Žádosti o výplatu zvýšených náhrad je nutné doručit GSFT do 28. dubna!

Garanční systém finančního trhu upozorňuje klienty Sberbank CZ, že ve čtvrtek 28. dubna 2022 končí lhůta pro doručení žádostí o výplatu zvýšených náhrad za pojištěnou pohledávku z vkladu podle § 41eb odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Oprávněnými osobami k výplatě zvýšených náhrad z Fondu pojištění vkladů jsou fyzické osoby, které byly vkladateli (popř. jinými oprávněnými osobami) ke dni 28.2. 2022, tj. ke dni, kdy Garanční systém obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a. s., dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek, a splňují podmínky pro výplatu zvýšené náhrady za pojištěnou pohledávku z vkladu, tj. pokud jim na účet byla připsána částka, která je:

 

  • úhradou kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci, která slouží k bydlení podle údajů v katastru nemovitostí,
  • vypořádáním společného jmění manželů při rozvodu manželství,
  • pojistným plněním pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti,
  • dědictvím,
  • vyplacením jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření,
  • odstupným vyplaceným při výpovědi z pracovního poměru nebo odchodným vyplaceným při skončení služebního poměru,
  • pojistným plněním pro případ újmy způsobené trestným činem,
  • vyplacením náhrady újmy způsobené trestným činem, nebo vydáním bezdůvodného obohacení získaného trestným činem,
  • vyplacením náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo o ochranném opatření,
  • poskytnutím peněžité pomoci oběti trestného činu.

Těmto osobám zároveň musela být částka připsána na účet (nebo oprávněná osoba nabyla oprávnění s touto částkou poprvé nakládat) v době od 28. listopadu 2021 do 28. února 2022.

V případě advokátních úschov kupní ceny za nemovitost sloužící k bydlení, kdy advokát jako skutečného vlastníka prostředků označil kupujícího a před rozhodným dnem nedošlo k uvolnění předmětu úschovy ve prospěch prodávajícího, je žádost o výplatu zvýšené náhrady oprávněn (při splnění dalších podmínek) podat jako oprávněná osoba kupující, nikoli prodávající.

 

Žádosti o výplatu zvýšených náhrad za pojištěnou pohledávku z vkladu podávané osobně nebo poštou musí být Garančnímu systému doručeny do 28. dubna 2022 do 16:00 hodin, žádosti podávané datovou schránkou do 28. dubna 2022 do 24:00 hodin.

 

K žádostem o výplatu zvýšené náhrady je nutné připojit veškeré zákonem stanovené přílohy, které dokazují nárok na výplatu zvýšené náhrady, a to buďto v originále nebo ověřených kopiích. K žádostem podaným po uplynutí zákonem stanovené dvouměsíční lhůty, která uplyne dne 28. dubna 2022, nebude přihlíženo!

 

 

Vzor žádosti o výplatu zvýšených náhrad a seznam jejích povinných příloh je zveřejněn na webových stránkách Garančního systému www.garancnisystem.cz/formulare.

O způsobu vyřízení žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn nejpozději do 28. června 2022.

 

Další informace k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby na:

* webových stránkách Garančního systému www.garancnisystem.cz/probihajici-vyplaty či na informační telefonní lince +420 237 762 796,

* pobočkách Komerční banky, jejích webových stránkách https://www.kb.cz/cs/info-sberbank či na informační telefonní lince 800 521 521,

* pobočkách Sberbank CZ a na jejích webových stránkách https://www.sberbank.cz/cs-cz/novinky.

 

Zdroj: GSFT
Foto: canva.com a sberbank.com

 

Go to TOP