Přelomové rozhodnutí SD EU – soukromé kopie v cloudu jsou placené

Soudní dvůr Evropské unie dne 24. března 2022 v rozsudku ve věci C-433/20 Austro-Mechana uvedl, že výjimka pro tzv. „soukromé rozmnožování“ se podle směrnice o autorském právu vztahuje na ukládání rozmnoženiny chráněného díla do úložiště v cloudu k soukromým účelům. Nositelé musejí získat spravedlivou odměnu, jejíž platba však nemusí být nutně uložena poskytovatelům cloudu.

Austro-Mechana[1] je organizací pro kolektivní správu autorských práv, která vykonává zákonná práva na odměnu, která má být vyplacena na základě výjimky pro soukromé rozmnožování.[2] K Handelsgericht Wien (obchodní soud ve Vídni, Rakousko) podala žalobu na zaplacení této odměny namířenou proti společnosti Strato AG, poskytovateli služby ukládání dat v cloudu. Tento soud žalobu zamítl z důvodu, že společnost Strato nepřevádí na své zákazníky paměťová média, ale poskytuje jim službu internetového úložiště. Oberlandesgericht Wien (vrchní zemský soud ve Vídni), jemuž byl spor předložen v odvolacím řízení, se dotázal Soudního dvora, zda ukládání obsahu v rámci cloud computingu spadá pod výjimku pro soukromé rozmnožování uvedenou v čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice 2001/29[3].

Soudní dvůr rozhodl, že výjimka pro soukromé rozmnožování se vztahuje na rozmnoženiny děl umístěné na serveru, na němž poskytovatel služby cloud computingu zpřístupňuje uživateli úložiště. Členské státy však nejsou povinny uložit poskytovatelům služeb ukládání dat v cloudu povinnost platit spravedlivou odměnu na základě této výjimky, pokud je platba spravedlivé odměny ve prospěch nositelů práv zajištěna jiným způsobem.

Závěry Soudního dvora

Směrnice 2001/29 v první řadě stanoví, že výjimka pro soukromé rozmnožování se vztahuje na rozmnoženiny na jakémkoliv nosiči[4] . Soudní dvůr rozhodl o použitelnosti této výjimky na rozmnoženiny děl v cloudu. Pokud jde o pojem „rozmnoženina“, Soudní dvůr uvedl, že pořízení záložní rozmnoženiny díla v úložišti dat v cloudu představuje rozmnoženinu tohoto díla. Nahrání (upload) díla do cloudu totiž spočívá v uložení jeho rozmnoženiny. Co se týče formulace „jakýkoliv nosič“, Soudní dvůr podotknul, že zahrnuje veškeré nosiče, na nichž může být chráněné dílo rozmnoženo, včetně serverů používaných v rámci cloud computingu. V tomto ohledu není rozhodující, že server patří třetí osobě. Výjimka pro soukromé rozmnožování se tedy může použít na rozmnoženiny pořízené fyzickou osobou pomocí zařízení, které patří třetí osobě. Mimoto jedním z cílů směrnice 2001/29 je zajistit, aby se ochrana autorského práva v Unii nestala překonanou nebo obsoletní z důvodu technologického rozvoje. Tento cíl by byl ohrožen, pokud by výjimky a omezení ochrany autorského práva byly vykládány způsobem, jenž by vylučoval digitální nosiče a služby cloud computingu. Pojem „jakýkoliv nosič“ tudíž zahrnuje server, na němž poskytovatel služby cloud computingu zpřístupňuje uživateli úložiště.

V druhé řadě Soudní dvůr rozhodoval o uložení povinnosti poskytovatelům služeb ukládání dat v cloudu zaplatit spravedlivou odměnu, přičemž měl za to, že za současného stavu unijního práva v podstatě spadá uložení takové povinnosti do prostoru pro uvážení přiznaného vnitrostátnímu zákonodárci za účelem vymezení různých prvků systému spravedlivé odměny. V tomto ohledu připomněl, že členské státy, které uplatňují výjimku pro soukromé rozmnožování, jsou povinny zajistit systém spravedlivé odměny určený k odškodnění nositelů práv. Pokud jde o osobu povinnou zaplatit spravedlivou odměnu, tím, kdo financuje náklady na odměnu, je v zásadě osoba, která provádí soukromé rozmnožování, a tedy uživatel služeb ukládání dat v rámci cloud computingu.

Nicméně v případě praktických obtíží souvisejících s identifikací koncových uživatelů, mohou členské státy zavést poplatek za soukromé rozmnožování, který platí výrobce nebo dovozce serverů, jejichž prostřednictvím jsou služby cloud computingu nabízeny soukromým osobám. Tento poplatek bude hospodářsky přenesen na kupujícího takových serverů a v konečném důsledku jej ponese soukromý uživatel, který tato zařízení používá nebo kterému je poskytována služba rozmnožování.

Při stanovení poplatku za soukromé rozmnožování mohou členské státy zohlednit okolnost, že některé přístroje a nosiče lze použít k soukromému rozmnožování v rámci cloud computingu. Je však třeba se ujistit, že takto uhrazený poplatek v rozsahu, v němž zatěžuje několik přístrojů a nosičů v rámci jediného postupu soukromého rozmnožování, nepřekračuje možnou újmu způsobenou nositelům práv.

Směrnice 2001/29 tudíž nebrání vnitrostátní právní úpravě, která neukládá poskytovatelům služeb ukládání dat v rámci cloud computingu povinnost zaplatit spravedlivou odměnu, za předpokladu, že tato právní úprava stanoví vyplacení spravedlivé odměny jiným způsobem.

Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.


Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: canva.com

 


[1] Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH.

[2] Výjimka pro soukromé rozmnožování je výjimkou z výlučného práva autorů povolit nebo zakázat rozmnožování jejich děl. Týká se rozmnoženin na jakémkoliv nosiči vytvořených fyzickou osobou pro soukromé užití a pro účely, které nejsou přímo ani nepřímo komerční.

[3] Členské státy mohou stanovit takovou výjimku podle čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. 2001, L 167, s. 10, Zvl. vyd. 17/01; s. 230). V tomto případě musí tyto státy zajistit, aby nositelé práv obdrželi spravedlivou náhradu.

[4] Článek 5 odst. 2 písm. b) směrnice 2001/29.

Go to TOP