SD EU: Osvědčení z Moldavska k prodeji vína v Česku nestačí

Osvědčení orgánů třetího státu o souladu určité šarže vína s unijními enologickými postupy není samo o sobě důkazem o dodržení těchto postupů pro účely uvedení této šarže na trh Evropské unie. Jestliže navzdory vydání tohoto osvědčení nebyly tyto postupy dodrženy, nemůže být důkazní břemeno v otázce zavinění obchodníka přeneseno na orgány členských států, uvedl Soudní dvůr EU v rozsudku ve věci C-86/20 Vinařství U Kapličky publikovaném dne 28. dubna 2022.

 

České orgány uložily v lednu 2016 české společnosti Vinařství U Kapličky pokutu ve výši 2 100 000 korun českých (přibližně 80 000 eur) z důvodu, že v České republice uváděla do oběhu šarže vína dovezené z Moldavska, které nebyly v souladu s unijními enologickými postupy.

Společnost Vinařství U Kapličky podala proti tomuto rozhodnutí žalobu ke Krajskému soudu v Brně, v níž mimo jiné namítala, že měla být považována za zproštěnou odpovědnosti za daný delikt, jelikož moldavské orgány potvrdily, že předmětné šarže vína jsou s těmito postupy v souladu.

Krajský soud v Brně položil Soudnímu dvoru otázku, zda osvědčení vydané moldavskými orgány je z hlediska nařízení o trzích se zemědělskými produkty1 relevantní pro posouzení souladu předmětných šarží vína se shora uvedenými enologickými postupy. Dále mu položil otázku, zda v případě, že tyto postupy navzdory vydání takového osvědčení dodrženy nebyly, je česká právní úprava, která vnitrostátním orgánům ukládá důkazní břemeno v otázce zavinění obchodníka při porušení pravidel uvádění na trh, slučitelná s nařízením o financování společné zemědělské politiky (SZP)2.

V dnešním rozsudku Soudní dvůr konstatoval, že osvědčení vydané moldavskými orgány je určeno k tomu, aby bylo předáno orgánům členského státu dovozu při dokončení celních formalit požadovaných pro dovoz dané šarže do Unie.

Unijní enologické postupy však musí být dodrženy nejen pro účely dovozu dané šarže, ale také pro účely jejího uvedení na trh v Unii. Ačkoli je výše uvedené osvědčení do určité míry relevantní i pro účely uvedení dané šarže na trh, není samo o sobě důkazem o dodržení těchto postupů pro tytéž účely. Unijní normotvůrce totiž tomuto osvědčení takový účinek nepřiznal a nesoulad určité šarže vína s unijními enologickými postupy může být dán okolnostmi, k nimž dojde po vydání osvědčení a které by mohly nastat mimo jiné v rámci její přepravy.

Osoba, která uvedla na trh šarže vína, jež nejsou v souladu s pravidly uvádění na trh, tedy nemůže platně presumovat, že těmto pravidlům vyhověla, na základě pouhé skutečnosti, že měla k dispozici osvědčení vydané třetím státem vývozu. Vzhledem k tomu, že na základě nařízení o financování SZP musí tato osoba, chce-li se vyhnout uložení příslušných sankcí, prokázat, že za nesplnění těchto pravidel nenese zavinění, není vnitrostátní právní úprava, která toto důkazní břemeno ukládá vnitrostátním orgánům, s tímto nařízením slučitelná.

Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce curia.europa.eu v den vyhlášení.

 

Zdroj: SD EU
Foto: canva.com

Go to TOP