Zákon o mediaci v netrestních věcech slaví letos 10. narozeniny!

Ano, už je to tak… mediace se otevřela pro advokáty coby rozšiřující profese právě před deseti lety. Pojďme se společně krátce poohlédnout zpět a současně si nastínit, kam dále směřujeme.

 

Mediace pro nás, advokáty, odstartovala evropským grantovým projektem realizovaným s Bruselskou advokátní komorou, kdy bylo v rámci 60 hodinových kurzů postupně v mediaci vyškoleno na 200 advokátů, a to v týmu s předním evropským mediátorem – advokátem a partnerem vlivné bruselské kanceláře – Patrickem Van Leynseelem. Tyto kurzy slavily ohromný úspěch, prohloubily a rozšířily dovednosti advokátů v komunikaci a vyjednávání. Komora stále ctí a respektuje tuto dobrou evropskou praxi v mediaci a ve svých seminářích z ní nadále vychází. Vytvořeny byly i nadstavbové semináře v obchodní a rodinné mediaci.

Dodnes tvoří advokáti přes polovinu zapsaných mediátorů a paralelně běží i vzdělávání advokátů-nemediátorů v mediaci – vzpomeňme např. nedávný dvoudenní podzimní kurz Mediation Advocacy vedený JUDr. Martinou Doležalovou a PhDr. Danou Potočkovou. Kurz byl podpořen vydáním překladu Příručky o mediaci pro advokáty, který vydala CEPEJ (Evropská komise pro efektivitu justice) a který je v češtině i angličtině dohledatelný na webových stránkách Komory, záložka Pro advokáty – Mediace – Aktuality.

Sekce ADR rovněž pravidelně pořádá – a to nejen pro své členy – kurzy vyjednávání vedené předním českým vyjednavačem Ing. Nálevkou a dále celodenní seminář Masterclass pro zapsané mediátory advokáty, jehož účastníci jsou seznámeni s aktuálními výkladovými stanovisky Ministerstva spravedlnosti k zákonu o mediaci a na němž je zdůrazněna potřeba evaluativních prvků zejména v obchodních mediacích a dále specifika rodinných mediací.

Usilujeme rovněž o obnovení kulatých stolů se soudci k problematice zákona o mediaci, které byly nesmírně úspěšné před osmi lety a jež umožnily prohloubit spolupráci při vytipovávání kauz vhodných pro mediaci soudy a vyjasnily vzájemná očekávání od tohoto typu mimosoudního řešení sporů.

Komora pravidelně nabízí 60ti hodinové výcviky v mediaci „šité advokátům na míru“, jejichž otevření je však vázáno na dostatečný počet přihlášených; kurz opět nabídneme na podzim t. r. Permanentně nabízíme i kontakty na předzkouškové „drily“ kolegyň zkušených zapsaných mediátorek.

Kombinace znalostí práva a mediačních technik s uvedenými kurzy „šitými na míru“, vč. vyjednávání, nás katapultuje do špiček nejen českých, ale i mezinárodních. Připomeňme např. Certifikaci IMI, kterou získala Komora od prestižní evropské instituce se sídlem v Holandsku a která našim mediátorům umožňuje vstup na mezinárodní pole. Někteří z našich členů jsou současně doporučovanými advokátními mediátory v prestižním londýnském žebříčku časopisu Who is Who Legal Mediators.

Vraťme se ale do českých „vod“ – naši mediátoři jsou z většiny využíváni soudy k mediacím z podnětu soudu. Máme již několik mediátorů/mediátorek, kteří/které pracují na full time coby zapsaní mediátoři. Jejich statistiky úspěšnosti jsou vysoce nadprůměrné, což vyplývá i ze statistik publikovaných jako výstupy nedávné konference o mediaci v Olomouci.

Sekce ADR vytváří svým advokátům-mediátorům zázemí, a to jak ve vzdělávání, tak poradenskou činností ohledně výkonu praxe mediátora, tvorbou Etického kodexu respektujícího obě profese – advokáta i mediátora – současně či řešení aktuálních otázek spojených s covidovou dobou (mediace online a jak ošetřit její bezpečnostní rizika). Propojuje české i zahraniční mediační prostředí s cílem udržet v mediaci co nejvyšší standard.

Nejsme však se svou prací u konce, přetrvávají některé problémy rázu legislativního, u kterých – jak se zdá – nazrál čas k řešení. Např. se ukazuje, že bude nutné akreditovat vzdělávací programy jednotlivých institucí tak, aby byla zaručena vysoká úroveň přípravy adeptů na zkoušky a zvýšilo se procento úspěšnosti u státních zkoušek z mediace. Je třeba vycházet z toho, že advokáti-mediátoři musejí být kvalitně připraveni na náročné mediace zejména obchodního, ale i rodinného typu – dle svých zaměření.

Věřím, že pravidelným rozšiřováním znalostí o mediaci pomáháme nejen advokátům, ale i koncipientům či studentům vysokých škol připravovat se na „roli“ kvalitního advokáta 21. století, tedy nejen „sudiče“, ale hlavně vyjednavače a ochránce zájmů klienta mimosoudní cestou.

 

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., advokátka a mediátorka, vedoucí sekce ADR ČAK
Foto: canva.com

 

Go to TOP