části nároku) a pokud jde o náklady právního zastoupení, přiznávají se (kromě odůvodněných případů, ve kterých se nepřiznávají) náhrady podle zvláštního předpisu, kterým je advokátní tarif, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

Poplatky či paušály na správní náklady, které byly uhrazeny na základě Řádu, se stranám vrací pouze v případě, že je tak Řádem výslovně stanoveno; v ostatních případech se nevrací, a to bez ohledu na to, kdy a za jakých okolností bylo řízení ukončeno.

 

Závěrem

Otázky neupravené v Řádech se řídí ustanovením zákona.

Přitom se ustanovení o vztazích, jež se týkají uplatnění práva u soudu, soudního řízení nebo soudního rozhodnutí, použije přiměřeně i pro uplatnění práva před rozhodčím soudem (rozhodcem), pro rozhodčí řízení nebo rozhodčí nález, jestliže se opírají o platnou rozhodčí smlouvu (rozhodčí doložku). Účinností nového občanského zákoníku v ČR nedošlo v tomto k žádné změně.

Zásadní kategorií důkazních prostředků jsou důkazy listinné, které s ohledem na povahu sporů ze smluv, které jsou v rozhodčím řízení projednávány, jsou většinou dostačující k prokázání skutkových tvrzení stran. Zákon stanoví, že důkazy výslechem účastníků, svědků či znalců mohou rozhodčí soudy provádět pouze tehdy, jestliže se uvedené osoby k řízení dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď. Také jiné důkazy mohou provádět jen tehdy, jsou-li jim poskytnuty.

Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem má svoje místo v soukromém právu. Stalo se vyhledávanou alternativou k řízení před obecnými soudy. Strany sporů se na Rozhodčí soud obracejí i opakovaně a nejčastěji oceňují rychlost projednání, volbu jazyka řízení, profesionální administraci sporu, možnost výběru rozhodců podle potřeb každého sporu a bezproblémovou vymahatelnost rozhodčího nálezu v České republice i ve Slovenské republice i v signatářských zemích Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958. Existují však i některé překážky, které mohou bránit efektivitě v rozhodčím řízení: zejména nedostatečná pozornost při výběru rozhodců, zbytečná, obsáhlá a komplikovaná podání, předkládání dalších a dalších procesních návrhů a zneužívání podání ke zrušení rozhodčího nálezu soudem.[25]

Významným mezníkem ve vývoji v právní úpravy rozhodčích soudů v SR bylo přijetí zák. č. 244/202 Z. z., který rozšířil okruh subjektů, které mohly zřizovat stálé rozhodčí soudy. Posléze bylo třeba tuto úpravu korigovat a byly provedeny novelizace zák. č. 336/2014 Z. z. a zák.č.125/2016 Z. z.

Pro rozhodčí řízení se jeví klíčové zvolení vhodného rozhodce (rozhodců). Důležité je též již v průběhu obchodního případu jeho pečlivé dokumentování a v průběhu rozhodčího řízení pečlivé provedení dokazování. Pokud nedoloží strana sporu svoje tvrzení řádnými důkazy, nemůže být rozhodnuto v její prospěch.

 

Autoři: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., Panevropská vysoká škola v Bratislavě, a prof. JUDr. Karel Marek, CSc., Vysoká škola finanční a správní Praha
Foto: canva.com

 

Seznam výchozí literatury

 • BĚLOHLÁVEK, A. J.: Rozhodčí řízení versus insolvenční řízení z pohledu práva EU, Obchodněprávní revue č. 6/2018, str. 161–1787 a č. 7–8/2018, str. 193–209.
 • BĚLOHLÁVEK, A. J.; KOVÁŘOVÁ, D.; HAVLÍČEK, K.: Rozhodčí řízení v teorii a aplikační praxi, sborník Pražský právnický podzim, 2015, 313 str.
 • DOBIÁŠ, P.: Standardy rozhodčího řízení v nových řádech mezinárodních rozhodčích soudů, Obchodní právo č. 12/2014, str. 514–524.
 • HORÁČEK, T.; ETLÍKOVÁ, M.; VÍTOVÁ, B.; VEČL, T.; FIALOVÁ, J.; KREJCAR. N.; NOVOTNÁ, M.; NĚMEČKOVÁ, Š.; SIK-SIMON, R. I.; IVANČO, A: Téma: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, Soukromé právo, č. 7–8/2017, str. 2–49.
 • HORÁČEK. T.; HUČKOVÁ, R.: Implementace směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů v České a slovenské republice in SUCHOŽA, J.; HUSÁR, J. (eds): Právo, obchod, ekonomika V, sborník vědeckých prací, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, str. 156–166.
 • HUČKOVÁ, R.: Koncepčné otázky novej právnej úpravy rozhodcovského konani v slovenských podmienkach, in SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. (eds): Právo, obchod, ekonomika IV, sborník vědeckých prací, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, 2014, str. 501–505.
 • HORÁK, P.: Objektivní arbitrabilita – možnost rozhodčího řízení, Bulletin advokacie, č. 9/2018, str. 23–25.
 • HUČKOVÁ, R.: Nové mechanizmy uplatňovania práv spotrebiteľov, Studia iuridica Cassoviensia, č. 1/2016, str. 36–45.
 • HUČKOVÁ, R.: Rozhodcovské konanie, Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, 2013, 208 str.
 • CHOVANCOVÁ, K.: Rozhodcovské doložky v spotrebiteľských zmluvách / Európske variácie, in SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. (eds): Právo, obchod, ekonomika IV, sborník vědeckých prací, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, 2014, str. 506–524.
 • JANKŮ, M.; Marek,: Dokazování znaleckými posudky v rozhodčím řízení, Policajná teória a prax, č. 2/2018, str. 54–63.
 • JANKŮ, M.: Rozhodčí řízení, Alternativní rozhodování sporů, Praha VŠFS 2015, 143 str.
 • KARFÍKOVÁ, M. a kol.: Rozhodčí řízení; 70. výročí stálého rozhodčího soudu u nás…, Soukromé právo, č.7-8/2019, str. 2–64.
 • KINDL, M.: Na co nezapomínat při sjednávání rozhodčí smlouvy, Bulletin advokacie, č. 9/2018, str. 29–32.
 • KUBÍČEK, P.: Stále rozhodcovské súdy a príprava novej právnej úpravy rozhodcovského konania in SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. (eds): Právo, obchod, ekonomika IV., sborník vědeckých prací, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, 2014, str. 541–546.
 • KUBÍČEK, P.: Stále rozhodcovské súdy a súdy „ad hoc“ v Slovenskej republike…in BĚLOHLÁVEK, A. J.; KOVÁŘOVÁ, D. a kol.: Stálé rozhodčí soudy vs. rozhodčího řízení ad hoc, Praha: Stálá konference českého práva, 2017, 344 str.
 • KUBÍČEK, P.: Rozhodcovské konanie a novela zákona o rozhodcovskom konaní, in SUCHOŽA, J.; HUSÁR, J.; (eds): Právo, obchod, ekonomika V, sborník vědeckých prací, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, str. 238–241.
 • LIPTÁK, F.: Právne princípy v medzinárodnej obchodnej arbitráži, in SUCHOŽA, J.; HUSÁR, J. (eds): Právo, obchod, ekonomika IV, sborník vědeckých prací, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, 2014, str. 547–558.
 • MAISNER, M.: Efektivita rozhodčího řízení, Bulletin advokacie, č. 9/2018, str. 46–50.
 • MAREK, K.: Aktuálně k rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR, in SUCHOŽA, J.; HUSÁR, J. (eds.): Sborník Právo, obchod, ekonomika VII, UPJŠ Košice, 2017, str. 384–395; MATZNER, J.: Rozhodčí doložka – dobrý sluha, špatný pán, Právní rádce 1/2015, str. 38–39.
 • NĚMEC, R.; GLATZ, V.: Rozhodčí řízení, jeho specifika a výhody, Bulletin advokacie č. 9/2018, str. 16–22.
 • OVEČKOVÁ, O.: Zložité cesty rekodifikácie súkromého práva, Právny obzor, č.6/2018, str. 607–614.
 • RABAN, P.: Aktuální problémy alternativního rozhodování sporů in SUCHOŽA, J.; HUSÁR, J. (eds): Právo, obchod, ekonomika IV, sborník vědeckých prací, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, 2014, str. 559–570.
 • Rozhovor A. J. Bělohlávka s V. Horáčkem in Bulletin advokacie č. 9/2018, str. 14–15.
 • Rozhovor A. J. Bělohlávka s M. Karfíkovou in Bulletin advokacie č. 9/2018, str. 11–13.
 • ŘEZNÍČEK, D.: Vykonatelnost a výkon rozhodčích nálezů, Bulletin advokacie, č. 9/2018, str. 43–45.
 • ŠTEVČEK, M.; GÁBRIŠ, T.: Reforma rozhodcovského konania v Slovenskej republike s osobitým zreteľom na tzv. obchodnú arbitráž, Justičná revue č. 4/2015, str. 448–462.

 


[1] Zejména in KUBÍČEK, P.: Stálé rozhodcovské súdy a súdy „ad hoc“ v Slovenskej republike… in BĚLOHLÁVEK, A. J.; KOVÁŘOVÁ, D.: Stálé rozhodčí soudy vs. rozhodčí řízení ad hoc, Praha: Stálá konference českého práva, 2017, str. 344; MAREK, K.:  Aktuálně k rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR, in SUCHOŽA, J.; HUSÁR, J. (eds.): Sborník Právo, obchod, ekonomika VII, UPJŠ Košice, 2017, str. 384–395; JANKŮ, M.; MAREK, K.: Dokazování znaleckými posudky v rozhodčím řízení, Policajná teória a prax, č. 2/2018, str. 54–63.

[2] Ve Slovenské republice se přitom rozhodčí soudy počítaly v desítkách až stovkách a i když se jejich počet snížil, stále se z našeho pohledu může jevit jako vysoký, i nadále jsou jich desítky. K těmto otázkám viz mj. KUBÍČEK, P.: Rozhodcovské konanie a novela zákona o rozhodcovskom konaní, in SUCHOŽA, J.; HUSÁR, J. (eds): Právo, obchod, ekonomika V, sborník vědeckých prací, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, 2015, str. 238–241.

[3]Viz mj. JANKŮ, M.: Rozhodčí řízení, Alternativní způsoby řešení sporů, VŠFS Praha, 2015, 143 str.

[4] MATZNER, J.: Rozhodčí doložka – dobrý sluha, špatný pán, Právní rádce č. 1/2015, str. 38–39.

[5] Důvody novelizací právních úprav mj. viz v BĚLOHLÁVEK, A., J.; KOVÁŘOVÁ, D.; HAVLÍČEK, K.: Rozhodčí řízení v teorii a aplikační praxi, sborník Pražský právnický podzim, 2015, 313 str.

[6] Též viz LIPTÁK, F.: Právne princípy v medzinárodnej obchodnej arbitráži, in SUCHOŽA, J.; HUSÁR, J. (eds): Právo, obchod, ekonomika IV, sborník vědeckých prací, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, 2014, str. 547–558.

[7] Doporučená obecná znění rozhodčích doložek do smluv viz na stránkách www.soud.cz.

[8] KUBÍČEK, P.: Stále rozhodcovské súdy a príprava novej právnej úpravy rozhodcovského konania in SUCHOŽA, J.; HUSÁR, J. (eds): Právo, obchod, ekonomika IV, sborník vědeckých prací, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, 2014, str. 541–546.

[9] HUČKOVÁ, R.: Koncepčné otázky novej právnej úpravy rozhodcovského konania v slovenských podmienkach, in SUCHOŽA, J.; HUSÁR, J. (eds): Právo, obchod, ekonomika IV, sborník vědeckých prací, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, 2014, str. 501–505.

[10] CHOVANCOVÁ, K.: Rozhodcovské doložky v spotrebiteľských zmluvách / Európske variácie, in SUCHOŽA, J.; HUSÁR, J. (eds): Právo, obchod, ekonomika IV, sborník vědeckých prací, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, 2014, str. 506–524.

[11] HUČKOVÁ, R.: Rozhodcovské konanie, UPJŠ Košice, 2013, 208 str.; K ochraně spotřebitele v SR viz HUČKOVÁ, R.: Nové mechanizmy uplatňovania práv spotrebiteľov, Studia iuridica Cassoviensia, č. 1/2016, str. 36–45; K ochraně spotřebitele v ČR a SR viz HORÁČEK. T.; HUČKOVÁ, R.: Implementace směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů v České a Slovenské republice in SUCHOŽA, J.; HUSÁR, J. (eds): Právo, obchod, ekonomika V, sborník vědeckých prací, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, 2015, str. 156–166.

[12] ŠTEVČEK, M.; GÁBRIŠ, T.: Reforma rozhodcovského konania v Slovenskej republike s osobitým zreteľom na tzv. obchodnú arbitráž, Justičná revue č. 4/2015, str. 448–462.

[13] K tématice mimosoudního řešení spotřebitelských sporů viz: HORÁČEK, T.; ETLÍKOVÁ, M.; VÍTOVÁ, B.; VEČL, T.; FIALOVÁ, J.; KREJCAR, N.; NOVOTNÁ, M.; NĚMEČKOVÁ, Š.; SIK-SIMON, R. I.; IVANČO, A: Téma: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, Soukromé právo, č. 7–8/2017, str. 2–49.

[14] NĚMEC, R.; GLATZ, V.: Rozhodčí řízení, jeho specifika a výhody, Bulletin advokacie č. 9/2018, str. 16–22.

[15] Viz MAISNER, M.: Efektivita rozhodčího řízení, Bulletin advokacie, č. 9/2018, str. 46–50.

[16] Blíže viz HORÁK, P.: Objektivní arbitrabilita – možnost rozhodčího řízení, Bulletin advokacie, č. 9/2018, str. 23–25.

[17] K tomu viz KINDL, M.: Na co nezapomínat při sjednávání rozhodčí smlouvy, Bulletin advokacie, č. 9/2018, str. 29–32.

[18] K této tématice blíže viz ŘEZNÍCEK, D.: Vykonatelnost a výkon rozhodčích nálezů, Bulletin advokacie, č. 9/2018, str. 43–45.

[19] Ze Slovenské republiky mj. i profesoři Mult. dr. h. c. prof. JUDr. M. Mamojka, CSc.; prof. JUDr. J. Husár, CSc.; prof. JUDr. J. Suchoža, DrSc. V RS-S pak působí též mj. i odborníci z Česka, např. prof. JUDr. P. Raban, CSc.

[20] Viz rozhovor A. J. Bělohlávka s M. Karfíkovou in Bulletin advokacie č. 9/2018, str. 11–13.

[21] Rozhovor A. J. Bělohlávka s V. Horáčkem in Bulletin advokacie č. 9/2018, str. 14–15.

[22] Blíže viz mj. JANKŮ, M.: Rozhodčí řízení, Alternativní způsoby řešení sporů, VŠFS, 2015, 143 str.

[23] K těmto otázkám viz zejména BĚLOHLÁVEK, A. J.: Rozhodčí řízení versus insolvenční řízení z pohledu práva EU, Obchodněprávní revue č. 6/2018, str. 161–178 a č. 7–8/2018, str. 193–209.

[24] DOBIÁŠ, P.: Standardy rozhodčího řízení v nových řádech mezinárodních rozhodčích soudů, Obchodní právo č. 12/2014, str. 514–524.

[25] Viz KARFÍKOVÁ, M. a kol.: Rozhodčí řízení; 70.výročí stálého rozhodčího soudu u nás… Soukromé právo, č.7–8/2019, str. 2–64; MAISNER, M.: Efektivita rozhodčího řízení, Bulletin advokacie, č. 9/2018, str. 46–50

Go to TOP