Prodejce není odpovědný za porušení ochranných značek u zboží třetích osob

Podle stanoviska generálního advokáta Szpunara ve spojených věcech C-148/21 a C-184/21 neumožňuje specifičnost způsobu fungování internetového prodejce Amazonu dospět k závěru, že bylo označení zboží třetích osob bylo použito ve smyslu unijního práva.  Ačkoli tento internetový zprostředkovatel začleňuje do své nabídky soubor služeb od zveřejňování prodejních nabídek až po zasílání výrobků, nemůže být přímo odpovědný za porušování práv majitelů ochranných známek, k němuž dochází na jeho platformě v důsledku nabídek třetích stran.

 

Skupina Amazon je známým distributorem i provozovatelem tržiště. Amazon proto zveřejňuje na své on-line prodejní stránce jak reklamy na své výrobky, které prodává a zasílá vlastním jménem, tak i reklamy pocházející od třetích prodejců. Kromě toho Amazon nabízí třetím prodejcům doplňkové služby skladování a zasílání výrobků vystavených on-line na jeho platformě, přičemž informuje případné kupující, že je sám těmito činnostmi pověřen.

Christian Louboutin je francouzský tvůrce obuvi, jehož nejznámějšími výrobky jsou dámské boty s vysokými podpatky. Podrážka červené barvy, kterou získal věhlas, je zapsána jako ochranná známka Evropské unie a Beneluxu. Na internetových stránkách Amazonu se pravidelně objevují reklamy na obuv s červenými podrážkami, o nichž Ch. Louboutin tvrdí, že se týkají výrobků, k jejichž uvedení na trh nedal souhlas.

Ve dvou žalobách podaných v Lucembursku (C-148/21) a Belgii (C-184/21) proti Amazonu tvrdí, že tato platforma užívala označení totožné s ochrannou známkou, jejímž je majitelem, pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro které je dotčená ochranná známka zapsána, přičemž zdůrazňuje zejména skutečnost, že sporné reklamy jsou nedílnou součástí obchodní komunikace Amazonu.

V rámci analýzy, který je charakterizován hybridním způsobem fungování Amazonu, se oba předkládající soudy ptají zejména na to, zda může být provozovatel takové on-line prodejní platformy přímo odpovědný za porušení práv majitelů ochranných známek na své platformě. Tato otázka, na rozdíl od otázky týkající se odpovědnosti za škodu, podléhá v unijním právu harmonizovanému režimu[1] . Generální advokát Maciej Szpunar ve svém dnešním stanovisku objasňuje pojem „užívání“ ochranné známky zprostředkovatelem působícím na internetu, který je podle něj třeba použít z pohledu uživatele dané platformy.

V této souvislosti připomíná, že z ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, že jednání on-line zprostředkovatele, které představuje užívání, „přinejmenším znamená, že označení užívá v rámci vlastní obchodní komunikace“.[2]

Podle generálního advokáta je tato podmínka splněna, pokud si příjemce této komunikace vytvoří konkrétní spojitost mezi zprostředkovatelem a dotyčným označením, a dodává, že takovou podmínku je třeba analyzovat z hlediska uživatele dotčené platformy, aby bylo možné posoudit, zda se dané označení tomuto uživateli jeví jako nedílná součást obchodní komunikace tohoto zprostředkovatele.

Je tedy toho názoru, že vnímání běžně informovaného a přiměřeně pozorného uživatele on-line prodejní platformy je prvkem, který má význam pro určení užívání označení v obchodní komunikaci provozovatelem této platformy.

Pokud jde dále o dopad způsobu fungování Amazonu na uznání „užívání“ ochranné známky ve smyslu unijního práva, generální advokát připomíná, že jediným případem, o který se zde jedná, je případ přímé odpovědnosti provozovatele on-line prodejní platformy, neboť tento provozovatel užívá označení totožné s ochrannou známkou. Generální advokát dále uvádí, že nabídky třetích prodejců a nabídky Amazonu jsou prezentovány jednotným způsobem a všechny zahrnují logo Amazonu, podotýká však, že v inzerátech je vždy upřesněno, zda pocházejí od třetích prodejců, nebo zda výrobky prodává přímo Amazon.

Pouhá skutečnost, že jsou vedle sebe umístěny inzeráty Amazonu a inzeráty třetích prodejců, nemůže tedy vést k tomu, aby běžně informovaný a přiměřeně pozorný uživatel internetu mohl vnímat označení zobrazená v inzerátech třetích prodejců jako nedílnou součást obchodní komunikace Amazonu. Totéž platí pro doplňkové služby podpory, skladování a zasílání výrobků opatřených označením totožným s ochrannou známkou, u nichž se na přípravě a zveřejnění prodejních nabídek Amazon rovněž aktivně podílel.

Generální advokát je toho názoru, že za těchto okolností takový provozovatel on-line platformy, jako je Amazon, neuskutečňuje užívání označení.


Zdroj: SD EU
Foto: canva.com


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce EU (Úř. Věstník 2017, L 154, s. 1).

[2] Rozsudky ze dne 23. března 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, bod 56 (viz rovněž tiskovou zprávu č. 32/10); ze dne 12. července 2011, L’Oréal a další, C-324/09, bod 102 (viz rovněž tiskovou zprávu č. 69/11); ze dne 2. dubna 2020, Coty Germany, C-567/18, bod 39 (viz rovněž tiskovou zprávu č. 39/20)

 

Go to TOP