Stav insolvencí v České republice připomíná klid před bouří

Analytická společnost InsolCentrum představila předběžná data o insolvenčních řízeních v České republice za 1. čtvrtletí 2022. Jednatelka společnosti JUDr. Jarmila Veselá uvedla: „Stav insolvencí v 1. kvartále 2022 lze cha­rakterizovat jako klid před bouří. S vysokou mírou pravděpodobnosti lze očekávat rekordy v počtech in­solvenčních řízení. Kdy a v jak vysoké míře se tak stane, závisí na vývoji válečného konfliktu na Ukrajině a jeho dopadu do české i světové ekonomiky.“

 

Podle analytiků InsolCentra zažívala Česká republika ve druhé deká­dě tohoto století dobré ekonomické období provázené nízkým počtem insolvenčních řízení. V letech 2020 a 2021 také došlo ke zmrazení insolvencí v důsledku finančních injekcí ze strany státu i legislativních ochranářských opatření Lex covid. Vláda navíc připravuje novelu insolvenčního zákona, která má zmírnit podmínky oddlužení pro fyzické osoby. Poté se předpokládá masový vstup dlužníků do této procedury. Všechny uvedené okolnosti neodvratně povedou k významnému nárůstu počtů oddlužení, konkurzů i reorganizací. Avšak ani několikaná­sobné navýšení případů nemusí pro celkovou hospodářskou situaci České republiky téměř nic znamenat (pak­liže se nebude jednat o strategické podniky s velkým počtem zaměstnanců), protože vychází z velmi nízkého zá­kladu. Znalost proporcí problematiky insolvencí může pomoci před panikou spotřebitelů i podnikatelské sféry.

 

 

Insolvenční data ČR – 1. Q. 2022: Data za 1. Q. 2022 jsou předběžná a dojde k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních mocí.

 

Insolvenční návrhy

V 1. Q. 2022 bylo podáno 5 868 insolvenčních návrhů, což je nejmenší počet návrhů od nástupu nemoci covid-19. Důvody nízkého počtu návrhů jsou uvedeny výše.

 

Povolená oddlužení

Počet povolených oddlužení je v porovnávaných čtvrtletích téměř totožný. Důvod, proč se při nižším počtu návrhů nesnižuje počet povolených oddlužení, souvisí s podáváním kvalitnějších insolvenčních návrhů. Na začátku účinnosti insolvenčního zákona bylo neúspěšných až 63 % návrhů, nyní se pohy­bujeme pouze okolo 6 % neúspěšných insolvenčních návrhů ročně.

Zajímavé je rozlišení charakteru fyzických osob: V 1. Q. 2022 bylo povoleno celkem 5 468 oddlužení, z toho 73 % tvořili občané a 27 % živnostníci.

Prohlášené konkurzy občanů

Nízké absolutní počty konkurzů občanů ovlivňuje skutečnost, že jejich insolvence je řešena převážně v oddlužení. Nárůst počtu případů v 1. čtvrtletí je proto nevýznamný.

Prohlášené konkurzy živnostníků

Konkurzy živnostníků představují v současné době minoritní proceduru. Insolvence živnostníků probíhá zejména v rámci oddlužení. Mezičtvrtletní nárůst o 32 % tvoří pouze 12 případů.

Prohlášené konkurzy právnických osob

V 1. Q. 2022 nastal pokles prohlášených konkurzů právnických o 6 %, bylo prohlášeno celkem 178 konkurzů právnických osob. Největší zastoupení mají právnické osoby podnikající v odvětví velkoobchod, maloobchod, opravy motoro­vých vozidel (21 %), zpracovatelský průmysl (13,5 %) a profesní, vědecké a technické činnosti (13 %).

Povolené reorganizace

V 1. Q. 2022 se zvýšil počet povolených reorganizací na 4 oproti 2 reorganizacím ve 4. Q. 2021. Vzhledem k tomu, že v letech 2020 a 2021 byl počet reorganizací nejmenší od roku 2009, můžeme sledovat ná­vrat k trendům předcovidových let.

Vyhlášená moratoria

Počet moratorií se v předcovidovém období pohyboval mezi 2–18 ročně. V letech 2020 a 2021 byl rekordní počet 146 moratorií, zejména těch mimořádných. Zvýšený počet moratorií signalizuje, že se v ekonomice něco děje, avšak 1. Q. 2022 tomuto předpokladu nenasvědčuje, zatím se jedná o zamrzlé stadium.

 

Tabulka zobrazuje absolutní čísla a nevyjadřuje míru zasaženosti krajů insolvencemi. Jednotlivé kraje mají různý počet obyvatel, a proto lidnatější kraje mají větší počet případů.

 

 

Mapa ukazuje mezičtvrtletní změnu prohlášených insolvencí v jednotlivých krajích. Není zde patrný markantní rozdíl mezi kraji. Zdánlivě vysoký nárůst v Jihomoravském a Zlínském kraji představují desítky případu (nárůst o 79 případů v Jihomoravském a o 31 ve Zlínském kraji).

 

Zdroj: InsolCentrum
Foto: canva.com

Go to TOP