Předseda SD EU přijal v Lucemburku delegaci předsedy NS P. Angyalossyho

Delegaci předsedy Nejvyššího soudu JUDr. Petra Angyalossyho, Ph.D., přijal ve dnech 14. a 15. března 2022 předseda Soudního dvora Evropské unie Koen Lenaerts. Předsedu Nejvyššího soudu na jednání doprovázel místopředseda NS JUDr. Petr Šuk, předseda trestního kolegia JUDr. František Púry, Ph.D., předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Pavel Simon a ředitel kanceláře předsedy Mgr. Aleš Pavel.

 

Tématem dvoudenní oficiální návštěvy byla tři témata, a to pravidla určující mezinárodní příslušnost soudů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1215/2012 o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských věcech, aktuální judikatura Soudního dvora k jednotlivým článkům nařízení a posuzování mezinárodní příslušnosti podle uvedeného nařízení českými soudy.

Dalším tématem jednání byla otázka ochrany osobních údajů při zveřejňování rozhodnutí obou soudů a konkrétní rozsah anonymizace osobních údajů fyzických i právnických osob. Soudní dvůr při výkonu svých pravomocí dbá zejména o sladění zásady veřejné povahy soudnictví a informování občanů s ochranou osobních údajů fyzických osob zmíněných ve věcech, které projednává. Od 1. července 2018 se Soudní dvůr rozhodl intenzivněji využívat oprávnění poskytnout anonymitu účastníkům řízení u národních soudů a ve všech dokumentech zveřejňovaných v rámci řízení o předběžných otázkách nahrazovat jména fyzických osob náhodně zvolenými iniciály. Zároveň Soudní dvůr může nahradit další doplňující informace ve věci, které by umožnily zpětnou identifikaci osob. Nejvyšší soud se zejména zajímal o rozsah anonymizace rozhodnutí Soudního dvora, a to v kontextu právě probíhající vnitrostátní diskuse o rozsahu anonymity osob, které jsou účastníky řízení u českých soudů.

Třetím tématem vzájemných rozhovorů byly limity zásady vzájemné důvěry jako jednoho ze základních principů při spolupráci členských států v trestním i civilním právu. Míra takové důvěry v dostatečnou kvalitu a spravedlnost právních řádů všech členských států Evropské unie je zásadním konceptem jak při uznávání soudních rozhodnutí vydaných v jiných členských státech v oblasti předávání osob k trestnímu stíhání či výkonu trestu, tak i v oblasti uznávání a výkonu rozhodnutí v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v civilních věcech, azylových řízeních atd.

Vzájemná spolupráce českých soudů a Soudního dvora Evropské unie je klíčová zejména pokud jde o správný výklad evropského práva v řízeních před českými soudy. Od vstupu České republiky do Evropské unie bylo českými obecnými a správními soudy podáno celkem 93 žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, která se většinou týkala správného výkladu unijního právního předpisu. Z toho ve třech případech byly předběžné otázky následně vyškrtnuty, například z důvodu zastavení původního řízení či zpětvzetí. Sám Nejvyšší soud zahájil do dnešního dne 14 takových řízení.

Předseda Petr Angyalossy v této souvislosti uvedl: „Nejvyšší soud bedlivě sleduje rozhodnutí Soudního dvora v oblastech trestního i civilního práva a výklad unijního práva provedený Soudním dvorem považuje za závazný a určující při své rozhodovací činnosti. Pouze účinnou spolupráci obou soudů můžeme poskytovat účastníkům řízení před našimi soudy efektivní ochranu jejich práv v souladu s evropským právem, když občanskoprávní i obchodní vztahy jsou v současné době často nadnárodních rozměrů. Stejně tak ani trestný čin nezná hranice jednotlivých států, a proto se neobejdeme bez spolupráce například při předávání si osoby k výkonu trestu nebo trestnímu stíhání napříč Evropou.

Místopředseda Soudního dvora přijal pozvání předsedy Nejvyššího soudu k účasti na kolokviu Sítě předsedů nejvyšších soudů členských států EU, které se bude konat v říjnu v Brně pod záštitou Nejvyššího soudu.

 

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: NS

 

 

 

Go to TOP