Modelový etický kodex advokátů CCBE má být inspirací pro národní kodexy

Rada evropských advokátních komor CCBE před nedávnem přijala svůj Modelový etický kodex advokátů, který je nezávazným zdrojem inspirace pro jednotlivé advokátní komory při přípravě nebo revizi svých vlastních národních etických kodexů.

 

Po několika letech práce přijala Rada evropských advokátních komor CCBE svůj Modelový etický kodex, který obsahuje preambuli a 6 článků, týkajících se nezávislosti advokátů, střetu zájmů, povinnosti mlčenlivosti, vztahů s klienty, odměny za právní služby a vztahů mezi advokáty.

„Každý článek byl v pracovní skupině a etickém výboru CCBE podrobně cizelován a jeho konečné znění bylo často výsledkem několikahodinových diskusí advokátů členských zemí. S ohledem na odlišné požadavky zástupců jednotlivých advokátních komor, jež vyplývaly z rozdílnosti vnitrostátních úprav, bylo často nutné hlasovat o více variantách. Přestože tak nebylo možné vždy prosadit všechny návrhy České advokátní komory, neobsahuje Modelový etický kodex žádné ustanovení, jež by bylo v zásadním rozporu s Pravidly profesionální etiky a pravidly soutěže advokátů České republiky, jak se oficiálně nazývá náš etický kodex,“ uvedl k jeho přípravám tajemník České advokátní komory JUDr. Petr Čáp (na snímku), který byl za Komoru členem pracovní skupiny etického výboru CCBE a dodal, že ve dvou, či třech případech upravuje Modelový etický kodex danou otázku jinak než česká právní úprava – jde například o výpověď smlouvy o poskytování právních služeb advokátem bez udání důvodu či stanovení odměny advokátem, pokud nedojde ke sjednání odměny smluvní. Avšak vždy jde o ustanovení zákona či vyhlášky, tedy obecně závazného právního předpisu, nikoli o ustanovení etického kodexu, který je předpisem stavovským.

CCBE nenavrhuje, aby tento etický kodex, na rozdíl od Etického kodexu evropských advokátů, byl jednotným kodexem, který má být přijat jako soubor vymahatelných pravidel pro všechny advokátní komory, které CCBE sdružuje. Měl by být nezávazným zdrojem inspirace pro advokátní komory v případě, že budou připravovat nové nebo revidovat stávající národní etické kodexy. Zmíněné články si proto nekladou za cíl poskytnout ucelený soubor předpisů o advokacii, ale každý článek je doplněn komentáři, jejichž cílem je objasnit jeho význam a usnadnit tak případné použití v konkrétních etických kodexech jednotlivých komor.

Přijetí Modelového etického kodexu by proto nemělo být důvodem ani pro novelizaci našeho základního stavovského etického předpisu, protože ten je moderní i více než 25 let po jeho přijetí, za což patří obdiv jeho tvůrcům,“ uzavřel téma kodexu tajemník ČAK.

Redakce AD
Foto: CCBE

 

Go to TOP