Zákon o metrologii a deliktní jednání v souvislosti s dopravním provozem

V tomto článku nabízíme stručný přehled o významu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, a na něj navazujících prováděcích předpisů, ve vztahu k deliktním jednáním v souvislosti s dopravním provozem.

 

Otakar Kracík

V dopravě jsou v rámci především přestupkového, ale podpůrně i trestního řízení užívána měřidla

 • pro stanovení překročení povolené rychlosti jízdy,
 • pro stanovení požití alkoholického nápoje a
 • pro stanovení požití jiné návykové látky

ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zák. č. 119/2000 Sb., zák. č. 13/2002 Sb., zák. č. 137/2002 Sb., zák. č. 226/2003 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 481/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 18/2012 Sb., zák. č. 85/2015 Sb., zák. č. 264/2016 Sb., zák. č. 183/2017 Sb. a zák. č. 152/2021 Sb.

V České republice se užívají tato měřidla pro stanovení

 • překročení povolené rychlosti jízdy – silniční rychloměry především značky RAMER (mobilní, na stativu, stacionární, přenosný a mobilní úsekový), jejichž výrobcem je firma RAMET, s. r. o., se sídlem Letecká 110, 686 04 Kunovice, IČ: 44018746 (přehled všech značek rychloměrů s certifikátem o schválení typu měřidla s aktuální platností – viz níže).
 • požití alkoholického nápoje – analyzátor alkoholu v dechu typ Alcotest 7510, značka TCM 144/08 – 4644, jehož výrobcem je koncern Dräger Safety AG und Co.KGaA, Revalstrasse 1, Lübeck, Německo, distributor a prodejce Dräger Safety, s. r. o., se sídlem Obchodní 124, 251 01 Čestlice, IČ: 26700778, a
 • požití jiné návykové látky – jednorázové testy na přítomnost jiných návykových látek (kanabis, opiáty, kokain, amfetaminy včetně extáze) značky DrugWipe 5S (testovaný biologický materiál – sliny), DrugWipe 5F (testovaný biologický materiál – stěr z kůže) a DrugWipe 5A (testovaný biologický materiál stěr z kůže, pot, sliny), jehož výrobcem je firma Securetec Detektions-Systeme AG, Lilienthalstrasse 7, Neubiberg – Mnichov, distributor a prodejce LT Seznam, s. r. o., se sídle Karlovarská 378/30, 161 00 Praha 6, IČ: 27258122.

Účelem zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů je podle jeho § 1– úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnických osob (dále jen „subjekty“) a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.

Podle § 3 odst. 1 zákona o metrologii měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými pomocnými měřícími zařízeními se pro účely zákona o metrologii člení na

a) etalony,
b) pracovní měřidla stanovená (dále jen „stanovená měřidla“),
c) pracovní měřidla nestanovená (dále jen „pracovní měřidla“),
d) certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály, pokud jsou určeny k funkci etalonu nebo stanoveného nebo pracovního měřidla.

V § 3 odst. 2 zákona o metrologii je definován etalon měřící jednotky anebo stupnice určité veličiny jako měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání této jednotky anebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti. Uchováváním etalonu se rozumí všechny úkony potřebné k zachování metrologických charakteristik etalonu ve stanovených mezích.

Z hlediska deliktního jednání v souvislosti s dopravním provozem je významné definování pojmu stanovená měřidla – dle § 3 odst. 3 /písm. b), c), e) a f)/ to jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam

b) pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní,
c) pro ochranu zdraví,
e) pro bezpečnost při práci nebo,
f) při ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.

Tímto prováděcím předpisem zákona o metrologii k provedení jeho § 3 odst. 3 (definice pojmu stanovených měřidel) a k provedení § 6 odst. 1 (pojem měřidel podléhajících schvalování typu) je vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu (tato vyhláška účinná od 1. 9. 2002 zrušila obdobnou vyhlášku č. 263/2000 Sb.).

Pod položkou 2. 2. 1 jsou stanovenými měřidly

 • Silniční rychloměry používané při kontrole dodržování pravidel silničního provozu, se stanovenou dobou platnosti ověření 1 rok.

A pod položkou 7. 4. 2 jsou stanovenými měřidly

 • Analyzátory alkoholu v dechu, se stanovenou dobou platnosti ověření 1 rok,

kdy z jazykově-logického výkladu také vyplývá, že se jedná zároveň, jak u silničních rychloměrů, tak u analyzátorů alkoholu v dechu, o měřidla podléhající povinnosti schválení typu.

Z této definice stanovených měřidel pak také vyplývá, že jednorázové testy na přítomnost jiných návykových látek nejsou stanovenými měřidly, a podle § 3 odst. 4 zákona o metrologii spadají do kategorie pracovních měřidel, neboť nejsou etalonem ani stanoveným měřidlem. V této souvislosti lze připomenout tzv. Odborný názor Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ze dne 21. 4. 2006, ze kterého analogicky vyplývá, že tato měřidla jsou určena k používání pro „vlastní potřebu“ obdobně jako např. komerčně běžně dostupné lékařské teploměry nebo lékařské tonometry-tlakoměry.

Zákonodárce na tuto skutečnost pamatoval v ustanovení upravující Získávání informací v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupků v § 67 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky: § 67 odst. 1 písm. c) – Policie je v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupku oprávněna vyžadovat provádění orientačního vyšetření při podezření na ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou pomocí dechové zkoušky nebo odběrem slin nebo potu. Orientační vyšetřeníodborné lékařské vyšetření jsou z hlediska personálního a odborného rozlišeny v § 22 zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek: § 22 odst. 1 – Orientační vyšetření provádí příslušník Policie ČR, příslušník Vojenské policie, strážník obecní policie, příslušník nebo občanský zaměstnanec Vězeňské služby, úředník Probační a mediační služby,  pracovník zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči (zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změnách dalších zákonů), který je k tomu písemně pověřen ředitelem takovéhoto zařízení, zaměstnavatel, osoba pověřená kontrolou nebo zdravotnický pracovník, § 22 odst. 2 – Odborné lékařské vyšetření provádí poskytovatel zdravotnických služeb, který splňuje podmínky pro provedení tohoto vyšetření v rámci jim poskytovaných zdravotnických služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování. 

Konkrétně u řidičů vozidel a jezdců na zvířeti je zákaz požití jiné návykové látky stejně jako požití alkoholického nápoje stanoven v § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), kde je příkaz (pokyn, jehož splnění se bezpodmínečně očekává), že tyto osoby nesmějí bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, kdy by mohly být ještě pod vlivem alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, řídit. U jiných návykových látek uváděných v prováděcím právním předpise se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou, pokud její množství v krevním vzorku řidiče dosáhne alespoň limitní hodnoty stanovené prováděcím předpisem.

Tímto prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou.

 

Název návyk. látky v českém jazyce * Limit. hodnota návyk. látky v krevním vzorku (ng/ml)

Delta 9-tetrahydrokanabinol (9 THC)                            2

Methamfetamin                                                                25

Amfetamin                                                                         25

3,4 Methylendioxymethamfetamin (MDMA)                25

3,4 Methylendioxyamfetamin (MDA)                             25

Benzoylekgonin                                                                 25

Kokain                                                                                 25

Morfin                                                                                 10

Krevní vzorek se získává oddělením krevního séra z odebrané krve řidiče.

 

Z této právní úpravy, týkající se ovlivnění jinými návykovými látkami, z jejího logicko-systematického a jazykového výkladu zcela nepochybně vyplývá, že funkce jednorázových testů na přítomnost jiných návykových látek je detekčně-orientační, kdy především míru ovlivnění jinou návykovou látkou lze zjistit pouze odborným lékařským vyšetřením na základě odebraného krevního vzorku řidiče, takže Policií ČR užívané jednorázové testy na přítomnost jiných návykových látek mají z hlediska zákona o metrologii charakter pracovních měřidel.

 

U analyzátorů alkoholu v dechu a silničních rychloměrů, tedy u stanovených měřidel podléhajících schválení typu a povinnému ověřování,  je závazná rigorózní zákonná úprava týkající se stanovených měřidel dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a na něj navazující prováděcí vyhláška MPO vydaná podle § 27 z. č. 505/1990 Sb., ve znění zákona č. 119/2000 Sb., k provedení § 6 odst. 2, 3 a 9 (schvalování typů měřidel, vydání certifikátu, že měřidlo jako typ bylo schváleno a byla mu přidělena značka schváleného typu, případně, že v certifikátu o schválení typu jsou stanovena omezení v rozsahu, který stanoví ministerstvo vyhláškou), k provedení § 8 odst. 2 a 5 (certifikace referenčních materiálů a pravomoc MPO stanovit vyhláškou podrobnější postup přípravy a certifikace referenčního materiálu), k provedení § 9 odst. 1 a 2 (definice pojmu ověřování stanoveného měřidla a opatření ověřeného stanoveného měřidla úřední značkou nebo vydání ověřovacího listu či použití obou těchto způsobů), k provedení § 16 (pojem autorizovaného metrologického střediska, podmínky autorizace subjektu-žadatele Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) a k provedení § 19 až 21 (registrace subjektů, které hodlají opravovat nebo montovat stanovená měřidla a autorizace subjektu k výkonu úředního měření), tj. vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, a již shora zmiňovaná prováděcí vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

Poněkud nepřesný až zavádějící odkaz č. 8 v poznámkách pod čarou v zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, u jeho § 20 odst. 3 má potencionál způsobit v policejní praxi při odhalování a šetření přestupků v dopravě řadu přehmatů či libovůle, které přesně připomínají starořímskou právní zásadu, že „Narušováním jednoho zákona se ostatní oslabují“ = Unam tollendo legem ceteras infirmatis.

V tomto citovaném   zákoně – Část první, Hlava V (§ 19 až § 25) – je upraveno Vyšetření přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek. V jeho § 20 je upravené orientační a odborné lékařské vyšetření.

Odstavec 1. upravuje okruh povinných osob – „Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření je povinna se podrobit osoba,

a) u které je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vykonává nebo vykonávala činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek,
b) u které je důvodné podezření, že se požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek,
c) u které je důvodné podezření, že přivodila sobě nebo jiné osobě újmu na zdraví anebo způsobila jiné osobě škodu na majetku v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky,
d) která je mladší 18 let a u níž je důvodné podezření, že

1) alkoholický nápoj požila nebo jí byl v rozporu s tímto zákonem prodán nebo podán alkoholický nápoj nebo jí byla konzumace alkoholického nápoje jinak umožněna, nebo
2) jinou návykovou látku užila, nebo jí bylo užití jiné návykové látky umožněno,

e) která je ve výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody,
f) která vykonává ústavní ochranné léčení, anebo ambulantní ochranné léčení protialkoholní nebo protitoxikomanické, nebo
g) které byl soudem uložen trest obecně prospěšných prací nebo které bylo soudem nebo státním zástupcem uloženo vykonat společensky prospěšnou činnost anebo zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek.“

Odstavec 2. upravuje okolnosti, kdy povinná osoba orientační vyšetření odmítne nebo ho nelze provést či úspěšně dokončit, a následky odmítnutí odborného lékařského vyšetření = „V případě, že povinná osoba podle odstavce 1 orientační vyšetření odmítne nebo takové vyšetření nelze provést nebo úspěšně dokončit, provede se odborné lékařské vyšetření. Pokud odborné lékařské vyšetření osoba odmítne, hledí se na ní, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.“

Odstavec 3. stanoví, že „Spočívá-li orientační vyšetření na ovlivnění alkoholem v dechové zkoušce provedené analyzátorem alkoholu v dechu, který splňuje podmínky stanovené jiným právním předpisem 8), odborné lékařské vyšetření se neprovede.“

V poznámce pod čarou č. 8 je pouze, pokud se týká jiného právního předpisu, odkaz na vyhlášku č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, kdy zcela pomíjí samotný zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášku č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.
Zvýšené riziko libovůle v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupků v dopravě je podpořeno při absenci citace hlavní zákonné normy, tj. zákona o metrologii a jeho prováděcí vyhlášky č. 262/2000 Sb., ustanovením § 67 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve kterém je stanoveno, že Odběr krve musí být proveden, požádá-li o to osoba podezřelá z přestupku. Poskytovatele zdravotnických služeb a zdravotnická zařízení, kde má být odběr krve proveden, určí policista, který rovněž zajistí dopravu osoby do tohoto zařízení. Policista následně zajistí provedení rozboru odebrané krve poskytovatelem zdravotních služeb. Náklady spojené s dopravou osoby do zdravotnického zařízení, odběrem krve a jejím následným rozborem hradí osoba, která o něj požádala, pokud je touto osobou osoba nezletilá, která není plně svéprávná, hradí tyto náklady její zákonný zástupce“ (prozaicky se však v běžné praxi stává, že se sice řidič podrobil orientačnímu vyšetření na ovlivnění alkoholem spočívající v dechové zkoušce provedené analyzátorem alkoholu v dechu, kdy s jejím výsledkem z různých důvodů nesouhlasí, ale policisté jej náležitě o jeho právu na provedení odběru krve nepoučí nebo jeho odvoz k odběru krve do zdravotnického zařízení podmiňují bezprostřední finanční úhradou nákladů spojených s jeho dopravou nebo i nákladů spojených s odběrem krve a jejím rozborem, či časovou zaneprázdněností policistů s tím, že si může své námitky uplatnit u místně příslušného přestupkového správního orgánu apod., kdy tyto příběhy se mohou často blížit k naplnění citátu Marka Edelmana, jednoho z mála přeživších vůdců povstání ve varšavském ghettu, pozdějšího významného polského kardiologa, že „Největší lidská zla a utrpení vznikají z drobných křivd a hloupostí“).

V odstavci 4. je pak zakotveno, že „Za účelem stanovení krevních hladin alkoholu nebo jiných návykových látek pomocí specifických toxikologických metod se provede toxikologické vyšetření biologického materiálu odebraného v rámci odborného lékařského vyšetření (dále jen „toxikologické vyšetření“).“

 

Z této shora citované zákonné úpravy jednoznačně vyplývá, že orientační vyšetření na ovlivnění alkoholem provedené analyzátorem alkoholu v dechu je v souladu se zákonem pouze při odhalování přestupků a jejich šetření.

Důležitost přísného dodržování všech standardů zakotvených u stanoveného měřidla-analyzátoru alkoholu v dechu především zákonem o metrologii a na něj navazujícího úplného výčtu jeho prováděcích vyhlášek podtrhuje Odborný nález Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ze dne 21. 4. 2006.

„Jako stanovená měřidla se používají všechny analyzátory alkoholu v dechu mimo analyzátorů, používaných k vlastní potřebě (obdobně jako lékařské teploměry a tonometry – tlakoměry), a to proto, že se na základě naměřených hodnot analyzátorů usuzuje na spáchání přestupku a k jeho prokázání pak následují další kroky, které vedou k omezení práv příslušné osoby. Stát musí zabezpečit, aby se tak dělo v odůvodněných případech. Obzvláště to pak platí v těch případech, kdy se rozhoduje pouze na základě údaje analyzátorů“.

 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1) je v oblasti metrologie ústředním státním orgánem, který byl zřízen zákonem ČNR č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, jeho hlavním posláním je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství České republiky v Evropské unii, kdy od 1. 1. 2018 přešly všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem na Českou agenturu pro standardizaci (ČAS).

 

Konkrétně v oblasti metrologie v § 13 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb. Úřad

a) stanoví program státní metrologie a zabezpečuje jeho realizaci,

b) zastupuje ČR v mezinárodních metrologických organech a organizacích, zajišťuje úkoly vyplývající z tohoto členství a koordinuje účast orgánů a organizací na plnění těchto úkolů i úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv,

c) autorizuje subjekty k výkonům v oblasti ověřování stanovených měřidel, k certifikaci referenčních materiálů a úředního měření, pověřuje oprávněné subjekty k uchovávání státních etalonů a kontroluje plnění stanovených povinností u všech těchto subjektů, při zjištění nedostatků v plnění stanovených povinností může autorizaci odebrat,

d) provádí kontrolu činnosti Českého metrologického institutu,

e) kontroluje dodržování povinností stanovených zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, při výkonu kontroly postupuje podle zvláštního právního předpisu,

f) poskytuje metrologické expertizy, vydává osvědčení o odborné způsobilosti metrologických zaměstnanců a stanoví podmínky za účelem jednotného postupu subjektů pověřených uchováváním státních etalonů, autorizovaných metrologických středisek a subjektů pověřených výkonem úředního měření,

g) zveřejňuje ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci. metrologii a státní zkušebnictví, zejména subjekty pověřené k uchovávání státních etalonů, autorizovaná metrologická střediska a subjekty autorizované pro úřední měření, státní etalony, seznamy certifikovaných referenčních materiálů a schválené typy měřidel, (elektronická databáze autorizovaných metrologických středisek – ředitel odboru metrologie Ing. Zbyněk Veselák, tel. č. 221 802 131, email: veselak@unmz.cz ),

h) plní úkoly podle zvláštních předpisů.

A v § 13 odst. 2 zák. č. 505/1990 Sb. Úřad oznamuje orgánům Evropského společenství nebo příslušným orgánům států, se kterými jsou uzavřeny mezinárodní smlouvy, v rozsahu z těchto smluv vyplývajícím, informace o subjektech pověřených ke schválení typu měřidel a k ověřování měřidel.

 

Český metrologický institut (se sídlem Okružní 772/31, 638 00 Brno – Lesná, IČ: 00177016) je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti v rozsahu podle § 14 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a plní funkci státní správy, která mu byla svěřena v rozsahu zákona o metrologii.

Zajišťuje služby ve všech základních oblastech metrologie:

 • fundamentální metrologie – uchovávání a rozvoj státních etalonů, výzkum a vývoj v metrologii,
 • přenos jednotek – kalibrace etalonů a pracovních měřidel,
 • legální metrologie – schvalování typu měřidel, prvotní a následné ověřování stanovených měřidel, státní metrologický dozor, posuzování shody u měřidel, certifikace referenčních materiálů.

Ve vztahu k deliktnímu jednání v dopravě je významné, že Český metrologický institut schvaluje typy měřidel (vydává certifikát o schválení typu měřidla), ověřuje stanovená měřidla (je ze zákona univerzálně oprávněn ověřovat všechna stanovená měřidla) a vykonává státní metrologický dozor u autorizovaných metrologických středisek.

 

V § 6 zákona č. 505/1990 Sb. je upraveno povinné schvalování typů měřidel a v § 7 tohoto zákona je upraveno povinné schvalování typů dovezených měřidel (které je obdobné jako u tuzemských měřidel), schvalování provádí Český metrologický institut (dále jen „ČMI“) vždy na žádost. U dovezeného měřidla podává žádost o schválení typu ten, kdo uskutečňuje jeho dovoz, pokud již nebyl typ schválen na žádost zahraničního výrobce před uskutečněním dovozu. Na základě technických zkoušek a dalších zjištění ČMI vydá certifikát, že měřidlo jako typ schvaluje a přidělí mu značku schválení typu, kterou musí výrobce, pokud tak stanoví ministerstvo vyhláškou č. 262/2000 Sb., umístit na měřidlo. Platnost certifikátu o schválení typu měřidla zaniká uplynutím deseti let od data jeho vydání. Tuto lhůtu může ČMI na žádost výrobce nebo dovozce prodloužit o dalších deset let. Platnost certifikátu o schválení typu se pozastavuje, jestliže změnou konstrukce měřidla, použitého materiálu nebo technologie jeho výroby byly ovlivněny vlastnosti rozhodné pro schválení. Měřidla neschváleného typu, pokud měl být tento typ schválen (viz vyhláška č. 345/2002 Sb.), nelze uvádět do oběhu.

 

Přehled aktuálně platných certifikátů o schválení typu měřidla ČMI

 

SILNIČNÍ RYCHLOMĚRY

Poř. č. * typ měřidla  značka schváleného typu * žadatel(výrobce) * platnost do

 

1. radarový měřič rychlosti typ AD 9 * TCM 162/03-3832 * RAMET, a. s. * 18. 5. 2023

2. mobilní úsekový rychloměr RAM-CAM * TCM 162/19-5695 * RAMET, a. s. * 9. 12. 2029

3. radarový měřič rychlosti RAMER 10–provedení: T, C, P, O, G, PT * TCM 162/10-4724 * RAMET, s. r. o. * 19. 2. 2031

4. silniční rychloměr typ ES7,0 * TCM 162/19-5669 * GEOMOS CZ, spol. s r. o.  * 11. 9. 2029

5. silniční rychloměr typ SYDO Traffic Velocity Z * TCM 162/20-5701 * GEOMOS CZ, spol. s r. o. * 13. 1. 2030

6. silniční rychloměr typ SYDO Traffic® Velocity * TCM 162/12-4907 * GEOMOS CZ, spol. s r. o. * 31. 1. 2032

7. silniční rychloměr typ Unicam VELOCITY3 * TCM 162/04-4072  CAMEA, spol. s r. o. * 28. 7. 2024

8. silniční rychloměr typ UnicamSPEED * TCM 162/08-4634 * CAMEA, spol. s r. o. * 12. 11. 2028

9. silniční rychloměr typ UnicamSPEED-R * TCM 162/19-5632 * CAMEA, spol. s r. o. * 14. 3. 2029

10. silniční rychloměr typ UnicamVELOCITY 4 * TCM 162/15-5328 * CAMEA, spol. s r. o. * 4. 10. 2025

11. silniční úsekový rychloměr typ ČDT-SpeedCAM * TCM 162/21-5852 *  ČD-Telematika, a. s. * 21. 11. 2031

12. silniční rychloměr typ RRC-S * TCM 162/17-5458 * AŽD Praha, s. r. o. * 13. 3. 2027

13. silniční rychloměr typ MUR-07 * TCM 162/11-4861 * AŽD Praha. s. r. o. * 16. 8. 2031

14. silniční rychloměr typ ProLASER III-DOK II * TCM 162/15-5283 * LAVET, s. r. o. * 1. 1. 2025

15. silniční rychloměr typ LaserCam 4 * TCM 162/16-5389 * SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o. * 30. 6. 2026

16. silniční rychloměr typ LTI 20/20 TruCAM II * TCM 162/18-5615 * ATS-TELCOM PRAHA, a. s. * 30. 10. 2028

17. silniční rychloměr typ PoliScan F1 HP * TEU 162/13-5049 * CROSS Zlín, a. s. * 24. 4. 2023

 

ANALYZÁTORY ALKOHOLY V DECHU

1. analyzátor alkoholu v dechu typ Alcotest 7510 * TCM 144/08-4644 * Dräger Safety, s. r. o. * 28. 4. 2029

 

Náležitosti certifikátu a značky

ČMI vydá o schválení typu certifikát, který dle § 3 vyhlášky č. 262/2000 Sb. obsahuje:

a) výrok o schválení typu stanoveného měřidla,
b) identifikační údaje o žadateli (jméno, příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
c) údaje o stanoveném měřidle (název, typ, výrobce),
d) značku schváleného typu a určení, její velikost,
e) dobu platnosti certifikátu,
f) úřední razítko a podpis oprávněné osoby s uvedením jejího příjmení, jména a funkce,
g) určení místa pro umístění úřední značky na stanoveném měřidle.

Přílohou certifikátu je protokol o technické zkoušce, který obsahuje výsledky přezkoušení daného typu doplněné o popisy, nákresy a schémata nutné pro identifikaci typu a objasnění jeho funkce.

Podobu značky schválení typu na měřidle stanoví příloha č. 1 k vyhlášce č. 262/2000 Sb. Značka schválení typu se umísťuje přímo na stanoveném měřidle. U stanovených měřidel, u nichž není umístění značky schválení typu technicky proveditelné nebo není účelné, se tato skutečnost uvede v certifikátu.

 

Autorizovaná metrologická střediska jsou ve smyslu § 16 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, subjekty, které Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě jejich žádosti autorizoval k ověřování stanovených měřidel nebo k certifikaci referenčních materiálů.

Prvním krokem v procesu autorizace je prověření úrovně jejich metrologického a technického vybavení, které provádí Český metrologický institut. Současně Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví provádí prověřování kvalifikace odpovědných zaměstnanců, která je doložena certifikátem způsobilosti vydaným autorizovanou osobou nebo osvědčením o odborné způsobilosti vydaným samotným Úřadem.

Na udělení autorizace není právní nárok.

Podle § 9 odst. 2 vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, může Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydat rozhodnutí o autorizaci metrologického střediska, pokud žadatel splňuje tyto podmínky:

a) je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem,
b) je vybaven etalony a dalším zařízením potřebným k provádění příslušných technických a administrativních úkonů,
c) má zaměstnance způsobilé k úkonům v rozsahu autorizace s odpovídajícími znalostmi a schopnostmi,
d) nemá finanční nebo jiné zájmy, které by mohly ovlivnit výsledky metrologické činnosti, která je předmětem autorizace, při přímém prodeji veřejnosti nesmí být autorizovaný subjekt uživatelem, výrobcem, opravcem, dovozcem ani distributorem těchto měřidel,

(Tuto podmínku ve smyslu § 9 odst. 2 písm. d) této vyhlášky jednoznačně nesplňuje obchodní firma Dräger Safety, s. r. o., proto pokud Policie ČR „dokládá“ platnost Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla, analyzátoru alkoholu v dechu, jakýmsi jednostránkovým Kalibračním protokolem vydaným zaměstnancem této společnosti, nejedná se o zákonem stanovený způsob každoročního ověření stanoveného měřidla, ale, jak na straně Policie ČR, tak jmenované obchodní firmy, o přestupek, viz níže.

Rovněž v případě obchodní firmy RAMET, a. s., IČ: 25638891, která je vedená v databázi autorizovaných metrologických středisek Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako jediné autorizované metrologické středisko pro stanovená měřidla – silniční rychloměry s každoročním ověřením, je otázkou další diskuze, zda tato obchodní firma splňuje podmínky pro udělení statutu a pro výkon činnosti autorizovaného metrologického střediska podle citovaného § 9 odst. 2 písm. d), pokud je sama výrobcem silničních rychloměrů stejně, jako kapitálově, majetkově a personálně s ní spojená  obchodní firma RAMET, s. r. o., IČ: 44018746, když jejich jediným totožným akcionářem a společníkem je obchodní firma RAMET holding, s. r. o., IČ: 06343082, kde je jediným společníkem Bohuslav Malušek, kdy všechny tyto tři firmy mají totožné sídlo a personálně shodný statutární orgán – Bohuslava Malušku. Sice v databázi autorizovaných metrologických středisek u subjektu RAMET, a. s., je jako statutární orgán veden Ing. Viktor Lokaj, ale to evidentně neodpovídá skutečnému stavu, navíc z webových stránek POLICIE ČR při zadání hesla silniční rychloměry je zřejmé, že tyto rychloměry vyráběné, ať RAMET, a. s., nebo RAMET, s. r. o., pro Krajská ředitelství Policie ČR nezákonně ověřuje RAMET, a. s., což je v transparentním rozporu s platnou zákonnou úpravou, neboť bodovací systém a přestupky týkající se překročení povolené rychlosti podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, jsou nekompromisní. Vysoké překročení rychlosti – 5 bodů, tj. § 125c odst. 1 písm. f) bod 2. – o 40 km/h a více v obci, o 50 km/h a více mimo obec – pokuta § 125c odst. 5 písm. d) od 5 000 Kč do 10 000 Kč, vyšší překročení rychlosti – 3 body, tj. § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 – o 20 km/h a více v obci, o 30 km/h a více mimo obec – pokuta § 125c odst. 5 písm. f) od 2 500 Kč do 5 000 Kč, střední překročení rychlosti – 2 body, tj. § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 – o méně než 20 km/h v obci, o méně než 30 km/h mimo obec – pokuta § 125c odst. 5 písm. g) od 1 500 Kč do 2 500 Kč, a tzv. dříve bloková pokuta nyní příkaz na místě § 125c odst. 7 překročení do 20 km/h pokuta 1 000 Kč a překročení rychlosti o 20 km/h v obci a o 30 km/h mimo obec pokuta 2 000 Kč).

e) prokázal metrologickou, technickou a personální způsobilost k ověřování stanovených měřidel předložením k tomu zákonem stanovených osvědčení nebo osvědčení o akreditaci

Podle § 9 odst. 3 vyhlášky č. 262/2000 Sb. při udělení autorizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydá rozhodnutí o autorizaci a přidělí autorizovanému metrologickému středisku úřední značku ověření stanoveného měřidla. V podmínkách autorizace kromě základních požadavků a povinností stanoví zejména

a) rozsah metrologické činnosti v rámci autorizace,
b) specifikaci atalonů a dalšího přístrojového vybavení, se zajištěním jejich metrologické návaznosti,
c) metodiky ověřování stanovených měřidel nebo certifikace certifikovaných referenčních materiálů ve vztahu k předmětu a rozsahu autorizace,
d) seznam zaměstnanců zabezpečujících metrologickou činnost v rozsahu autorizace.

Neplní-li autorizovaný subjekt povinnosti stanovené zákonem nebo podmínkami stanovenými v rozhodnutí o autorizaci, nebo o to požádá, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví rozhodnutí o autorizaci pozastaví, změní nebo zruší.

Tento Úřad autorizovanému metrologickému středisku přiděluje, popřípadě odnímá úřední značku pro ověřování měřidla.

V rozhodnutích a osvědčeních je autorizované metrologické středisko povinno uvést svůj název a připojit k podpisu otisk razítka autorizovaného metrologického střediska.

Jiné subjekty než ty, které jsou k tomu autorizovány nejsou oprávněny užívat označení autorizované metrologické středisko, a to ani jako součást svého názvu. Na tento striktní zákonný pokyn úzce navazuje ustanovení § 23 zákona o metrologii, které se týká přestupků na úseku metrologie.

Podle § 23 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb. se subjekt dopustí přestupku tím, že

a) uvede do oběhu měřidlo, jehož typ nebyl schválen, ač měl být, nebo které nemělo vlastnosti schváleného typu anebo nebylo ověřeno, ač mělo být,
b) použil stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl předmětný druh měřidla vyhlášen jako stanovený (vyhláška č. 345/2002 Sb.),
c) neoprávněně použil, pozměnil nebo poškodil úřední značku měřidla,
d) ověřil stanovené měřidlo bez oprávnění podle § 14 nebo § 16 nebo provedl úřední měření bez oprávnění podle § 21, nebo opravil, popřípadě provedl montáž stanoveného měřidla bez registrace podle § 19 zákona o metrologii.

Podle § 23 odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, lze za přestupky uvedené v odstavci 1 uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč, podle § 23 odst. 3 zákona o metrologii shora uvedené přestupky projednává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

 

Používání měřidel

§ 11 zákona o metrologii upravuje používání stanovených měřidel (vyhláška č. 345/2002 Sb.) tak, že mohou být používána pro daný účel jen po dobu platnosti provedeného ověření. Novému ověření však tato měřidla již nepodléhají, pokud prokazatelně přestala být užívána k účelům, pro které byla vyhlášena jako stanovená.

Český metrologický institut je oprávněn zjišťovat u uživatelů plnění povinnosti předkládat stanovená měřidla k ověření. Zjistí-li, že je používané stanovené měřidlo bez platného ověření, měřidlo zaplombuje nebo zruší úřední značku.

Pokud se týká tzv. pracovních měřidel, která nepodléhají vyhlášené povinnosti platného ověření, je stanoveno, že jejich jednotnost a správnost zajišťuje v potřebném rozsahu jejich uživatel kalibrací, není-li pro dané měřidlo vhodnější jiný způsob či metoda.

V § 11a zákona o metrologii je upraveno právo osoby, která může být dotčena nesprávným měřením stanoveného měřidla tak, že na její žádost je jeho uživatel povinen požádat o přezkoušení stanoveného měřidla. Český metrologický institut a subjekty autorizované podle zákona o metrologii k ověřování příslušného druhu stanovených měřidel přezkouší stanovené měřidlo a o přezkoušení vydají osvědčení, jehož přílohou je zkušební protokol. Náležitosti osvědčení o přezkoušení a náležitosti zkušebního protokolu stanoví ministerstvo vyhláškou č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.  Stanovené měřidlo se považuje za vyhovující, pokud má při přezkoušení metrologické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy (např. certifikát o schválení typu). Náklady přezkoušení stanoveného měřidla hradí buď žadatel o přezkoušení v případě, že stanovené měřidlo je shledáno při přezkoušení vyhovujícím, nebo uživatel stanoveného měřidla v případě, že stanovené měřidlo je shledáno při přezkoušení nevyhovujícím.

 

Ověřování a kalibrace měřidla

Rozdíl mezi ověřováním a kalibrací spočívá v tom, že ověřování se týká stanovených měřidel ve smyslu zákona o metrologii a na něj navazující prováděcí vyhlášky č. 345/2002 Sb. a kalibrace se týká pracovního měřidla.

Ve smyslu § 9 zákona o metrologii se ověřením potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Tento požadavek se považuje za splněný, pokud má měřidlo požadované metrologické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy (např. certifikát o schválení typu). Opatření obecné povahy kromě požadovaných metrologických vlastností stanoveného měřidla stanoví i zkoušky při jeho ověřování. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou č 262/2000 Sb.

Ověřované stanovené měřidlo opatří Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko úřední značkou nebo vydá ověřovací list anebo použije obou těchto způsobů. Grafickou podobu úřední značky a náležitosti ověřovacího listu stanoví ministerstvo vyhláškou č. 262/2000 Sb. Poškozování nebo pozměňování platných úředních značek je zakázáno.

Při kalibraci pracovního měřidla se jeho metrologické vlastnosti porovnávají zpravidla s etanolem, není-li etalon k dispozic, lze použít certifikovaný nebo ostatní referenční materiál za předpokladu dodržení zásad návaznosti měřidel.

Doba platnosti ověření stanoveného měřidla určená vyhláškou č. 345/2002 Sb. se počítá od začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření stanoveného měřidla provedeno. U stanovených měřidel a certifikovaných referenčních materiálů, pro něž se vystavuje ověřovací list nebo certifikát, se doba platnosti počítá ode dne vydání ověřovacího listu nebo certifikátu.

Platnost ověření stanoveného měřidla zaniká, jestliže

a) uplynula doba platnosti jeho ověření,
b) byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti,
c) stanovené měřidlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověřování,
d) byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka,
e) je zjevné, že i při neporušeném ověření stanoveného měřidla ztratilo toto stanovené měřidlo požadované metrologické vlastnosti,
f) bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného měřidla v případě, kde to stanoví certifikát o schválení typu měřidla nebo opatření obecné povahy.

Postup při ověřování je upraven v § 5 vyhlášky č. 262/2000 Sb. tak, že místem pro uplatnění požadavku na ověření stanoveného měřidla je buď územně příslušné pracoviště Českého metrologického institutu, nebo autorizované metrologické středisko, které je pro požadovaný výkon autorizováno. Požadavek na ověření pro následující rok je třeba uplatnit do 31. prosince roku předcházejícího, výjimečně do 60 dnů před uplynutím doby platnosti ověření. Požadavek na ověření nového nebo opraveného stanoveného měřidla se uplatňuje po jeho dodání a instalaci nebo po provedené opravě. Český metrologický institut nebo metrologické středisko, které je pro požadovaný výkon autorizováno, určí místo, kde se ověřování stanovených měřidel provádí, což je zejména vlastní laboratoř Českého metrologického institutu nebo místo instalace stanovených měřidel, dále může v případech, kdy je to účelné, stanovit hromadné ověřování, při kterém se využívá vyhodnocení výsledků výběru ověřovaných stanovených měřidel na základě statistických metod.

Ověření stanoveného měřidla se potvrdí opatřením stanoveného měřidla úřední značkou na místech určených v certifikátu stanoveného měřidla nebo vydáním ověřovacího listu (§ 6 odst. 1 vyhl. č. 262/2000 Sb.).

Základem úřední značky je symbol „dvouocasého lva“, doplněný písmeny „CM“ přidělenými ČMI nebo písmeny „K“ nebo „CZK“ přidělenými autorizovaným metrologickým střediskům. U stanovených měřidel, která podléhají následnému „ověřování“, je úřední značka doplněna posledním dvojčíslím roku, v němž bylo ověření provedeno.

 

Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla – § 14a vyhlášky č. 262/2000 Sb. – musí obsahovat:

a) název „Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla“,
b) identifikační údaje ČMI nebo subjektu, který osvědčení vydal,
c) číslo osvědčení,
d) počet stran osvědčení a jeho příloh,
e) datum vydání,
f) identifikační údaje žadatele o přezkoušení stanoveného měřidla,
g) identifikační údaje stanoveného měřidla, a to název (druh), výrobce, typ měřidla, výrobní číslo nebo další identifikační označení,
h) výrok o výsledku přezkoušení stanoveného měřidla včetně výroku o shodě se stanovenými požadavky a identifikace použitého kriteriálního předpisu,
i) výrok o platnosti nebo neplatnosti ověření stanoveného měřidla, v případě neplatnosti ověření důvodu neplatnosti,
j) datum a místo provedení přezkoušení,
k) identifikační číslo zkušebního protokolu,
l) prohlášení, že osvědčení o přezkoušení a zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu toho, kdo jej vydal, rozmnožované jinak než celé a
m) podpis odpovědného zaměstnance ČMI nebo subjektu, který osvědčení vydal.

Přílohou osvědčení o přezkoušení je zkušební protokol, který má tyto náležitosti:

a) název „Zkušební protokol“,
b) identifikační údaje ČMI nebo subjektu, který zkušební protokol vydal,
c) číslo zkušebního protokolu,
d) celkový počet stran zkušebního protokolu,
e) datum vydání zkušebního protokolu,
f) identifikační údaje stanoveného měřidla, a to název (druh), výrobce, typ, výrobní číslo, popřípadě další údaje (například měřící rozsah),
g) identifikační údaje dokumentu, který byl aplikován jako předpis stanovující metrologické a technické požadavky na měřidlo a metodu zkoušení pro přezkoušení, případně i identifikační údaje pracovního postupu použitého pro přezkoušení,
h) výsledky vnější prohlídky včetně posouzení stanovených označení, která mají být umístěna na stanoveném měřidle, a posouzení, zda stanovené měřidlo je způsobilé k technické zkoušce, pokud není způsobilé, důvody nezpůsobilosti tohoto měřidla,
i) datum a místo provedení přezkoušení,
j) prohlášení, že zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu toho, kdo jej vydal, rozmnožován jinak než celý a
k) jméno a podpis osoby, která provedla zkoušku, razítko ČMI nebo subjektu, který zkušební protokol vydal.

Pokud je měřidlo způsobilé k technické zkoušce, zkušební protokol obsahuje dále tyto údaje:

a) údaje o podmínkách, při kterých bylo přezkoušení provedeno,
b) identifikační údaje použitých etalonů a údaje o jejich platné metrologické návaznosti (číslo kalibračního listu),
c) výsledky přezkoušení stanoveného měřidla včetně přehledu naměřených hodnot a vyhodnocení chyb přezkušovaného měřidla,
d) údaj o počátečním a konečném stavu hodnoty měřené veličiny přezkušovaného měřidla, pokud to měřidlo umožňuje.

 

Závěr

Již čeští panovníci, jako Václav IV. nebo Rudolf II., se vypořádávali s praktikami metrologických nepoctivců jejich veřejným namáčením v řece v železném koši. Dnes máme moderní, přirozeně právní, základní principy právního státu, jehož základními podmínkami, jak je v roce 1964 definoval americký právní teoretik Lon L. Fuller ve své knize „The Morality of Law“, jsou

 • zákony musí být zveřejněny, musí být pro občany srozumitelné, transparentní a dosažitelné,
 • zákony si nemohou odporovat, nemohou být přijaty svévolně nebo zpětně,
 • musí existovat soulad mezi přijatými zákony a jednáními vládních úředníků a správy,
 • musí existovat úzká souvislost mezi právem a morálkou, tzv. „vnitřní morálka práva“.

Na základě těchto principů je pak otázkou odborné i veřejné diskuse, zda shora uváděná zákonná pravidla upravující pojem měřidel a měření v oblasti především silničních dopravních deliktů jsou oprávněnými subjekty a státními úřady v plné míře dodržována.

Bez hlubšího rozboru shora uvedené problematiky lze však již nyní konstatovat, že společnost Dräger Safety, s. r. o., není oprávněna ověřovat stanovená měřidla – analyzátory alkoholu v dechu, že je přinejmenším sporné, zda obchodní společnost RAMET, a. s., splňuje podmínky pro udělení statutu autorizovaného metrologického střediska s oprávněním ověřovat stanovená měřidla – silniční rychloměry, a že u přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zákoníku nestačí k jeho prokázání orientační vyšetření analyzátorem alkoholu v dechu.

Z těchto skutečností lze predikovat, že v oblasti procesního nalézání práva, ať již ovlivnění řidiče alkoholem, tak stupně překročení povolené rychlosti, bude nutné využít řádných a pokud je zákon připouští také mimořádných opravných prostředků.

 

JUDr. Otakar Kracík, autor působí jako podnikový právník
Foto: canva.com

Go to TOP