Právní věty občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

Právní věty rozhodnutí, schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 13. dubna 2022:

 

 

Výpověď z pracovního poměru, § 52 písm. e) předpisu č. 262/2006 Sb. ve znění do 30. 6. 2019, § 555 odst. 1 o. z. ve znění do 30. 6. 2020, § 556 o. z., § 557 o. z., § 18 předpisu č. 262/2006 Sb., § 47 odst. 4 předpisu č. 373/2011 Sb.

Lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb a rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nelze ani za právní úpravy účinné od 1. 11. 2017 považovat za rozhodnutí, z něhož by mohl soud bez dalšího vycházet v občanském soudním řízení ve smyslu ustanovení § 135 odst. 2 o. s. ř.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 08. 2021, sp. zn. 21 Cdo 1096/2021)

 

Přípustnost dovolání, Příslušenství pohledávky, § 243c odst. 1 o. s. ř., § 237 o. s. ř., § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Náklady, jež žalobce mimo soudní řízení vynaložil na znalecké posudky k doložení pohledávek na bolestném a náhradě za ztížení společenského uplatnění, jsou ve smyslu ustanovení § 513 o. z. příslušenstvím těchto pohledávek; u dovolání, které směřuje proti těmto pohledávkám, se pro účely posouzení jeho přípustnosti podle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. k tomuto příslušenství nepřihlíží.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 09. 2021, sp. zn. 25 Cdo 1924/2021)

 

Náhrada škody zaměstnancem, Náhrada škody zaměstnavatelem, § 2914 o. z.

Újmu, kterou způsobil z nedbalosti zaměstnanec třetí osobě při pracovní činnosti vykonávané pro zaměstnavatele jsa vázán jeho pokyny, je povinen nahradit výlučně zaměstnavatel.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2021, sp. zn. 25 Cdo 1029/2021)

 

Absolutní majetková práva (o. z.), Pohledávka, § 2910 o. z.

Peněžitá pohledávka není absolutním právem ve smyslu ustanovení § 2910 věty první o. z.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 08. 2021, sp. zn. 23 Cdo 3320/2020)

 

Náhrada škody, Smlouva o přepravě věci, čl. 23 odst. 2 předpisu č. 11/1975 Sb.

Běžnou tržní cenou ve smyslu čl. 23 odst. 2 Úmluvy CMR je cena vzniklá v důsledku působení běžných tržních mechanismů; za takovou cenu lze zásadně považovat kupní cenu, na které se dohodl prodávající s kupujícím. Nelze-li běžnou tržní cenu zásilky určit uvedeným způsobem, vypočte soud náhradu z obecné hodnoty zboží stejné povahy a jakosti v místě a době převzetí zásilky k přepravě.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 08. 2021, sp. zn. 23 Cdo 1628/2020)

 

Nekalá soutěž, Informační systémy, § 5 odst. 1 předpisu č. 480/2004 Sb., § 2976 odst. 1 o. z.

Právní úprava omezení odpovědnosti poskytovatele služby informační společnosti spočívající v ukládání informací poskytnutých uživatelem (služby veřejného datového úložiště) podle § 5 odst. 1 zákona o některých službách informační společnosti se neprosadí při posouzení takových soukromých závazků z deliktu nekalé soutěže, jež nevyplývají z odpovědnosti tohoto poskytovatele za obsah informace uložené na žádost uživatele (resp. za zásah do soukromého práva k nehmotnému předmětu dotčenému touto informací), i kdyby tyto závazky s poskytováním (se způsobem poskytování) této služby hospodářsky souvisely.

Vyplácí-li poskytovatel této služby provozované v podobě, jež umožňuje uživatelům prostřednictvím jimi ukládaných informací v soutěžně významném rozsahu ohrožovat či porušovat práva duševního vlastnictví, těmto uživatelům odměnu, jejíž výše je závislá na počtu či rozsahu stahování jimi uložených datových souborů jinými uživateli, aniž by přiměřeným způsobem ověřil, zda tato odměna není placena v souvislosti s ohrožováním či porušováním práva duševního vlastnictví, dopouští se zásadně nekalé soutěže podle § 2976 odst. 1 o. z.

Provozování této služby s využitím elektronického vyhledavače uložených informací nepředstavuje jednání v nekalé soutěži pouze proto, že součástí výsledků vyhledávání může být datový soubor, jehož obsah ohrožuje či porušuje právo duševního vlastnictví, pokud poskytovatel této služby (aktivně) neovlivňuje výsledky vyhledávání nad rámec samotného automatického procesu ani s nimi jinak nenakládá takovým soutěžně významným způsobem, že by tím vstupoval na trh zpřístupňování předmětů duševního vlastnictví.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 08. 2021, sp. zn. 23 Cdo 2793/2020)

 

Náhrada škody, Odstoupení od smlouvy, Předsmluvní odpovědnost (o. z.), § 1728 odst. 2 o. z., § 2524 o. z., § 2533 o. z., § 2536 o. z.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu pro porušení povinnosti pořadatele, má právo na vrácení zaplacené ceny zájezdu, aniž by sám byl povinen zaplatit pořadateli odstupné. Jestliže od smlouvy neodstoupí a zájezd neabsolvuje, nemá proti pořadateli právo na náhradu škody představované cenou nerealizovaného zájezdu, protože příčinou jeho újmy je jeho vlastní rozhodnutí.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 03. 2021, sp. zn. 25 Cdo 1267/2020)

 

Uznání cizích rozhodnutí, Překážka věci rozsouzené (res iudicata), § 14 předpisu č. 91/2012 Sb., § 15 odst. 1 písm. c) předpisu č. 91/2012 Sb., § 16 předpisu č. 91/2012 Sb., čl. 11 úmluvy 95/1983 Sb. m. s., čl. 54 úmluvy 95/1983 Sb. m. s., čl. 56 úmluvy 95/1983 Sb. m. s., čl. 60 úmluvy 95/1983 Sb. m. s., § 159a odst. 4 o. s. ř. ve znění od 1. 1. 2014

Novému projednání návrhu na uznání již dříve na území České republiky uznaného cizozemského rozhodnutí brání v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, překážka věci rozsouzené.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 01. 04. 2021, sp. zn. 20 Cdo 2432/2020)

 

Dědická nezpůsobilost, § 1481 o. z., § 135 o. s. ř., § 144 odst. 1 předpisu č. 40/2009 Sb.

Pro závěr o dědické nezpůsobilosti ve smyslu ustanovení § 1481 o. z. je rozhodující, zda soud v řízení o pozůstalosti dospěje k závěru, že dědicem spáchaný čin (např. účast na sebevraždě zůstavitele podle § 144 tr. zákoníku) směřuje proti zůstaviteli; nepostačí pravomocný rozsudek soudu v trestním řízení určující, že šlo o úmyslný trestný čin spáchaný dědicem.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 06. 2021, sp. zn. 24 Cdo 106/2021)

 

Nemajetková újma (o. z.), § 11 obč. zák., § 13 obč. zák., § 2894 odst. 2 o. z., § 2956 o. z.

Při stanovení peněžité náhrady za nemajetkovou újmu způsobenou pacientovi jeho nezákonným převzetím do zařízení poskytujícího zdravotní péči je třeba vyjít z jednorázové částky odpovídající dvojnásobku hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za rok předcházející roku, v němž újma nastala. K výsledné výši náhrady musí soud dospět úpravou této výchozí částky s přihlédnutím k řadě okolností, k nimž patří zejména délka omezení osobní svobody či opakování zásahu, míra zranitelnosti pacienta s ohledem na jeho věk či případné somatické obtíže, průběh hospitalizace, poskytovaná léčebná péče včetně medikace, jakož i okolnosti, za nichž k převzetí došlo a proč soud dovodil nezákonnost převzetí.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 07. 2021, sp. zn. 25 Cdo 3402/2019)

 

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: canva.com

Go to TOP